Osnovne jedinice SI sistema

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

SI sistem jedinica definiše sedam osnovnih jedinica SI sistema: fundamentalnih fizičkih jedinica definisanih operacionalnim definicijama.

Sve ostale fizičke jedinice mogu biti izvedene iz ovih osnovnih jedinica: one su poznate kao izvedene jedinice SI sistema. Ovo izvođenje se vrši dimenzionalnom analizom. SI prefiksi se koriste da skrate dugačke brojeve.

Dužina (l)[uredi | uredi kod]

Jedinica: metar (m)

Jedan metar je definisan kao razdaljina koju svetlost pređe u vakuumu za 1/299792458 deo sekunde. Ovaj standard je usvojen 1983. godine, kad je brzina svetlosti određena kao 299792458 m/s.

Masa (m)[uredi | uredi kod]

Jedinica: kilogram (kg)

Jedan kilogram je definisan kao masa posebnog cilindra od legure iridijuma i platine, koji se čuva u Međunarodnom Muzeju Mera i Tegova (blizu Pariza). Traju napori da se uvede definicija putem neke fundamentalne ili atomske konstante.

Vreme (t)[uredi | uredi kod]

Jedinica: sekund (s)

Jedan sekund je definisan kao vreme potrebno za 9192631770 prelaza između dva hiprefina nivoa osnovnog stanja cezijuma 133. Ova definicija je usvojena 1967. godine.

Jačina struje (I)[uredi | uredi kod]

Jedinica: amper (A)

Jedan amper je konstantna jačina struje koja će, ako se održava u dva prava paralelna provodnoka, beskonačne dužine, zanemarljivog poluprečnika, postavljena na međusobnoj udaljenosti od 1 metra u vakuumu, stvarati između ta dva provodnika silu privlačenja/odbijanja od 2 x 10-7 njutna po metru dužine.

Termodinamička temperatura (T)[uredi | uredi kod]

Jedinica: kelvin (K)

Jedan kelvin je jedinica termodinamičke temperature, jednaka 1/273.16 delu termodinamičke temperature trojnog stanja vode (to je temperatura i pritisak pri kojim voda može biti u tri agregatna stanja - čvrstom, tečnom i gasovitom).

Količina supstance (n)[uredi | uredi kod]

Jedinica: mol (jedinica) (mol)

  1. Jedan mol je količina supstance koja sadrži broj elementarnih entiteta jednak broju atoma u 0.012 kilograma ugljenikovog izotopa, C12; njen simbol je "mol".
  2. Kad se mol koristi, mora biti specifikovano o kojim se elementarnim entitetima radi i to mogu biti atomi, molekuli, joni, elektroni, ostale čestice, ili specifikovane grupe takvih čestica.

Intenzitet svetlosti (I)[uredi | uredi kod]

Jedinica: kandela (cd)

Kandela je intenzitet svetlosti, u datom smeru, izvora koji emituje monohromatsko zračenje, frekvencije 540 x 1012 herca i koje ima radijanski intenzitet od 1/683 vata po sterradijanu u tom smeru .