Bitka na Kozari

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice Bitka za Kozaru)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Operacija Zapadna Bosna (nem. West Bosnien), juna - jula 1942
Segment Narodnooslobodilačke borbe

Ustaše nad telima pobijenih partizana na Kozari.
Datum 10. jun - 15. juli 1942.
Lokacija planina Kozara i Potkozarje
Ishod Pobeda osovinskih snaga; masovni zločini i deportacije civila
Sukobljene strane
NOP i DV Jugoslavije Nemački Vermaht
Trupe NDH
Četnici
Komandanti i vođe
Kosta Nađ, komandant Operativnog štaba za Bosansku Krajinu Friedrich Stahl, komandant 714. divizije i zapovednik borbene grupe Zapadna Bosna
Angažirane jedinice
Drugi krajiški NOP odred
Prva krajiška udarna brigada
Prvi krajiški NOP odred
Borbena grupa „Zapadna Bosna“: 714. divizija (Nemačka)
718. divizija (Nemačka) (delovi)
717. divizija (Nemačka) (manji delovi)
samostalni 659. inžinjerijski bataljon
nemačke teritorijalne, specijalne i prateće jedinice
1. gorska divizija NDH
5. pješačka pukovnija NDH
Četničke grupe Drenovića i Marčetića
Snage
6.000 31.000
Žrtve i gubici
2.500 izbačenih iz stroja 2.800 izbačenih iz stroja
oko 68.500 mrtvih (2.300 dece)[1]

Bitka na Kozari, zvanično operacija Zapadna Bosna (nem. West Bosnien), je bitka iz Drugog svjetskog rata koja se vodila u junu i julu 1942. godine na području bosanskohercegovačke planine Kozare između partizana i osovinskih snaga.

Kozara je, usled svog položaja u odnosu na savsku, unsku i vrbasku komunikacijsku liniju, kao i u odnosu na važan rudnik Ljubija, bila oblast od velikog značaja za okupacionu upravu. Stoga su preduzete brojne ofanzivne operacije protiv partizana na Kozari. Među njima se, kako po žestini borbi, tako i po značajnom stradanju civilnog stanovništva, ističe operacija Zapadna Bosna, vođena od 10. juna do 15. jula 1942.

Tokom proljeća 1942. partizanski pokret u zapadnoj Bosni je znatno ojačao. To je dovelo do oslobođenja Prijedora i Ljubije 16/17. maja i osnivanja Prve krajiške brigade 21. maja 1942. Iako se ovo odvijalo u periodu minimalnog nemačkog vojnog prisustva u Jugoslaviji, pacifikacija postignuta u Srbiji i drugim delovima Bosne omogućila je nemačkoj komandi formiranje znatne borbene grupe. Nju sačinjavali delovi 3 (od ukupno 4) njemačke divizije, kao i glavnina upravo formiranog Prvog zbora (korpusa) NDH.

Osovinske snage su 10. juna otpočele koncentričan napad na partizane iz svih okolnih garnizona. Nakon opkoljavanja, formirale su široke zaprečne pojase oko Kozare i krenule u sistematsko potiskivanje i iscrpljivanje branilaca. Odbrana, u početku uspješna, je nakon desetak dana neprekidnih borbi počela slabiti uslijed gubitaka, zamora i nestanka municije.

Partizanski delovi koji su se našli van obruča, primenili su dve vrste dejstava radi pomoći opkoljenim snagama. 3. i 4. bataljon uporno su pokušavali da se probiju u obruč radi pomoći, što je i uspelo delovima 4. bataljona. Ostale snage, 1. i 2. bataljon brigade, i 1, krajiški odred, pokrenule su niz energičnih napada na okolne garnizone radi privlačenja na sebe delova osovinske operativne grupe. Izvršeni su uspešni napadi na Dobrljin, Bosanski Novi i Sanski Most.

Ovo ipak nije dovelo do slabljenja i odvajanja značajnih efektiva operativne grupe Zapadna Bosna. Dovođenjem pojačanja, pritisak na opkoljene snage je pojačavan, što je dovelo do krize odbrane.

