Bentos

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Biomi
Suhozemni biomi
Tundra
Tajga/borealne šume
Planinski travnjaci i šikare
Crnogorične šume umjerenog pojasa
Tropske i suptropske četinarske šume
Umjerene širokolisne i mješovite šume
Mediteranske šume i makije
Tropske i suptropske vlažne širokolisne šume
Tropske i suptropske suhe širokolisne šume
Umjereni travnjaci, savane i šikare
Tropski i suptropski travnjaci, savane i šikare
Pustinje i vegetacija sušnih područja
Plavljena travna vegetacija
Riparianska zona
Vlažno područje
Vodeni biomi
Jezero
Litoral
Šume mangrova
Šuma kelpa
Koraljni greben
Neritička zona
Epikontinentalni pojas
Pelagijska zona
Bentos
Hidrotermalni izvori
Hladni izvori
Led
Drugi biomi
Endolitska zona
Morske alge i dva hitona u plimnoj bari

Bentos (od grč. benthos = dubina) je ekološka grupa organizama, koja sve svoje životne aktivnosti ostvaruje na dnu vodenih ekosistema. Oni čine životne zajednice rečnog, jezerskog ili morskog dna, jer su vezani za podlogu ili se kreću po dnu. Pošto se bentos mora i okeana prostire na velikim površinama i ima posebne karakteristike životnih zajednica, smatra se akvatičnim biomom.

Tipovi bentosa

[uredi | uredi kod]

U zavisnosti od prirode bentosnih organizama, govori se o fitobentosu (alge i kopnene biljke stanovnici dna) i zoobentosu (životinje stanovnici dna).

Prema veličini organizama, bentos se može deliti na:

  • makrobentos, veličine veće od 1 mm
  • mejobentos, veličine izmeću 32 µm i 1 mm
  • mikrobentos, veličine ispod 32 µm

Prema staništu, bentos delimo na

  • epibentos, organizme koje žive na sedimentu dna (podlozi), i
  • hiperbentos, organizme koji žive neposredno iznad sedimenta.