Spisak ljudskih klastera diferencijacije

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

U ovoj listi su navedeni ljudski klasteri diferencijacije, ili CD molekuli.

ID Funkcija proteina
CD1 MHC-slični molekul koji predstavlja lipidne molekule
CD2 Tip I transmembranski protein nađen u timocitima, T ćelijama, i nekim NK ćelijama, koji deluje kao ligand za CD58 i CD59, i učestvuje u prenosu signala i ćelijskoj adheziji
CD3 Signalna komponenta kompleksa T-ćelijskog receptora (TCR)
CD4 Koreceptor za MHC klasu II; takođe receptor koji koristi HIV za ulaz u T ćelije
CD5 Tip I transmembranski protein nađen na T ćelijama, timocitima, i nekim B ćelima
CD6 Adhezioni molekul koji povezuje razvijajuće ćelije grudne žlezde; kostimulator maturisanih T ćelija
CD7 Tip I transmembranski protein nađen u timocitima, nekim T ćelijama, monocitima, NK ćelijama, i hematopoetičnim matičnim ćelijama.
CD8 Koreceptor za MHC klas I; takođe prisutan u podskupu mijeloidnih dendritskih ćelija.
CD9 Član tetraspaninske superfamilije koji je izražen u nizu različitih ćelija, neke od koji su: pre B ćelije, eozinofili, bazofili i trombociti.
CD10 Tip II transmembranski protein nađen na pre-B ćelija, začetnim-centerima B ćelija, nekim neutrofilima, bubrežnim ćelijama, prekursorima T-ćelija, i epitelnim ćelijama.
CD11a Integrin alfa L (ITGAL), alfa podjedinica LFA-1, membranskog glikoproteina koji omogućava međućelijsku adheziju putem interakcije sa ICAM-1
CD11b Integrin alfa M (ITGAM), alfa podjedinica Mac-1, receptor komplementa ("CR3") koji se sastoji od CD11b i CD18.
CD11c Integrin alfa X (ITGAX), alfa podjedinica (iC3b) receptora 4 (CR4).
CD12w Fosfoprotein nepoznate funkcije prisutan u monocitima, granulocitima, i NK ćelijama.
CD13 Cink metaloproteinaza, takođe poznata kao aminopeptidaza N
CD14 Membranski protein nađen na makrofagama, koji se vezuje za bakterijski lipopolisaharid.
CD15 Ugljeno hidratni adhezioni molekul koji posreduje fagocitozu i hemotaksu
CD16 FcγRIII, Fc receptor niskog afiniteta za IgG. Prisutan u NK ćelijama, makrofagama, i neutrofilima.
CDw17 Moguća uloga u fagocitozi. Bakterijsko vezivanje.
CD18 Adhezija i signalizacija u hematopoetičkom sistemu.
CD19 Antigen B4 B-limfocitne površine, komponenta koreceptora B-ćelija
CD20 Tip III transmembranski protein prisutan na B ćelijama. On formira kalcijumski kanal u ćelijskoj membrani čime se omogućava unos kalcijuma neophodnog za ćelijsku aktivaciju.
CD21 CR2, tip I transmembranski protein prisutan u citoplazmi pre-B ćelija i na površini maturisanih B ćelija, folikularnih dendritskih ćelija, itd.
CD22 Transmembranski protein koji specifično vezuje sijalinsku kiselinu sa imunoglobulinskog (Ig) domena, lociranu na njegovom N-terminusu.
CD23 Tip II transmembranski protein prisutan u maturisanim B ćelijama, monocitima, aktiviranim makrofagama, eozinofilima, trombocitima, i dendritskim ćelijama.
CD24 Glikoprotein izražen na površini većine B limfocita i diferencirajućih neuroblasta.
CD25 Tip I transmembranski protein prisutan na aktiviranim T ćelijama, aktiviranim B ćelijama, nekim timocitima, mijeeloidnim prekursorima, i oligodendrocitima. On se asocira sa CD122 da formira heterodimer koji deluje kao receptor visokog afiniteta za IL-2.