Suočeni s nemogućnošću daljeg odolevanja, borci Drugog krajiškog odreda odlučili su se za proboj iz obruča. Proboj kroz višestruke utvrđene linije obruča odigrao se 3. jula 1942. u jugozapadnom delu Kozare, 15 km istočno od sela Međuvođe, u severozapadnoj Bosni.

Kroz sve linije obruča probio se znatan deo Odreda i jedan deo zbega (oko 10.000 civila). Intervencijom oklopnih delova Nemci su u zoru zatvorili brešu, ponovo uspostavili obruč, i već sledećeg dana krenuli u pročešljavanje Kozare. Ostatak odreda i civili koji su ostali u obruču pokušavao je da se spasi krijući se u planini. Već prvog dana likvidirana je partizanska bolnica i pobijeno oko 300 ranjenika.

Tokom naredne dve nedelje snage Nemaca i NDH sistematski su pročešljavale Kozaru i Potkozarje. Karakteristika ove operacije je posebno brutalan postupak prema civilnom stanovništvu. Jedan broj uhvaćenih stanovnika likvidiran je na licu mesta, dok je većina transportovana u logore. Bila je očigledna namera da se područje potpuno isprazni od stanovništva, kako bi se partizani lišili baze i mogućnosti preživljavanja. Tokom operacije preko 68.000 stanovnika (oko polovina) deportovana je u logore. Ukupan broj civilnih žrtava na Kozari i Potkozarju iznosi oko 35.000 ljudi, od čega je najveći deo stradao upravo u ovoj operaciji i tokom internacije u logore koja je sledila.

Neki autori ovu operaciju smatraju delom Treće neprijateljske ofanzive.

Pozadina

[uredi | uredi kod]
Mapa osovinske ofanzive na Kozaru.
Ustaše odvode Srbe sa Kozare u sabirne logore, 1941.
Ustaše sprovode žene i decu sa Kozare.

Početkom 1942. godine potpisan je niz sporazuma četnika sa ustaškim vlastima, radi pacifikovanja ustanka u NDH. Uroš Drenović, komandant četničkog odreda »Kočić« sklopio je sporazum sa NDH u Mrkonjić Gradu 27. aprila 1942.[2] Lazar Tešanović, komandant četničkog bataljona »Mrkonjić«, sklopio je sporazum sa NDH 23. maja 1942. Cvijetin Todić i Savo Božić, zapovjednici Ozrenskog i Trebavskog četničkog odreda sklopili su sporazum sa vlastima NDH 28. maja 1942. u selu Lipac.[3][4][5] Predstavnici Majevičkog četničkog odreda sklopili su sporazum sa vlastima NDH 30. maja 1942.[6] Rade Radić, zapovednik četničkog odreda "Borja" sklopio je sporazum sa vlastima NDH 9. juna 1942.[7]

Potreba za zaustavljanjem neprijateljstava je proistekla iz četničke uverenosti da nije vreme za odlučujuća razračunavanja, da se ustanak mora stišati, a stanje dovesti u normalu, jer se smatralo da provociranje neuporedivo jačeg neprijatelja može da dovede srpski narod do istrebljenja. Ova strategija je bila u direktnoj koliziji sa partizanskom strategijom koja je pokušavala da ustanak proširi i rasplamsa. Svi četnički sporazumi pravljeni su prvenstveno radi očuvanja golog života tamošnjeg srpskog stanovništva i bez izuzetka sadrže klauzule o nenapadanju sa okupatorom i snagama NDH kao i odbijanje da se preda oružje. Osim ovih klauzula u njima se zahteva da četničke snage na području koje kontrolišu same sprovode red i mir uz asistenciju hrvatskih vlasti, što je ne samo podrazumevalo borbu protiv partizana nego se u sporazumima to i konkretno naglašava. Na područjima pod četničkom kontrolom su ovi sporazumi uglavnom imali uspeha pa je srpsko stanovništvo na njima uglavnom i uspelo da se očuva.

