Budistička terminologija

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Dio serije članaka na temu
Budizam

Lotus-buddha.svg

Historija budizma
Darmičke religije
Kronologija budizma
Budistički sabori

Temelji
Četiri plemenite istine
Plemeniti osmokraki put
Pet pouka
Nirvāna · Tri dragulja

Ključni termini
Tri oznake bića
Skandha · Kozmologija · Dharma
Samsara · Rebirth · Shunyata
Pratitya-samutpada · Karma · Nesopstvo

Vodeće ličnosti
Gautama Buddha
Nagarjuna · Dogen
Budini sljedbenici · Porodica

Praksa i postignuća
Buddhastvo · Bodhisattva
Četiri stadija prosvjetljenja
Paramiji · Meditacija · Laici

Budizam po regijama
Jugoistočna Azija · Istočna Azija
Tibet · Indija · Zapad

Budističke škole
Theravāda · Mahāyāna
Vajrayāna · Rane škole

Tekstovi
Pali kanon
Pali Sutte · Mahayana Sutre
Vinaya · Abhidhamma

Komparativne studije
Kultura · Popis tema
Dharma wheel.svg

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

A[uredi - уреди | uredi kôd]

abhidhamma - viša dharma ili vrhovni zakon. To je kasnija zbirka tekstova kojima se sistematiše Budino učenje.

abhina - intuitivne moći koje dolaze sa vežbanjem koncentracije: sposobnost da se čuje i vidi na veliku daljinu, da se čitaju misli drugih, sećanje na prošle živote i znanje koje briše mentalne nečistoće. Videti asava.

akarja - učitelj, mentor.

adhithana - odlučnost, rešenost. Jedno od deset savršenstava (parami).

ajahn (tajlandski jezik; takođe „ajarn“, „ajaan“ itd.) - Učitelj, mentor. Ekvivalent pali pojmu acarja.

ajato - unutrašnji, sopstveni subjektivni. Odnosi se na subjektivni doživljaj osjećaja kao i na subjektivni doživljaj smirenja i zadovoljstva u stanjima meditacije.

akaliko - vanvremeno; neuslovljeno vremenom ili godišnjim dobima.

akusala - karmički štetno, nevešto, pogrešno. Videti suprotno kusala.

anagami - ne-povratnik. Osoba koja je odbacila pet nižih okova koji um vezuju za krug preporađanja (videti samjojana) i koja će se posle smrti pojaviti u nekom od svetova Brahme nazvanim čista boravišta, da bi tu dostigao nibbanu, nikad se više ne rodivši u ovome svetu.

anapanasati - sabranost pažnje na dah. Meditativna tehnika u kojoj se centar pažnje vezuje za osećaje koji se javljaju pri udahu i izdahu.

anata - ne-ja, ne-sopstvo; anata je osnovna zamisao budističkog učenja kojim se odbija mogućnost postojanja bilo koje sopstvenosti, suštine, biti i individualnog principa.

anića - nestalnost, nepostojanost, prolaznost.

anupadisesa-nibana - nibana posle koje više nema goriva za vatru života (analogija sa ugašenom vatrom čiji su ugarci već ohlađeni -- nibana arahanta posle njegove smrti.

anupubbi-katha - postepeno upućivanje. Budin metod podučavanja Dhammi koji slušaoca progresivno vodi kroz sve supstilinije pojmove: velikodušnost (videti dana), vrlinu (videti sila), nebeske svetove, prepreke, odricanje i četiri plemenite istine.

apaja-bhumi - stanje lišavanja; četiri niža nivoa egzistencije u kojima je moguće preporoditi se zbog prošlih loših postupaka (videti kamma): preporađanje u paklu, kao gladni duh, kao ljutiti demon (videti Asura), ili kao životinja. Nijedno od ovih stanja nije večno. Uporediti sugati.

apaja-mukha - put ka lišavanju -- vanbračni seksualni odnosi; uživanje u piću ili stimulativnim sredstvima; uživanje u kockanju; druženje sa lošim ljudima. Svaki od ovih postupaka utire put preporađanju u jednom od nižih nivoa egzistencije (videti apaja-bhumi).

arahant - „vredni“ ili „pročišćeni"; osoba čiji um je oslobođen nečistoća (kilesa), koji se oslobodio svih okova koji vezuju um za krug preporađanja i koji se neće više preporađati. Budina titula i najviši nivo među plemenitim sledbenicima.

aramana - zaokupljenost; mentalni objekat.

arija - plemeniti, idealan. Takođe „plemeniti čovek“ (videti arija-puggala). arijadhana: Plemenito bogatstvo; kvaliteti koji služe kao 'kapital' u traganju za oslobođenjem: ubeđenje (videti saddha), vrlina (videti sila), svest, strah od zla, upućenost u učenje, velikodušnost (videti dana) i sposobnost rasuđivanja.

arija-pugala - plemeniti čovek; prosvetljena osoba. Onaj ko je ostvario barem jedan od četiri plemenita puta (videti magga) ili njihova ploda (videti phala). Uporediti puthujjana (svetovni čovek).

