Foton

Izvor: Wikipedia

Foton je kvant elektromagnetnog zračenja i eletromagnetnog međudelovanja. Prenosilac je elektromagnetne sile koja deluje među naeletrisanim česticama. Foton nema masu mirovanja, ima spin 1 (jedan) i istovremeno je svoja antičestica. Zbog celobrojnog spina foton je i bozon.

Foton se u vakuumu kreće brzinom svetlosti c. Energija fotona izražava se Plankovom formulom

E=h\nu\,

gde je h Plankova konstanta a ν fotonu pridružena frekvencija.


Literatura[uredi - уреди]

S. Macura, J. Radić-Perić, ATOMISTIKA, Službeni list, Beograd, 2004. str. 231.