S druge strane partizanska strategija je bila proširivanje i omasovljavanje ustanka uz neprestano uznemiravanje protivnika i ofanzivne akcije. Područje pod kontrolom partizana bilo je u središtu NDH, blizu reke Save i u blizini ostalih vitalnih komunikacija i u neposrednoj blizini Banja luke. U proleće 1942. partizani u centralnoj i zapadnoj Bosni su oslobodili Bosanski Petrovac, Drvar, Glamoč i Prijedor. 20. maja je osnovana I krajiška brigada, a sledećeg dana je dobila tenkove i stare avione. Ohrabreno ovakvim uspesima partizansko vođstvo je planiralo i znatno proširivanje teritorije pod svojom kontrolom na jug prema Mrkonjić gradu, na teritorijama koje su tada bile pod kontrolom četnika. Ovakvi planovi pokazali su se kao nerealni jer se sa postojećim snagama i u datim okolnostima teško moglo sačuvati i ono što je do tada bilo postignuto. Delovi Prve krajiške brigade su i počeli dejstva u pravcu Banja luke gde je u prvoj polovini juna 1942 godine došlo do sukoba sa četničkim snagama koje su jugozapadno od Banja luke zaprečavale pravac pod svojom kontrolom.

Partizanska slobodna teritorija se prostirala od reke Save na jug do planina Kozare i Grmeča. Ova područja koja su uglavnom naseljena srpskim stanovništvom bila su naklonjena partizanima i listom teško postradala tokom rata. Nemci i ustaše su shvatile da su grad Banja Luka i rudnik gvožđa Ljubija u opasnosti i organizovale su ofanzivu da unište partizane i njima naklonjeno stanovništvo, što im je samo delimično uspelo, s obzirom da je deo partizanskih jedinica uspeo da se izvuče iz obruča, ali je zato civilno stanovništvo teško postradalo.

Fašističke snage su brojale 11.000 oficira, podoficira i vojnika Vermahta, 20.000 ustaša i domobrana, 2000 četnika (grupe Drenovića i Marčetića), a Mađari su učestvovali sa 5 topovnjača rečne flotile. Četničke snage korišćene su uglavnom za zaprečavanje i lokalne napade.[8][9] Od pedesetak dana koliko su trajale operacije četnici se pominju u dokumentima samo u prvih nekoliko dana ofanzive.

Partizanska grupa je imala oko 3.000 vojnika, ali je regrutovala rezerve iz 60.000 civila na slobodnoj teritoriji.

Nakon intezivne bitke, u noć 3. jula neke partizanske jedinice su probile obruč, ali je glavna grupa sledeće noći opet ostala opkoljena i uglavnom je uništena. Samo nekoliko stotina boraca sa delom stanovništva probilo je obruč i uspelo da se izvuče prema planini Grmeč. Veliki broj onih koji se nisu uspjeli provući kroz obruč pali su u ruke ustašama i Nemcima, i tada su počinjeni veliki zločini nad njima. Na mestu proboja obruča, u jugozapadnom delu Kozare danas se nalazi spomenik nazvan "Patrija".

Žrtve su ustaše ubijale klanjem na licu mesta neposredno nakon zarobljavanja ili maljevima na obali Save kod Bosanske Dubice, a neki su po zahtevu nemačkih vlasti, prvenstveno Gleza fon Horstenau, odvedeni na rad u Nemačku. Preostali su odvedeni u hrvatske koncentracione logore, mahom u Jasenovac i Staru Gradišku.

Posle zarobljavanja narod je strpan delimično u Jasenovac, a delimično u obližnje privremene logore kod Bosanske Dubice, Kostajnice i druge odakle je zatim prebacivan u Jasenovac u grupama po nekoliko hiljada ljudi. Žrtve su ubijane odmah. Prema svedočenjima Jevreja sabranim u knjizi "Sećanja Jevreja na logor Jasenovac" ustaše su se brzo rešile ogromnog ljudstva sa Kozare. Prema tim svedočenjima, ustaški koljači su se tih dana najvećih pokolja Kozarčana "po celi dan vucarali po logoru i smejali se pred zatočenicima, pjevali i hvalili se kako su danas imali mnogo posla".