arija-saća - plemenita istina. Reč „arija“ (plemenito) može takođe označavati ideal ili merilo i u tom kontekstu znači „objektivnu“ ili univerzalnu“ istinu. Ima ih četiri: patnja, nastanak patnje, iskorenjivanje patnje i put vežbanja koji vodi ka iskorenjivanju patnje.

arupa-đhana - bezoblično zadubljivanje na područje netelesnoga. Karakteriše se sabranošću i ravnodušnošću duha. Područja arupa-jhana su sljedeća: 1. područje beskonačnog prostora, 2. područje beskonačne svesti, 3. područje ničega, 4. područje ni-opažanja-ni-neopažanja. Ovim se procesom postepeno redukuju karakteristike uma, dok se opseg pažnje širi a sadržaj svesti postepeno sužava.

asava - zatrovanost, mentalne naslage ili nečistoće; Četiri su „otrova“ što čoveka vuku u neznanje: 1. ljubav, osećajnost (kama), 2. egzistencija, želja za postojanjem (bhava), 3. spekulacija, oslanjanje na „spekulativna gledišta“ (ditthi) i zabluda, duhovno neznanje (avijja) -- koji „teku“ iz uma i daju pokretačku snagu točku rađanja i smrti.

asubha - neprivlačnost, odvratnost, nečistoća. Buda preporučuje kontemplaciju o ovim aspektima tela kao protivteži požudi i samodopadljivosti. Videti takođe kajagata-sati.

asura - vrsta demonskih bića koja su se, poput Titana u grčkoj mitologiji, borila sa devama za prevlast na nebu i izgubila. Videti apaja-bhumi.

avijja - neznanje, nesvesnost, zabluda, zamaglenja svesnost, obmanutost o pravoj prirodi uma. Videti takođe moha.

ajatana - čulni medijum. Unutrašnji čulni mediji su čulni organi -- oči, uši, nos, jezik, telo i um. Spoljašnji čulni medijum su njihovi objekti -- prizor, zvuk, miris, ukus, dodir i misao.

B[uredi - уреди | uredi kôd]

bardo - međustanje. U učenjima dijamantskog puta se obično govori o šest stanja postojanja, odnosno bardoa.

bhante - poštovani gospodine; na ovaj način se nezaređeni često obraćaju monahu.

bhava - bivanje. Stanja bića koja se prvo razvijaju u umu i onda mogu biti doživljena kao unutrašnji svetovi i/ili svetovi na spoljašnjem nivou. Postoje tri nivoa bivanja: na čulnom nivou, na nivou oblika i na bezobličnom nivou.

bhavana: zadubljivanje, usredsređivanje na određeni predmet, koncentracija, razvoj duha, meditacija. Treći od tri temelja za postupke koji donose nagradu. Postoje dvije vrste bhavana: 1. razvijanje mira i sabranosti, 2. razvijanje uvida i saznanja. Videti takođe dana i sila.

bhikhu (bhikhuni) - budistički monah (monahinja), prosjak, beskućnik; muškarac (žena) koja je napustio dom kako bi živeo život ispunjen vrlinom (videti sila) u skladu sa Vinajom u celini, a naročito sa pravilima Patimokkhe. Videti sangha, parisa, upasampada.

bodhi (sanskrt: बोधि) je indijski pojam koji se posebno koristi u budizmu sa značenjem buđenja (od budh - buditi).

bodhi drvo je drvo iz roda smokve u Uruveli, na obali reke Nerandžre, pored današnje Gaje pod kojim je, prema budističkom predanju, Sidarta Gautama dostigao probuđenje i postao Buda.

bodhi-pakhija-dhama - „krila probuđenja“ -- sedam skupova principa koja olakšavaju probuđenje i time, prema Budi, sačinjavaju srž učenja.: [1] četiri područja delovanja (videti satipatthana); [2] četiri ispravna napora (sammappadhana) -- napor da se izbegne nastanak nepoželjnihh stanja u umu, da se napuste sva ona koja su već nastala, da se podstaknu ona poželjnato, a ona koja već postoje da se održe; [3] četiri osnove uspeha (iddhipada) -- želja, istrajnost, usredsređenost, opreznost; [4] pet dominantnih faktora (indrija) -- ubeđenost, postojanost, sabranost pažnje, koncentracija, odvraćenost; [5] pet snaga (bala) -- identično sa [4]; [6] sedam faktora probuđenja (bojjhanga) -- sabranost, istraživanje fenomena, istrajnost, ushićenje, (videti piti), vedrina, koncentracija, ravnodušnost i [7] osmostruki put (magga) -- ispravno razumevanje, ispravna odluka, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan život, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija.

bodhisata - „Biće koje teži probuđenju"; termin kojim se opisuje Buda pre nego što je zapravo postao Buda, počev od njegovih prvih težnji ka budinstvu pa sve do potpunog probuđenja. Sanskritski oblik: bodhisattva.

brahma - „veliki“. Stanovnik nadčulnog nebeskog sveta oblika ili bezobličnosti.

