Kiselina

Izvor: Wikipedia

Kiselina je jedna od osnovnih kategorija hemijskih jedinjenja.

Klasične kiseline[uredi - уреди]

Po Arenijusovoj definiciji: kiselina je svako jedinjenje, koje unošenjem u vodeni rastvor povećava koncentraciju H^+ jona.

Po protolitičkoj teoriji kiselina je svako jedinjenje koje je u uslovima date reakcije donor jona vodonika H^+.

Reakcija neutralizacije, odnosno kiseline i baze, izgleda ovako:

 HA + B \to A^- + HB^+

Jedinjenje HA je kiselina a B baza. Jon A^- je novonastala baza (takozvana konjugovana baza kiseline HA), a HB^+ nova kiselina (tzv. konjugovana kiselina baze B). Usled reakcije kiselina sa bazom uglavnom nastaju soli.

Hemijska jedinjenja (sa izuzetkom nekoliko veoma jakih kiselina i baza) mogu u zavisnosti od uslova da vrše funkciju kiselina i baza - takva jedinjenja nose naziv amfoterna jedinjenja.

Drugu opštiju definiciju kiselina dao je Luis: Kiselina je jedinjenje, koje je akceptor (primalac) elektronskog para, (tako da je baza donor elektronskog para).

Ova definicija obuhvata i klasične kiseline jer se odvajanje vodonikovog jona od molekula zasniva na prekidanju veze sa vodonikom.

Ova definicija obuhvata i hemijska jedinjenja, koja se ponašaju kao kiseline, jer imaju veliki deficit elektrona, iako u svojoj strukturi nemaju atome vodonika (npr. aluminijum (III) hlorid AlCl_3).

Važnije kiseline[uredi - уреди]

Najvažnije kiseonične neorganske kiseline su:

Najvažnije nekiseonične neorganske kiseline su:

Kiseline su spojevi koji sadrže vodik (H) i kiselinski ostatak. Kiselinski ostatak obavezno sadrži element nemetal, a veoma često i kiseonik.

  • H2SO4 - sumporna/sulfatna
  • H2SO3 - sumporasta/sulfitna
  • HNO3 - azotna/nitratna
  • HNO2 - azotasta/nitritna
  • H2CO3 - ugljična/karbonatna
  • H3PO4 - fosforna/fosfatna
  • HCl - hlorovodična/hloridna

Kiseline dobijaju naziv po nemetalu iz kiselinskog ostatka, npr. H2S - sumporovodična.

Dobijanje kiselina[uredi - уреди]

Oksid nemetala + voda ---> kiselina

SO2 + H2O ----> H2SO3 (sulfitna/sumporasta kiselina)

C + O2 ---> CO2

P2O5 + 3H2O ---> 2H3PO4

CO2 + H2O ---> H2CO3

H2CO3 ---> H2O + CO2

2.Nemetal + H--->beskiseonicna kiselina

Osobine[uredi - уреди]

Kiseline su najčešće tekučine kiselog okusa. Laknus papir boje u crveno.

U vodenom rastvoru sve kiseline se disociraju na pozitivne ione vodika (H+) i negativni kiselinski ostatak.

Vidi još[uredi - уреди]

Kiseline su supstance koje disocijacijom u vodi kao pozitivne jone daju iskljucivo pozitivne jone vododnikaŠablon:H