Po ustaškim i nemačkim dokumentima u kozaračkoj ofanzivi zarobljeno je 68.000 ljudi. Spomen park Kozara prikupio je nepotpuni spisak od 33.398 pobijenih kozaračkih civila dok sudbina mnogih nestalih ni do danas nije poznata.

Oko 900 preživelih partizana je osnovalo Petu krajišku brigadu. U isto vreme, glavnina partizana sa Titom se kretala iz istočne u zapadnu Bosnu. Za vreme ofanzive, Prvi krajiški odred i delovi Prve krajiške brigade izvršili su napade na Bosanski Novi, zauzeli Bosansku Krupu, i izvršili veći broj drugih napada u cilju smanjivanja pritiska na Kozaru. Neposredno nakon operacije, 31. jula oslobođen je Ključ, a sa dolaskom proleterskih brigada stvorena je prostrana slobodna teritorija.

Plan operacije

[uredi | uredi kod]

Angažovane snage

[uredi | uredi kod]

Osovinske snage

[uredi | uredi kod]
Grupa boraca kozarskog partizanskog odreda 1941/1942.
Prva krajiška brigada formirana pod Kozarom, 21. maja 1942.

Nemci su u tom periodu raspolagali vrlo skromnim efektivama u Jugoslaviji. Stoga su bili prinuđeni da za ovu operaciju okupe prilično raznorodne snage. Prema istraživanju istoričara Antuna Miletića, njihove snage sačinjavali su:[10]

Sastav i jačina Borbene grupe »Zapadna Bosna« bio je sledeći:
6. juna 1942.
Operativni štab Borbene grupe »Zapadna Bosna«123 vojnika
721. pp (bez 1. bataljona), oko1900 vojnika
661. art. divizion (bez 4. bat.)522 vojnika
1. bat. 750. pp683 vojnika
1. tenk. bat. 202. okl. puka (bez 1. čete)699 vojnika
3. četa 659. inž. bat.127 vojnika
vod brd. top. 670. art. diviz. (dva topa)oko 40 vojnika
924. landesšicen bat.495 vojnika
Mađarska dunavska flotila254 vojnika
Oklopni voz 2340 vojnika
Ukupno oko4883 vojnika

Ovoj Borbenoj grupi su bile potčinjene ili su je pomagale još i ove snage:

8. građevinski landesšicen bat. (Štab i 2. i 6. četa pod komandom majora Šlebaha)348 vojnika
Velika auto-kolona 4/614 (mogućnost 30 t)20 vojnika
Mala auto-kolona 878 (3 kamiona, 8 6).5 vojnika
Četa za dotur, oko65 vojnika
Sanitetsko-armijska ekipa (1 auto, 5 bolničkih kola i 1 kamion)8 vojnika
Veterinarsko odeljenje 718. pd10 vojnika
Vod vojne policije31 vojnik
Vojna pošta u Okučanimaoko 10 vojnika
Železničko-inžinjerijsko odeljenje11 vojnika
Dve građevinske grupe23 vojnika
Ukupno531 vojnik

Kao pojačanje Borbenoj grupi »Zapadna Bosna« 24. juna 1942. godine je pridodat:

Opreativni štab »Borovski« (Štab 704. p. divizije), ojačan149 vojnika
734. pp2152 vojnika
1. bat. 721. pp, oko550 vojnika
Štab i 2, 3. i 4. bat. art. div., oko522 vojnika
3. bat. 670. art. div., oko157 vojnika
4. bat. 661. art. div., oko157 vojnika
1. četa tenk. bat. 202. oki. puka67 vojnika
659. inž. bat. (bez 1. čete i 1. voda)308 vojnika
Transportna kolona (10 vozila)20 vojnika
Odeljenje za vezu 704.15 vojnika
Odeljenje vojne pošte 704.15 vojnika
Muzika 704. pd28 vojnika
Ukupno4155 vojnika