brahma-vihara - četiri „božanska“ boravišta u koja se stiže razvijanjem bezgranične mette (ljubavi za sebe i druga bića), karuna (saosećanje sa nesrećnima), mudita (saradost sa srećnima) i upekkha (nepomućena ravnodušnost).

brahmin - bramanska kasta u Indiji je dugo tvrdila da su njeni pripadnici, već svojim rođenjem, vredni najvišeg poštovanja. Budizam je pozajmio naziv braman da bi označio one koji su dostigli najviši cilj i kako bi pokazao da je poštovanje zalužujemo ne rođenjem, rasom ili kastom kojoj pripadamo, već duhovnim postignućem. Kada se koristi u budističkom smislu, ovaj termin je sinonim sa arahantom.

budha - budni, prosvetljeni. Jedan od naziva sa Gotama Budu. Prema tradiciji, postoji duga linija Buda koja se proteže u beskonačnu prošlost.

V[uredi - уреди | uredi kôd]

vasa - period monsuna, od jula do oktobra, kada se od svakog monaha očekuje da ostane na jednom mestu, čime takođe dobija priliku za intezivniju meditaciju.

vata - ciklus rođenja, smrti i preporađanja. Ovaj pojam označava smrt i ponovno rođenje živih bića, ali i nečistoća (kilesa) u umu. Videti samsara. vedana: Osećaj -- zadovoljstvo, bol, ni zadovoljstvo ni bol (neutralan). Videti khandha.

vikara - procenjivanje, istrajna misao. U meditaciji, vicara je mentalni faktor koji dopušta našoj pažnji da se pomera i menja perspektivu u odnosu na odabrani objekat meditacije. Vicara i s njom povezan faktor vitakka dostižu punu zrelost nakon razvijanja prvog stupnja đhane.

viđja - Jasno znanje; čista svesnost; nauka (posebno, kognitivne moći razvijene kroz praktikovanje koncentracije i neprianjanja).

viđja-carana-sampano - savršen u znanju i ponašanju. Jedan od Budinih epiteta. vimutti: Izbavljenje; sloboda od tvorevina i konvencija uma.

vinaja - monaška disciplina, u štampanom obliku obuhvata šest tomova, a njena pravila obuhvataju svaki aspekt života bhikkhua i bhikkhuni. Suština pravila za zaređene sadržana je u patimokkhi. Spoj dhamme sa vinajom čini suštinu budističke religije: „Dhamma-vinaja“ -- „učenje i displina“ -- jeste ime koje je Budao dao religiji koju je utemeljio.

vipaka - posledica i plod voljnog postupka koji je počinjen u prošlosti.

vipasana - jasni intuitivni uvid u fizički i mentalni fenomen u trenutku dok nastaje i nestaje i njegovo sagledavanje onakvog kakav zaista jeste -- objektivno -- kroz njegove tri karakteristike (videti ti-lakkhana) i kroz patnju, njen nastanak, njen prestanak i put koji vodi do njenog prestanka.

vipasanupakilesa - iskrivljavanje uvida; intenzivna iskustva koja se mogu doživeti tokom meditacija i koja nas navode na pomisao da smo došli do kraja puta. Standardna lista nabraja ih deset: svetlost, psihičke moći, ushićenost, vedrina, zadovoljstvo, izuzetna uverenost, preteran napor, opsednutost, ravnodušnost i zadovoljenost.

virija - istrajnost; energija. Jedno od deset savršenstava (parami), pet snaga (bala; videti bodhi-pakkhija-dhamma) i pet dominatnih faktora (indrija; videti bodhi-pakkhija-dhamma).

visakha (takođe vesakha, vesak) - drevno ime za indijski mesec po lunarnom kalendaru u proleće, koje danas odgovara periodu april-maj. Prema tradiciji, Budino rođenje, probuđenje i parinibbana su se dogodili u noći punog meseca u mesecu visakha. Ovi događaji se danas kao praznik Visakha slave svake godine širom theravadskog budističkog sveta.

vitaka - usmerena misao. U meditaciji, vitakka jeste mentalni faktor uz pomoć kojeg se pažnja usmerava na odabrani objekat. Vitakka i s njom povezan faktor vicara dostižu punu zrelost nakon razvijanja prvog stupnja jhane.

G[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

D[uredi - уреди | uredi kôd]

dana - davanje, velikodušnost; ponuda, milostinja. U užem značenju, davanje neke od četiri monahu neopohodne stvari. U žirem, sklonost davanju, bez očekivanja protivusluge od onoga kome se daje. Dana je prva tema u Budinom sistemu postupnog vežbanja (videti anupubbi-katha), prva od deset paramija, jedno od sedam dragocenosti (videti dhana) i prvi od tri temelja za postupke koji donose dobrobit.

deva (devata) - „onaj koji blista“ -- stanovnik nebeskih svetova.