CD26 Za membranu vezana proteaza; kostimulišući molekul T-ćelija; adhezioni molekul
CD27 TNF-receptor. Prisutan je na površini memorijskih B ćelija.
CD28 Prisutan na svim T-ćelijama
CD29 AKA integrin beta-1; ćelijski adhezioni molekul.
CD30 Tip I transmembranski protein prisutan na aktiviranim T i B ćelijama.
CD31 PECAM-1, ćelijski adhezioni molekul na trombocitima i endotelnim ćelijama
CD32 FcγRII, receptor za Fc (konstantni) region imunoglobulina G (IgG)
CD33 Marker nepoznate funkcije prisutan u nezrelim mijeloidnim ćelijama.
CD34 Marker matičnih ćelija
CD35 Receptor komplementa 1 (C3b/C4b receptor)
CD36 Trombocitni glikoprotein IV ili IIIb (GP IV / GP IIIb)
CD37 Leukocitni ograničeni tetraspanin izražen prvenstveno u B ćelijama.
CD38 Učestvuje u dejstvu ekto-ADP-ribozil ciklaze i ćelijskoj aktivaciji mnogih hematopoetskih ćelija, plasmi, i B & T aktiviranih ćelija
CD39 Poznat kao ektonukleozid trifosfat difosfohidrolaza 1 (ENTPD1).
CD40 Kostimulatorni protein nađen na antigen presentirajućim ćelijama.
CD41 Integrinska podjedinica αIIb; Gen ITGA2B.[1]
CD42 Tromobcitni glikoproteinski Ib/V/IX kompleks (GPIb/V/IX).
CD43 CD43 je sijalomucin.
CD44 Familija matriks adhezionih molekula formiranih putem alternativnog iRNK splajsovanja.
CD45 Leukocitni antigen, tip I transmembranski protein prisutan na svim hemopoetskim ćelijama izuzev eritrocita.
CD46 Inhibitorni komplement receptor koji je široko izražen u ljudskim ćelijama.
CD47 Membranski protein koji učestvuje u povećanju intracelularne koncentracije kalcijuma.
CD48 Univerzalni ćelijski membranski molekul koji je prisutan na svim leukocitima.
CD49a Integrin alfa 1 subunit.
CD49b Veoma kasni antigen (VLA) alfa 2 lanac; nađen na trombocitima i aktiviran B i T ćelijama.
CD49c Veoma kasni antigen (VLA) alfa 3 lanac; nađen na nehematopoetskim ćelijama koštane srži.
CD49d Integrin alfa 4 podjedinica.
CD49e Integrin alfa 5 podjedinica.
CD49f Integrin alfa 6 podjedinica.
CD53 Leukocitno ograničeni tetraspanin izražen u B ćelijama, T ćelijama, dendritskim ćelijama, monocitima, NK ćelijama i granulocitima.
CD54 Intercelularni adhezioni molekul -1 (ICAM-1): posreduje adheziju između leukocita i endotelnih ćelija tokom imunskog i inflamatornih responsa
CD55 Complement Decay-Accelerating Factor (DAF): regulatory factor in one of the three pathways of the immune system complement cascade
CD56 140 kD izoforma NCAM molekula, marker za NK ćelije i neke T-limFocite
CD57 Izražen u delu NK ćelija, B ćelija, i monocita.
CD58 Membranski protein prisutan na mnogim hemopoitskim ćelijama i fibroblastima.
CD59 Ihibicioni faktor kompleksa membranskog napada (MACIF)
CD61 Integrinska podjedinica β3; Gen ITGB3.
CD62E E-selektin je ćelijski adhezioni molekul izražen u endotelnim ćelijama aktiviranih citokina.
CD62L L-selektin je ćelijski adhezioni molekul prisutan u leukocitima.
CD62P P-selektin je ćelijski adhezioni molekul prisutan u granulama endotelnih ćelija i aktiviranim trombocitima.
CD63 Član tetraspaninske familije izražene u aktiviranim trombocitima, monocitima i makrofagama.
CD68 110 kDa visoko glikozilisani transmembranski protein koji je uglavnom lociran u lizozomima.