U okviru Borbene grupe »Zapadna Bosna« pridodavane su ili su je potpomagale u različitim vremenskim prilikama još i ove snage:

Specijalna četa 800. puka »Brandenburg« (od 18. do 29. juna)300 vojnika
Četa za vezu 3. bat. 521. puka veze (od 24. juna)156 vojnika
1. bat. 737. pp (od 5. jula)550 vojnika
1. bat. pomoćne policije (dve čete od 11. do 21. jula)240 vojnika
2. bat. pomoćne policije (tri čete od 11. do 21. jula)360 vojnika
Ukupno1606 vojnika

Od 5. juna 1942. godine do daljeg potčinjavaju se u taktičkom pogledu novoformiranom Operativnom štabu Borbene grupe »Zapadna Bosna« u Banjoj Luci sledeće ustaško-domobranske jedinice:

Preko potpukovnika Skoliber Slavka čiji se štab nalazi u Bosanskoj Dubici: 2. bat. 5. pp i 9. četa 5. pp, 9. četa 11. pp i 1. bater. 4. art. diviziona;.
1. brdska (gorska) divizija preko njenog komandanta pukovnika Peričić Stjepana sa štabom u Petrinji, jačine 4.888 vojnika;
3. brd. zdrug (gorski zdrug) preko njenog komandanta pukovnika Rupčić Mate sa štabom u Banjoj Luci, jačine 3.432 vojnika;
Banjalučki zdrug preko njenog komandanta pukovnika Ivana Brozovi-ća sa štabom u Banjoj Luci, jačine 5.609 vojnika;
Avio-grupa »Cenić« preko njenog komandanta majora Cenić Ivana sa štabom u Banjoj Luci, jačine 67 vojnika;
3. tehnička četa železničkog bat. sa štabom u Bos. Novom;.
Preko Komande I zbora (korpusa) u Sisku pod komandom generala Rumler Dragutina:.
Jedinice za osiguranje pruge Kostajnica — Bos. Novi i protiv, avion, četa, 5. i 25. četa 2. pp, 3. četa 4. ustaškog bat., 9. četa i 7. četa 12. pp;.
Posada u Dvoru na Uni: 1. četa 1. jurišnog bat., 4. ustaški bataljon bez 3. i 4. čete i 7. ustaški bat..
Posada u Dobrljinu: 3. bat. 2. pp bez 9. i 11. čete;.
Posada u Bos. Novom: bat. 12. pp bez 10. i 12. čete, 1. i 2. četa 2. žandarmerijskog (oružničkog) bat., 10, 13, 18. i 19. četa 11. pp, 3. bater. 1. art. div., 1. vod 1. bater. 8. art. div..
Tri sabirališta ranjenika, jedno hirurško odeljenje i jedan sanitetski vod. Ove sanitetske jedinice imaju se do 13. juna rasporediti, i to: jedno sabiralište ranjenika u Banjoj Luci, jedno sabiralište ranjenika u Bos. Novom, jedno sabiralište ranjenika i jedno hirurško odeljenje u Kostajnici, a jedan sanitetski vod u Novskoj
Ukupno vojnika NDH17.917 oficira, podoficira i vojnika
Ukupno vojnika Vermahtaoko 11.000 oficira, podoficira
Zajednooko 31.000 ljudi

Snage NOVJ

[uredi | uredi kod]

Prva faza: opkoljavanje

[uredi | uredi kod]
Ustaška propaganda nakon bitke na Kozari.