Devadata - nećak Budin koji je pokušao da izazove raskol unutar sanghe, po čemu je među budistima postao oličenje nekoga ko svesno ili nesvesno pokušava da učenje potkopa iznutra.

dhama (skt. dharma) - (1) Događaj; neki fenomen u i po sebi; (2) kvalitet svesti; (3) doktrina, učenje; (4) nibbana. Takođe, principi ponašanja koje bi ljudska bića trebalo da sledekako bi živeli u skladu sa prirodnim poretkom stvari; kvaliteti uma koje bi trebalo da razvijaju kako bi razvili latentna svojstva uma. Sledstveno tome, „dhamma“ se koristi takođe da označi svako učenje koje podučava ovakvim načelima. Tako Budina dhamma označava njegovo učenje i direktno iskustvo nibbane, onaj kvalitet kojem to učenje stremi. Dhamma-vinaja: „učenje (dhamma) i disciplina (vinaja)." Budin naziv za religiju koju je osnovao.

dhana - dragocenost(i). Sedam kvaliteta: uverenje, vrlina (videti sila), svesnost & pažnja, poznavanje učenja, velikodušnost (videti dana) i mudrost. dhatu: Element; svojstvo, stanje. Četiri fizička elementa ili svojstva su zemlja (čvrstoća), voda (tečenje), vetar (kretanje) i vatra (toplota). Podela na šest elemenata uključuje četiri pobrojana i još prostor i svest.

dhutanga - Svojevoljno preduzete asketske vežbe koje monasi i ostali meditanti mogu praktikovati s vremena na vreme ili kao dugoročnu odluku kako bi negovali odvraćenost i odlučnost, a i da bi podstakli enerigu u sebi. Za monahe, ima trinaest ovakvih vežbi: (1) korišćenje samo starih, odbačenih ogrtača; (2) koerišćenje samo jednog kompleta od tri ogrtača; (3) odlazak u prošenje hrane; (4) ne biranje šta će uzeti a šta ne kada ide u prošenje; (5) uzimanje samo jednog obroka dnevno; (6) jedenje samo iz posude u koju se prosi hrana; (7) odbijanje bilo kakve hrane ponuđene pošto je prošenje hrane završeno; (8) življenje u šumi; (9) življenje pod drvetom; (10) življenje pod otvorenim nebom; (11) življenje na groblju; (12) zadovoljavanje sa bilokakvim boravištem koje imamo; (13) izbegavanje da se ikada legne.

dosa - odbojnost; mržnja; ljutnja. Jedno od tri neblagotvorna korena (mula) u umu.

dukha - patnja; bol; muka; neprijatnost, nespokojstvo; nezadovoljstvo; uznemirenost.

Đ[uredi - уреди | uredi kôd]

đhana (skt: dhjana) - zadubljenje, kontemplacija. Kroćenje pažnje i sadržaja svesti i postizanje potpunog duševnog mira. Stanje snažne skoncentrisanosti na jedan fizički podražaj (što rezultuje u rupa jhani) ili mentalni sadržaj (što rezultuje u arupa jhani). Razvoj jhane kreće se od privremene suspenzije pet prepreka (videti nivarana) preko razvoja pet mentalnih faktora: vitakka (usmerena misao), vicara (procena), piti (ushićenje), sukha (zadovoljstvo) i ekaggatarammana (usredsređenost).

E[uredi - уреди | uredi kôd]

ekagataramana - usredsređenost na jednu tačku. U meditaciji, kvalitet svesti koji omogućuje da nam pažnja ostane sabrana i fokusirana na odabrani objekat meditacije. Ekaggatarammana dostiže svoju punu zrelost tek onda kada razvijemo četvrti nivo jhane.

ekajana-maga - jedinstveni put; direktan put. Ovim se označava praksa sabranosti pažnje unutar četiri okvira: telo, osećaji, um i sadržaji uma.

evam - ovako; na ovaj način. Ovaj izraz se koristi u Tajlandu kao formalni završetak propovedi.

Ž[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

Z[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

I[uredi - уреди | uredi kôd]

idapakajata - Ta uslovljenost. Ovo je naziv za princip uzročnosti koji je Buda otkrio upravo one noći kada je dostigao probuđenje i naglašava da, kako bismo okončali patnju i nespokojstvo, moramo u potpunosti razumeti proces uzročnosti i to kao sile u uslovljenosti koje smo iskusili u ravni direktnog iskustva, bez potrebe da to značenje proširujemo i na sile koje deluju izvan nje.

J[uredi - уреди | uredi kôd]

jakha - demonska bića iz narodnih verovanja, koja se često sreću i u pali kanonu. Pripisuju im se neprijateljske namere prema monasima i monahinjama koji u osami pokušavaju da dostignu više stupnjeve zadubljenja. Obično ih noću ometaju velikom bukom.

