51. vojvođanska divizija NOVJ

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Pedesetprva vojvođanska divizija

{{{opis_slike}}}

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Lokacija osnivanja Novi Sad
Jačina 5.000 vojnika i oficira
Formacija Sedma vojvođanska brigada
Osma vojvođanska brigada
Dvanaesta vojvođanska brigada
Komandanti
Angažman
Bitke Batinska bitka
Virovitički mostobran
Završne operacije

Pedesetprva vojvođanska divizija NOVJ je formirana 31. oktobra 1944. godine u Novom Sadu od Sedme, Osme i Dvanaeste vojvođanske brigade. U njenom sastavu bile su još i Četrnaesta vojvođanska (slovačka) brigada, od 11. novembra i Artiljerijska brigada, 12. novembra 1944. godine. U početku je imala oko 5.000 boraca.

Borbeni put 51. divizije[uredi | uredi kod]

Odmah posle formiranja, sadejstvovala je jedinicama Crvene armije, u forsiranju Dunava u rejonu Batine i kod Apatina, koje je branila ojačana nemačka 35. SS divizija. U teškim borbama za mostobrane Batine i kod Apatina, od 11. do 23. novembra 1944. godine divizija je po vrlo teškom terenu izloženom vatri nemačke artiljerije i mitraljeza, uspešno sadejstvovala jedinicama Crvene armije i znatno doprinela razbijanju Nemaca na mostobranima. U ovim borbama pretrpela je gubitke od 271 poginulog i 850 ranjenih.

Potom je učestvovala u oslobođenju Baranje i izbila na jugoslovensko-mađarsku granicu. Za pokazanu hrabrost boraca i rukovodilaca, i upornost u oslobođenju Batine pohvaljena je od strane Vrhovnog štaba NOV i POJ, 1. decembra 1944. godine.

Od 1. januara 1945. godine divizija je bila u sastavu novoformirane Treće armije JA. Njene jedinice su kod Barča 18/19. januara prešle na desnu obalu reke Drave i nadirale do Podravske Slatine, gde su u sadejstvu sa Šesnaestom vojvođanskom divizijom vodile teške borbe protiv nemačkih i ustaško-domobranskih snaga.

U januaru i u prvoj polovini februara 1945. godine jedinice Pedesetprve vojvođanske divizije su se u odbrani virovitičkog mostobrana, i likvidaciji nemačkog mostobrana kod Bolmana u martu. U završnim operacijama Jugoslovenske armije za konačno oslobođenje Jugoslavije, divizija se istakla u borbama za oslobođenje Osijeka, 14. aprila; Đurđevca, 2. maja; Koprivnice, 5. maja; Ptuja, 9. maja; a naročito u okruženju i uništenju nemačko-četničke grupacije kod Dravograda od 12. do 15. maja, koja je nastojala da se probije prema Celovecu.

Literatura[uredi | uredi kod]

Partizanska spomenica 1941. Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.