Poluga

Izvor: Wikipedia
Hefboom.gif

Poluga predstavlja čvrsto tijelo koje se pod uticajem sila može pokretati oko osi.

Udaljenost osi od pravca sile naziva se krak sile. Umnožak sile i pripadnog kraka naziva se moment sile.

Da bi dvije sile u polugi bile u ravnoteži, moraju njihovi momenti biti jednaki. Postoji li više sila koje djeluju na polugu, ravnoteža je uspostavljena kad je zbir pozitivnih momenata jednak zbiru negativnih momenata; kao pozitivni momenti sila obično se pri tome označuju momenti koji nastoje da zakrenu polugu u smjeru vrtnje kazaljke na satu (negativni momenti nastoje da je zakrenu u obrnutom smjeru).

, Poluga se ubraja u jednostavne mašine. Na poluzi može mala sila držati ravnotežu velikoj, pa se s pomoću poluge može velika sila savladati malom i obrnuto. Poluga se mnogostruko primjenjuje (kod škara, kliješta, vage itd.).