K[uredi - уреди | uredi kôd]

kalijanamita - duhovni prijatelj; mentor ili učitelj dhamme.

kama (skt. karma) - delo, delanje. Namerni, voljni postupci, koji rezultuju rođenjem i nastankom.

karuna - saosećanje; simpatija; težnja da se pronađe način da se istinski pomogne sebi i drugima. Jedno od deset savršenstava (parami) i jedno od četiri „uzvišena boravišta“ (brahma-vihara).

kaja - telo. Obično se odnosi na fizičko telo (rupa-kaja; videti rupa), ali ponekad i na mentalno telo (nama-kaja; videti nama).

kajagata-sati - sabranost pažnje uronjena u telo. Ovo je zajednički termin koji pokriva nekoliko meditativnih tema: sabranost pažnje na dah; svesnost položaja tela; svesnost onoga šđto radimo; analiziranje delova tela; analiziranje fizičkih svojstava tela (videti dhatu); kontemplacija činjenice da telo neizbežno umire i raspada se.

khandha - gomila; grupa; sastojak. Fizičke i mentalne komponente ličnosti i čulnog iskustva uopšte. Pet osnova prianjanja (videti upadana). Prema Budinoj analizi, tih pet „ogranaka“ ljudskog bića su jedan materijalni, fizički (rupa) i četiri mentalna (nama) fenomena: vedana (osećaj), sańńa (opažaj), sankhara (mentalni obrasci) i vińńana (svest).

khanti - strpljenje; izdržljivost. Jedno od deset savršenstava (parami).

kilesa - nečistoća: lobha (požuda), dosa (mržnja) i moha (obmana) u njihovim različitim formama, koje uključuju takve stvari kao što su pohlepa, zlovolja, bes, pakost, dvoličnost, aroganciju, zavist, škrtost, nepoštenje, hvalisavost, tvrdoglavost, nasilnost, oholost, taštinu, opijenost i samoljublje.

kusala - Karmički korisno, vešto, dobro, blagorodno. Postupak koji ima ovaj moralni kvalitet (kusala-kamma) sigurno će doneti (pre ili kasnije) sreću i povoljan ishod. Postupci koje karakteriše njegova suprotnost (akusala-kamma) vode u patnju. Videti kamma.

L[uredi - уреди | uredi kôd]

lobha - pohlepa; požuda; štetna želja. Takođe raga. Jedan od tri neblagotvorna korena (mula) u umu.

loka - svet.

loka-dhama - stvari ili fenonemi ovoga sveta. Standardna lista sadrži ih osam: bogatstvo, gubitak bogatstva, položaj, gubitak položaja, pohvala, kritika, zadovoljstvo, bol.

lokavidu - poznavalac ovoga sveta. Jedan od epiteta Budinih.

lokutara - transcendentno; nadnaravno (videti magga, phala i nibbana).

Lj[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

M[uredi - уреди | uredi kôd]

maga - put. Naročito, put do prestanka patnje i nespokojstva. Četiri transcendentna puta (ili jedan put sa četiri nivoa) jesu put ulaska u struju (koja nosi ka nibbani, čime se osigurava da će se ta osoba ponovo roditi još najviše sedam puta), put samo jednog povratka, put nepovratka i put do stupnja arahanta.

mahathera - „veliki starac." Počasna titula koju automatski dobija svaki bhikkhu sa najmanje dvadeset godina monaškog života iza sebe.

Mara - personifikacija zla i iskušenja.

metta - ljubav motivisana saosećanjem; blagonaklonost. Jedno od deset savršenstava (parami) i jedno od četiri „uzvišena boravišta“ (brahma-vihara).

moha - obmana; neznanje (aviđja). Jedan od tri neblagotvorna korena (mula) u umu.

mudita - saradost. Radost zbog sreće, svoje i onih oko nas. Jedno od deset savršenstava (parami) i jedno od četiri „uzvišena boravišta " (brahma-vihara).

mula - doslovno, „koren“. Fundamentalna stanja uma koja određuju moralni kvalitet -- dobro (kusala) ili pogrešno (akusala) -- svih postupaka koje namerno učinimo (videti kamma). Tri neblagorodna korena su lobha (pohlepa), dosa (odbojnost) i moha (obmanutost); blagorodni koreni su njihove suprotnosti.

N[uredi - уреди | uredi kôd]

naga - termin najčešće korišćen za snažna, dostojanstvene i odvažne životinje, kao što su slonovi i magične zmije. U budizmu on se koristi za one koji su dostigli cilj praktikovanja učenja.

nama - mentali fenomen. Ovaj se termin odnosi na mentalne komponente pet khandhi i uključuje: vedana (osećaj), sańńa (opažaj), sankhara (sadržaji svesti) i vińńana (svest).

nama-rupa - ime-i-lik; um-i-materija; mentalno-fizičko. Jedinstvo mentalnog fenomena (nama) i fizičkog fenomena (rupa) koje čini pet sastojaka (khandha) i čini ključnu kariku u lancu uzročnosti uslovljenog nastanka (paticca-samuppada).

nekhamma - odvratnost, odvraćenost; doslovno, „oslobođenost požude ". Jedan od deset parami.

nibana (skt. nirvana) - oslobađanje; doslovno, „razvezivanje“ uma od mentalnih mental naslaga (videti asava), nečistoća (videti kilesa) u kruga preporađanja (videti vatta), kao i svega onoga što je moguće opisati ili definisati. Kako ovaj termin takođe znači gašenje vatre, on konotira i stišavanja, hlađenja i mira. (U Budino vreme verovalo se da je plamen „vezan“ za gorivo od kojeg nastaje, a kada se ugasi onda je oslobođen te veze.) „Potpuna nibbana“ u nekim kontekstima označava iskustvo probuđenja; u drugim, umiranje arahanta.

nimita - mentalni znak ili slika koja se tokom meditacije može javiti u umu. Uggaha nimitta označava bilo koju sliku koja se spontano javi tokom meditacije. Paribhaga nimitta označava onu sliku koja je nastala kao proizvod upravljanja svešću.

nirodha - prestanak; razilaženje; iščezavanje.

nivarana - prepreke u koncentraciji: čulna želja (kamacchanda), zlovolja (bjapada), lenjost i umrtvljenost (thina-middha), uznemirenost i strepnja (uddhacca-kukkucca) i sumnja (vicikiccha).

