Kulonov zakon

Izvor: Wikipedia

Dva naelektrisana tela (čestice) se međusobno privlače ili odbijaju silom koja je upravo srazmerna proizvodu njihovog naelektrisanja, a obrnuto srazmerna kvadratu rastojanja izmedju ta dva tela.

F= k/E_r    (Q_1 Q_2)/r^2 Pri čemu je:


  • k - Kulonova konstanta (zavisi od sredine u kojoj se tela nalaze),ako se tela nalaze u vakuumu, ova konstanta iznosi 9*10^9Nm^2/C^2
  • q1 i q2 - Naelektrisanja tih tela,
  • r - Rastojanje između tih tela
  • Er - Relativna dielektrična konstanta