Četničke snage nijesu bile isključivo pasivne u velikoj operaciji protiv ustanka u NDH. Naprotiv, počev od ljeta 1942. godine, četnici uzimaju aktivnog učešća u okupatorsko-kvislinškim operacijama, o čemu svjedoče i primarni izvori njemačke provenijencije:

Borbena grupa “Zapadna Bosna” [...] d.) Grupe za zaprečavanje: lojalni četnici pod njemačkim vođstvom napreduju iz Bronzanog Majdana prema sjeverozapadu. Neprijatelj kod Piskavice opkoljen. Na sjeveru i zapadu nikakvi posebni događaji.[11]

– Dnevni izvještaj Paula Badera, glavnokomandujućeg generala u Srbiji za 13. juni 1942. godine

Borbena grupa “Zapadna Bosna” [...] c.) Grupe za zaprečavanje: Hrvatske jedinice, naslonjene na grupu “Fric”, preuzele obezbjeđivanje Banje Luke sa zapada. Neprijatelj drži visove sjeverno i sjeverozapadno od Bronzanog Majdana. Napad nacionalnih četnika na ove visove u toku. Uspostavljena veza sa hrvatskim dobrovoljcima kod Sanskog Mosta i sa nacionalnim četnicima iz Bronzanog Majdana kod Debeljaka.[12]

– Dnevni izvještaj generala Paula Badera od 14. juna 1942.

U izvještaju Borbene grupe »Zapadna Bosna« od 5. jula 1942. godine, upućenom njemačkom opunomoćenom generalu i zapovjedniku u Srbiji Paulu Baderu, koji obuhvata period od 5. juna do 4. jula 1942, tj. vrijeme trajanja operacije, konstatuje se lojalno držanje vojvode Vukašina Marčetića, komandanta četničkog odreda »Puk Manjača«:

Predmet: Situacija kod Borbene grupe »Zapadna Bosna«.

2.) Neprijatelj van rejona Kozara — Prosara

U ovom času, zbog sadašnjeg držanja četnika, ne postoji mogućnost ugrožavanja iz rejona istočno od Vrbasa. Trenutno se ne očekuje ni ugrožavanje južno od Banjaluke i zapadno od Sane zahvaljujući lojalnom držanju četnika Marčetića i dobrom držanju hrvatskog garnizona Sanski Most.[13]

– Vanredni izveštaj Borbene grupe Zapadna Bosna komandujućem generalu i komandantu u Srbiji za period od 5. juna do 4. jula 1942. o borbama s partizanima, daljim protivmerama i obostranim gubicima u rejonu Kozara — Prosara, 5. VII 1942.

Jugoslavenski povjesničar Antun Miletić zaključuje:

U borbi na Kozari bilo je angažovano oko 11.000 oficira, podoficira i vojnika Vermahta. Sem ovih vojnika Vermahta, Borbenoj grupi »Zapadna Bosna« bile su potčinjene od 5. juna 1942. godine i ustaško-domobranske snage u jačini od 17.917 oficira, podoficira i vojnika. Sa svim ovim snagama sarađivalo je i učestvovalo u borbi protiv partizana na spoljnjem obruču i zaprečnim linijama i oko 2.000 četnika Draže Mihajlovića.[14]

Dejstva snaga NOVJ van obruča

[uredi | uredi kod]

Druga faza: proboj

[uredi | uredi kod]