Nj[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

O[uredi - уреди | uredi kôd]

opanajiko - ono što je unutra, što je okrenuto ka unutra, ka sebi. Jedan od epiteta Bude.

P[uredi - уреди | uredi kôd]

pabađa - „Pobeći (od dome u beskućnički život)"; zaređenje kao samanera (samaneri) ili monah (monahinja).

pali - jezik na kojem je zapisan tekstualni kanon theravada budističke škole.

paramita - savršenost karaktera. Grupa od deset kvaliteta koje je tokom dugog niza života razvio bodhisatta i kao grupa oni se unutar pali kaknona pojavljuju jedino u Đatakama ("Pričama o rođenjima"): velikodušnost (dana), vrlina (sila), odvraćenost (nekkhamma), mudrost (pańńa), energija/istrajnost (virija), strpljenje/trpeljivost (khanti), istinoljubivost (sacca), odlučnost (adhitthana), saosećajna ljubav (metta) i ravnodušnost (upekkha).

parinibana - kompletno utrnuće; potpuni nestanak khandhi koje se događa posle smrti nekog arahanta.

parisa - sledbeništvo; skup. Četiri grupe Budinih sledbenika su: monasi, monahinje, nezaređeni muški i ženski sledbenici.

parijati - teorijsko razumevanje Dhamme stečeno čitanjem i proučavanjem tekstova i učenjem. Videti patipatti i pativedha.

patića-samupada - uslovljeni nastanak. Shema koja pokazuje put kojim dolazi do interakcije sastojaka (khandha) i čulnih medija (ajatana), s jedne strane, i neznanja (avijja) i želje (tanha), čime se stvara nespokojstvo i patnja (dukkha). Pošto su ove interakcije veoma kompleksne, postoji više različitih verzija paticca samuppade izložene u suttama. Često, shema počinje neznanjem. Takođe, često je da počinje međuodnosom između imena (nama) i lika (rupa), na jednoj strani, i čulne svesti (vińńana), na drugoj.

patimokha - osnovni skup pravila monaške discipline, sačinjen od 227 pravila za monahe (bhikkhus) i 310 za monahinje (bhikkhunis). Videti Vinaja. patipatti: Praktikovanje Dhamme, nasuprot pukom teorijskom znanju (parijatti).

pativedha - direktno, praktično iskustvo Dhamme. Videti takođe parijatti i patipatti.

peta - gladni duh. Jedno od klasa bića u nižim svetovima, koja su u stanju da se ponekad prikažu i kao ljudska bića. Pete se u budističkoj umetnosti prikazuju kao izgladnela bića sa izuzetno malim ustima kroz koja nikada ne mogu da unesu onoliko hrane koliko im je potrebno da utole svoju bezgraničnu glad.

phala - plod. Naročito, plod nekog od četiri transcendentna puta (videti magga).

phra (tajlandski) - poštovani. Koristi se kao prefiks uz ime monaha (bhikkhu).

piti - ushićenje; blaženstvo; oduševljenje. U meditaciji, ugodan kvalitet uma, koji dostiže punu zrelost pošto je razvio drugi stupanj jhane.

puja - Počast, poštovanje; devocija. Najčešće, iskazivanje počasti Budi, koje se u manastirima praktikuje svakog dana (ujutru i uveče), na dan uposatha ili u drugim naročitim prilikama.

puna - zasluga, vrednost; unutrašnje osećanje blagostanja koje dolazi pošto smo postupili ispravno i korisno i koje nas navodi da i ubuduće tako postupamo.

puthujana - jedan od mnogih; „zarobljenik života“. Osoba koja još nije dostigla nijedan od četiri stupnja probuđenja (videti magga). Uporediti arija-puggala.

R[uredi - уреди | uredi kôd]

raga - požuda, pohlepa.

rupa - oblik, telo; fizički fenomen; ono što opažamo čulima.

