9. dalmatinska divizija NOVJ

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Deveta dalmatinska divizija NOVJ-a formirana je 13. veljače 1943. godine u Imotskom naredbom Vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita. U njen sastav su ušle Treća, Četvrta i Peta dalmatinska brigada NOVJ-a.

Borbeni put Devete divizije

[uredi | uredi kod]

Tijekom Bitke na Neretvi divizija je vodila obrambene borbe u okolini Imotskog i u zapadnoj Hercegovini protiv četnika i njemačke vojske. Tijekom prebacivanja preko rijeke Neretve Vrhovni štab NOV-a i POJ-a je diviziju angažirao za prijenos ranjenika preko planine Prenj i zaštitu Centralne bolnice. Pokret pod teretom nosila sa ranjenicima preko vrleti zaleđene planine predstavljao je za slabo obučene borce teško iskušenje. Osim gubitaka od smrzavanja, 9. dalmatinska divizija je teško stradala od epidemije tifusa, koja je zavladala prilikom transporta ranjenika.[1]

Nakon zauzimanja Nevesinja divizija je ostala u Nevesinjskom polju, angažirana u odbijanju neprekidnih talijansko-četničkih napada. Zbog umanjenog brojnog stanja i borbene efikasnosti divizija je naredbom Vrhovnog štaba NOVJ-a od 12. travnja rasformirana, kao i Četvrta i Peta dalmatinska brigada. Njihovim ljudstvom popunjene su ostale postrojbe.Tijekom Bitke na Sutjesci, 3. lipnja 1943. godine rasformirana je i Treća dalmatinska udarna brigada.

Deveta dalmatinska divizija obnovljena je početkom rujna 1943. godine odlukom štaba Četvrte operativne zone Glavnog štaba NOV-a i PO-a Hrvatske u okolini Splita. Formiran je štab na čelu sa zapovjednikom Antom Baninom i političkim komesarom Edom Santinijem, a diviziju su činile Prva i novoformirana Treća dalmatinska udarna brigada. U sastav divizije ušla je 12. rujna 1943. godine i novoformirana Četvrta dalmatinska brigada, sa kojom je divizija imala oko 3 500 boraca.

Od samog osnivanja Deveta dalmatinska divizija angažirana je u oštrim borbama tijekom obrane Splita. Od osnivanja Osmog dalmatinskog korpusa 7. listopada 1943. godine do kraja rata Deveta dalmatinska divizija bila je u njegovom sastavu.

Od prosinca 1943. do kraja srpnja 1944., jadransko zaleđe bilo je poprište niza dobro smišljenih i energično vođenih operacija njemačke Druge oklopne armije usmjerenih na osiguravanje vitalnih točaka i komunikacija i nanošenje što težih udaraca NOVJ-a. U svim ovim operacijama i ofenzivnim protumjerama NOVJ-a u dalmatinskom zaleđu između Livna i Like sudjelovala je i Deveta dalmatinska divizija. Ona je konačno oslobodila Livno 10. listopada 1944. godine i nakon toga predstavljala desnokrilnu napadnu kolonu koja je kroz neprijateljsku pozadinu sudjelovala ostalim postrojbama Osmog dalmatinskog korpusa tijekom Kninske operacije.

U veljači 1945. godine, divizija je sudjelovala u Mostarskoj operaciji, a tijekom ožujka i travnja u Ličko-primorskoj operaciji. Tijekom Tršćanske operacije desantom sa otoka Cresa na obalu Istre izvršila je energičan upad u pozadinu teško utvrđene riječke fronte njemačkog 97. korpusa, značajno doprinoseći tempu i završnom uspjehu operacije.

Ukazom Vrhovnog štaba NOV-a i POJ-a u prosincu 1944. godine Osma dalmatinska divizija proglašena je udarnom u znak priznanja za postignute uspjehe.

Literatura

[uredi | uredi kod]

Vanjske poveznice

[uredi | uredi kod]
  1. Muzika i muzičari u NOB, zbornik sećanja (str. 47), Beograd 1982.