Odluka o proboju iz neprijateljskog obruča na Kozari je donešena jer je, zbog intenzivnih borbi sa daleko nadmoćnijim neprijateljem, zaprijetila opasnost da snage Odreda budu razbijene na dva dijela. Odluka o proboju je donešena na sastanku koji je održan 2. jula 1942. godine oko podne, na samoj Mrakovici, na jednom proplanku ispod puta koji vodi od Mrakovice prema Podgradcima. Na ovom sastanku su prisustvovali, Obren- Obrad Stišovic- komandant kozarskog Odreda, Josip Mažar Šoša- zamjenik komandanta Odreda i komandant 2 bataljona, Branko Babič Slovenac- sekretar Okružnog komiteta KPJ za Kozaru, dr Alfred Hržehak- šef odredskog saniteta, i Ranko Šipka -komandant udarnog bataljona. Na pomenutom sastanku, koji je održan 2. jula 1942. godine, donešena je odluka da se proboj izvrši dana 3. jula sa početkom u 22. sata, te da se proboj vrši u reonu sela Gornji Jelovac- brdo Patrija, gdje će se napraviti breša u širini oko 2-3 kilometra, kuda bi trebalo da se izvuku jedinice i narod iz zbjegova. Takodje je odlučeno da se neposredno prije otpočinjanja borbe ponovo sastanu kod Čupica kuće, a do navednog sastanka nije došlo jer na sastanak nije došao ni Šoša, Ratko Vujović Čoče i Boško Šiljegović. Kako se na navdenom području nalazio prvi bataljon kojim je komandovao Žarko Zgonjanin, odlučeno je da lijevo nastupa Udarni bataljon sa komandantom Rankom Šipkom, a desno drugi bataljon sa komandantom Josipom Mažarom Šošom. Treci bataljon sa komandantom Mirkom Pekićem će nasupati dolinom rijeke Mlječanice. U vrijeme proboja, tj u 22 sata, na početni položaj nije došao Josip Mažar Šoša, kao ni Boško Šiljegović, te je napad kasnio i počeo tačno u ponoć. Shodno da je došlo do kašnjenja napada i ne pridržavanja dogovorenog od strane navedenih rukovodilaca, proboj je djelimično uspio jer nije napravljena breša dogovorene širine, te se obruč ponovo zatvorio već narednog dana u podne. Proboj je pokušan i narednog dana ali bez uspjeha, te nakon toga jedinice 2 KNOP odreda nisu bile u mogućnosti preduzimati ofanzivne akcije.

Treća faza: operacija čišćenja

[uredi | uredi kod]

Nasljeđe

[uredi | uredi kod]

Bitka na Kozari je po završetku rata i uspostavljanju jugoslavenske komunističke države postala važan dio njene mitologije, te slavila kao primjer junaštva i mućeništva slabijih i lošije naoružanih partizana koji su nastojali zaštiti narod od nadmoćnog neprijatelja. Preživjeli učesnici tih događaja su o njima ostavili niz svjedočanstva u obliku memoarskih zapisa i drugih književnih djela, ali vjerojatno najpoznatije djelo od svih je Stojanka majka Knežopoljka, epska poema koju je bio napisao Skender Kulenović. Godine 1962. je povodom 20. godišnjice snimljena Bitka na Kozari, igrani film u kojem su rekonstruirani ti događaji i koji se smatra jednim od najpoznatijih ostvarenja partizanskog žanra, odnosno jugoslavenske kinematografije. Godine 1967. je ukazom predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita Kozara kao poprište bitke proglašena nacionalnim parkom.

U jugoslavenskoj, ali i međunarodnoj javnosti je zanimanje za bitku 1980-ih izazvalo otkriće da je Kurt Waldheim, tadašnji austrijski predsjednik i bivši generalni sekretar UN kao mladi oficir Wehrmachta sudjelovao u bitci, te je stoga, neposredno ili posredno bio povezan sa tada počinjenim ratnim zločinima.