S[uredi - уреди | uredi kôd]

sabhava-dhama - priroda; bilo koji fenomen, događaj, svojstvo ili kvalitet doživljeni u i po sebi.

saća - istinitost. Jedno od deset savršenstava (parami).

sadha - uverenost, vera. Poverenje u Budu koje nam daje volju da njegovo učenje sprovedemo u praksi. Ovo uverenje postaje nepokolebljivo kada dostignemo nivo „ulaska u tok“ (videti sotapanna).

sadhu - „tako je“ (uzvik); izraz kojim se iskazuje zahvalnost i slaganje.

saga - nebesa, nebeski svet. Boravište deva. Za preporađanje na nebu se kaže da je jedna od nagrada za velikodušnost (videti dana) i vrlinu (videti sila). Međutim, kao i svako drugo boravište unutar samsare, i ovde je boravak samo privremen.

sakadagami - „jednom-povratnik“. Osoba koja je odbacila prva tri okova koja um vezuju za krug preporađanja (videti samjojana), koja je oslabila okove čulne žeđi i razdražljivosti i koja će se posle smrti roditi u ovom svetu još samo jednom.

sakaja-dithi - verovanje u postojanje ličnosti, poistovećivanje sa njom. Stanovište koje, pogrešno, smatra da je neka od khandha u stvari „ja"; prvi od deset okova (samjojana). Napuštanje sakkaja-ditthi jedan je od obeležja „ulaska u tok“.

sakjamuni - „Mudrac iz plemena Sakja"; jedan od epiteta Budinih.

sakja-puta - sin iz plemena Sakja. Epitet budističkih monaha, nastao na osnovu Budinog porekla.

salekha-dhama - pretpostavke za brisanje (nečistoća) -- imati malo potreba, biti zadovoljan sa onim što se ima, osamljenost, ne preterivanje u druželjubivosti, istrajnost, vrlina (videti sila), koncentracija, odvraćenost, rasterećenost i direktno znanje i sagledavanje izbavljenja.

samadi - sabranost uma u jednoj tački, zadubljenost, koncentracija; praksa usredsređivanja uma na jedan osećaj ili predmet. To je posljednji član osmostrukog puta kojim se postiže prevazilaženje patnje.

samana - kontemplativac. Bukvalno, osoba koja je napustila konvencionalne obaveze društvenog života kako bi pronašla način života više „ispravan“ (sama) u odnosu na prirodu.

samanera (samaneri) - mali samana; iskušenik (iskušenica) koji se pridržava deset pravila i kandidat je za punopravan prijem u red bhikkhua.

sambhavesin - biće koje traga za mestom na kojem će se roditi.

samati - konvencionalna stvarnost; konvencija; relativna istina; pretpostavka; bilo šta što je nastalo na osnovu uma.

samsara - transmigracija; krug rađanja i umiranja.

samvega - osećanje šoka, smetenosti i otuđenosti koje dolazi sa uviđanjem uzaludnosti i besmislenosti življenja na dotadašnji način; pročišćujuće uviđanje da smo toliko dugo grešili dopuštajući sebi da budemo zaslepljeni i osećaj hitnosti u traženju izlaza iz tog začaranog kruga.

samjojana (sanjojana) - okovi koji drže um prikovan za krug rađanja i umiranja (videti vatta) -- čvrsto verovanje u postojanje „ja“ (sakkaja-ditthi), neizvesnost (vicikiccha), slepa vezanost za pravila i ceremonije (silabbata-paramasa); čulna želja (kama-raga), uznemirenost (vjapada); želja za materijalnim (rupa-raga), želja za nematerijalnim stvarima (arupa-raga), obmana (mana), nespokojstvo (uddhacca) i neznanje (avijja).

sandithiko - očigledno samo po sebi; neposredno vidljivo; ovde i sada. Jedan od piteta Dhamme.

sangha - budistička monaška zajednica.

sankhara - sklop, konstrukcija, uobličavanje; tvorevina uma; ispoljenje svesti i volje.

sasana - doslovno, „poruka“. Budino učenje; budistička religija.

sati - pažnja, samoposmatranje. U nekim kontekstima, reč sati kada se koristi sama pokriva takođe i svesnost (sampajańńa).

satipathana - osnova pažnje; okvir njenog delovanja -- telo, osećanja, um i sadržaji uma, posmatrani objektivno, onako kako se događaju.

sa-upadisesa-nibana - nibana sa još nešto preostalog „goriva“ (ovo je analogija sa ugašenom vatrom, ali pepeo je još uvek užaren) -- oslobađanje onako kako ga doživljava u ovom životu jedan arahant.

savaka - „slušalac“. Učenik Budin, naročito plemeniti učenik.

sajadav (burmanski) - poštovani starac; počasna titula koja se daje veoma cenjenom burmanskom bhikkhuu.

sila - vrlina, moral. Kvalitet etičke čistote koji nas sprečava da skrenemo sa osmostrukog puta. Takođe, praktično pravilo, zbog čijeg pridržavanja nećemo činiti neke štetne postupke. Sila je druga oblast postepenog treninga (videti anupubbi-katha), jedna od deset paramija, drugo od sedam dragocenosti (videti dhana) i prva od tri osnove blagotvornih postupaka (videti dana i bhavana).

sotapanna: Onaj koji je „ušao u tok“. Osoba koja je odbacila prva tri okova koji um vezuju za krug rađanja i umiranja (videti samjojana) i otuda je ušao u „tok“ koji ga neizbežno nosi ka nibbani, a na osnovu toga je izvesno da će se na ovom svetu preporoditi još samo sedam puta.