CD69 Marker rane aktivacije T ćelija i NK ćelija.
CD71 Transferinski receptor; posreduje ćelijski unos gvožđa
CD72 Posrednik interakcije između B i T ćelija.
CD73 Takođe poznat kao 5'-ribonukleotidna fosfohidrolaza.
CD74 Transmembranski protein pomaže u održavanju strukture MHC-II kompleksa u ER.
CD80 Kad je vezan za CD28 na T-ćelijama, može da proizvede kostimulatorni efekat.
CD81 Tetraspanin izražen u širokom nizu tkiva.
CD82 Šlan tetraspaninske familije transmembranskih proteina.
CD83 Transmembranski glikoprotein iz Ig superfamilije.
CD86 Kad je vezan za CD28 na T-ćelijama, može da proizvede kostimulatorni efekat.
CD87 Urokinazni tip plasminogenog aktivatora receptor.
CD88 C5a receptor
CD89 FcalphaRI - receptor za IgA
CD90 Thy-1 antigen ćelija grudne žlezde.
CD91 Protein 1 srodan sa receptorom lipoproteina niske gustine.
CD95 Fas Receptor.
CD96 Receptor specifičan za T ćelije
CD100 Semaforin 4D, potentan proangiogenezni molekul.
CD103 Tip I transmembranski protein prisutnog u intestinalnom intraepitelnim limfocitima.
CD105 Endoglin, regulatorna komponenta ćelijskog kompleksa TGF-beta receptora.
CD106 VCAM-1; Alfa 4 beta 1 ligand.
CD109 r150, Gov aloantigen, pomoćni receptor TGF-beta signalnog puta.
CD117 C-kit, receptor za faktor matičnih ćelija.
CD120 Receptor za faktor nekroze tumora-alfa, inflamatorni citokin.
CD127 IL-7 receptor alfa lanac.
CD133 Marker hematopoetskih i CNS matičnih ćelija.
CD134 OX40; Sekundarni kostimulišući molekul T ćelija.
CD135 Fms sličan tirozinski kinazni receptor-3 (Flt3).
CD138 Sindekan je glikoprotein koji deluje kao alfa receptor za kolagen, fibronektin i trombospondin.
CD141 Trombomodulin ili BDCA-3, je integralni membranski protein.
CD142 Tkivni faktor koji je glavni inicijator koagulacije krvi.
CD143 Angiotenzin konvertujući enzim
CD144 VE-kadherin je kalcijum-zavisni adhezioni molekul.
CD147 Neurotelin in incijator jedne ekstracelularne matriks metaloproteinaze.
CD151 Tetraspanin sa širokom distribucijom u tkivu.
CD152 Citotoksični T-limfocitni antigen-4 (CTLA-4).
CD154 Ligand za CD40.
CD156 Član za disintegrinske i metaloproteazne familije ADAM8.
CD158 Receptor sličan imunoglobulinu ubici.
CD163 M130; HbSR; RM3/1 antigen.
CD166 Adhezinski molekul aktiviranih leukocitnih ćelija (ALCAM).
CD168 Receptor za hialuronan-posredovanu motilnost (RHAMM).
CD184 CXCR4 je receptor ze CXC hemokin SDF1.
CDw186 CXCR6 je G protein spregnuti receptor za hemokin CXCL16
CD195 CCR5 beta hemokinski receptors za koji se prirodni hemokinski ligandi RANTES i makrofagni inflamatorni protein vezuju.
CD197 CCR7, beta hemokinski receptor za koji se vezuju hemokini koji učestvuju u migraciji T limfocita.
CD209 DC-SIGN, C-tip lektinski receptor prisutan na dendritskim ćelijam
CD202a Tie2 je receptor za angiopietine.
CD220 Insulinski receptor.
CD221 IGF-I receptor
CD235a Glikoforin je protein na ćelija krvi.
CD271 Receptor p75 nervnog faktora rasta (NGFR)
CD303 BDCA-2, tip II C-tip lektin.
CD304 Neuropilin-1 (NP-1) ili BDCA-4 koji ima široko opseg funkcija.
CD326 Adhezioni molekul epitelnih ćelija.

Reference[uredi - уреди | uredi izvor]

  1. Bennett JS. Structure and function of the platelet integrin alphaIIbbeta3. J Clin Invest 2005; 115:3363-9.