Reference

[uredi | uredi kod]
 1. „WAR CRIMES IN BH, strana 153”. Arhivirano iz originala na datum 2012-02-10. Pristupljeno 2012-07-31. 
 2. ZAPISNIK O SPORAZUMU PREDSTAVNIKA ČETNIČKOG ODREDA »KOČIĆ« I NDH OD 27. APRILA 1942. O PRIZNAVANjU VLASTI NDH I SARADNjI U BORBI PROTIV NOP-a, Zbornik dkumenata i podataka NOR-a, tom XIV (četnički dokumenti), knjiga 1 (1941. i 1942. godina), Vojnoizdavački zavod, Beograd - dokument broj 74
 3. PREDLOG ŠTABA OZRENSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 10. MAJA 1942. KOMANDANTU 4. DOMOBRANSKE DIVIZIJE ZA SASTANAK RADI SKLAPANjA SPORAZUMA O SARADNjI U BORBI PROTIV NOP, Zbornik dkumenata i podataka NOR-a, tom XIV (četnički dokumenti), knjiga 1 (1941. i 1942. godina), Vojnoizdavački zavod, Beograd - dokument broj 82
 4. ZAPISNIK O SPORAZUMU IZMEĐU PREDSTAVNIKA OZRENSKOG, TREBAVSKOG I ODREDA »KRALj PETAR II« I NDH OD 28. MAJA 1942., Zbornik dkumenata i podataka NOR-a, tom XIV (četnički dokumenti), knjiga 1 (1941. i 1942. godina), Vojnoizdavački zavod, Beograd - dokument broj 89
 5. DODATAK ZAPISNIKU O SPORAZUMU IZMEĐU OZRENSKOG I TREBAVSKOG ČETNIČKOG ODREDA I PREDSTAVNIKA NDH OD 28. MAJA 1942. SAČINjEN 9. JULA 1942. GODINE, Zbornik dkumenata i podataka NOR-a, tom XIV (četnički dokumenti), knjiga 1 (1941. i 1942. godina), Vojnoizdavački zavod, Beograd - dokument broj 117
 6. ZAPISNIK O PREGOVORIMA PREDSTAVNIKA MAJEVIČKE ČETNIČKE GRUPE I KOMANDANTA 3. DOMOBRANSKE DIVIZIJE OD 30. MAJA 1942. O PRIZNAVANjU NDH I SARADNjI SA VLASTIMA NDH, Zbornik dkumenata i podataka NOR-a, tom XIV (četnički dokumenti), knjiga 1 (1941. i 1942. godina), Vojnoizdavački zavod, Beograd - dokument broj 91
 7. ZAPISNIK O SPORAZUMU IZMEĐU PREDSTAVNIKA ČETNIČKOG ODREDA »BORJE« I NDH OD 9. JUNA 1942. O PRIZNAVANjU SUVERENITETA NDH, Zbornik dokumenata i podataka NOR-a, tom XIV (četnički dokumenti), knjiga 1 (1941. i 1942. godina), Vojnoizdavački zavod, Beograd - dokument broj 103
 8. Dnevni izveštaj komandujućeg generala u Srbiji za 13. jun 1942 (Nacionalni arhiv Vašington, T-501, rolna 248, snimak 289.).
 9. Dnevni izveštaj komandujućeg generala u Srbiji za 14. jun 1942 (Nacionalni arhiv Vašington, T-501, rolna 248, snimci 298-299.).
 10. Antun Miletić: NEKE MERE I DEJSTVA VERMAHTA NA KOZARI 1941-1942. GODINE u : Kozara u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (1941-1945): radovi sa naučnog skupa održanog na Kozari (Mrakovica) 27. i 28. oktobra 1977
 11. NARA, T501, Roll 248, frame no. 000289.
  (njem. "Sperrgruppen: Loyale Cetniks unter deutscher Führung von Bronzani Majdan im Vorgehen nach NW. Feind bei Piskavica wird eingeschlessen. Nord und West keine besonderen Ereignisse.")
 12. NARA, T501, Roll 248, frames no. 000298—000299.
  (njem. "Sperrgruppen: Kroat. Verbände haben in Anschluss an Gruppe "Fritz" die Sicherung W Banja Luka nach W übernommen. Höhen N und NW Bronzani Majdan feindbesetzt. Angriff nationaler Cetniks auf diese Höhen in Durchführung. Verbindung zwischen kroat. Freiwilligen bei Sanski Most und nationalen Cetniks in Bronzani Majdan bei Debeljak hergestellt.")
 13. Zbornik NOR-a, tom XII, knjiga 2: Dokumenti Nemačkog rajha 1941-1945, Vojnoistorijski institut, Beograd, 1976, dokument br. 104, str. 544.
 14. Antun Miletić: NEKE MERE I DEJSTVA VERMAHTA NA KOZARI 1941-1942. GODINE u : Kozara u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj revoluciji (1941-1945): radovi sa naučnog skupa održanog na Kozari (Mrakovica) 27. i 28. oktobra 1977

Povezano

[uredi | uredi kod]

Vanjske veze

[uredi | uredi kod]