stupa (pali: thupa) - prvobitno, grobna humka u kojoj su zakopane ostaci svete osobe -- kao što je Buda -- ili predmeti koje je koristila. Tokom vekova ovaj objekat se razvio u visoke, strelaste spomenike kakvi su česti u manastirima po Tajlandu, Šri Lanki i Burmi; a na drugoj strani, u pagode u Kini, Koreji i Japanu.

sugati - srećno odredište; dva viša nivoa egzistencije u kojima je moguće se preporoditi zahvaljujući prošlim ispravnim postupcima (videti kamma): preporađanje u svetu ljudi i na nebu (videti sagga). Nijedno od ovih stanja nije trajno.

sugato - onaj koji je otišao ili ide u dobrom smeru. Jedan od epiteta Budinih.

sukha - zadovoljstvo; olakšanje; zadovoljenost. U meditaciji, mentalni kvalitet koji svoju punu zrelost doseže posle razvijanja trećeg nivoa jhane.

suta (skt: sutra) - „nit, potka"; govor Bude ili učenika koji su živeli u njegovo vreme.

T[uredi - уреди | uredi kôd]

tadi - „takav," još jedna od oznaka za onoga ko je dostigao cilj. Njime se želi reći da je stanje te osobe neodredljivo, ali i da ne podleže bilo kakvoj promeni ili uticaju.

tanha - žudnja, žeđ, želja - za čulnim zadovoljstvima, za postojanjem ili za nepostojanjem (videti bhava). Duboko je usađena u ljudskoj prirodi i donosi sve nedaće. Oslobođenje od tanhe prvi je korak na putu oslobođenja. Videti takođe lobha (pohlepa; strast).

tapas - pročišćujuća „vatra“ ili meditativna praksa.

tathagata - doslovno, „takodošavši (tatha-gata)" ili „onaj ko je postao svoj"(tatha-agata), epitet korišćen u drevnoj Indiji za osobu koja je dostigla najviši duhovni cilj. U budizmu, on obično označava Budu, mada se ponekad koristi i za nekog od njegovih učenika arahanta.

than (tajlandski; takođe „tan") - poštovani, blaženi.

thera - „stari." Počasna titula koja se automatski dodeljuje kada bhikkhu iza sebe ima deset godina monaštva. Uporediti mahathera.

theravada - „učenje starih“ -- jedina od ranih budističkih škola koja je sačuvana do danas; u naše doba dominantna forma budizma u Tajlandu, na Šri Lanki i u Burmi.

ti-lakhana - tri karakteristike svojstvene svim uslovljenim fenomenima -- oni su: prolazni, podložni patnji i bez trajne suštine.

tipitaka (skt. tripitaka) - budistički kanon; doslovno, tri „košare“ -- pravila discipline, govori i apstraktne filozofske rasprave.

tiratana - „trostruki dragulj“ kojeg čine Buda, Dhamma i Sangha -- ideali kojima se svaki budista okreće kao utočištu.

tisarana - „trostruko utočište": Buda, Dhamma i Sangha.

Ć[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

U[uredi - уреди | uredi kôd]

upasika (ili upasaka) - ženski (ili muški) nezaređen sledbenik Bude.

upekha - ravnodušnost. Jedno od deset savršenstava (parami) i jedno od četiri „uzvišena boravišta“ (brahma-vihara).

uposatha - dan predanosti, odgovara četirima fazama Meseca, kada se budistički nezaređeni sledbenici okupljaju kako bi saslušali govor o dhammi i pridržavali se dodatnih pravila morala. Na dan uštapa i punog meseca monasi se okupljaju kako bi recitovali pravila Patimokkhe.

F[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

H[uredi - уреди | uredi kôd]

hinajana - „malo vozilo (ka izbavljenju)", prvobitno pežorativan termin -- skovali su ga oni koji su sebe nazivali sledbenicima mahajane, „velikog vozila " -- kako bi označili put prakse onih koji su kao Budine reči prihvatali samo najranije zabeležene njegove govore. Hinajanisti odbijaju da priznaju kasnije govore, koje su sastavili mahajanski mudraci, a za koje se tvrdi da sadrže deo učenja za koje je Buda osećao da je suviše duboko za svoju prvu generaciju učenika, te ga je tajno poverio podzemnim zmijama na čuvanje. Današnja theravada škola je naslednik hinajane.

hiri-otapa - „svesnost i obazrivost"; „moralni stid i moralni zazor“. Ove dve bliske emocije -- „čuvari sveta " -- u osnovi su svakog blagorodnog postupka. Hiri jeste unutrašnja svesnost koja nas odvraća od toga da činimo nešto što bi ugrozila naše samopoštovanje; ottappa jeste zdrav strah da ne učinimo nešto što bi moglo naškoditi i nama i drugima.

C[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

Č[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

Š[uredi - уреди | uredi kôd]

Puzzle stub cropped.png Ovaj dio članka je u začetku.
Pogledajte kako uređivati članak i pomozite Wikipediji u njegovom proširenju.

Literatura[uredi - уреди | uredi kôd]

Spoljašnje veze[uredi - уреди | uredi kôd]