Općine Severne Makedonije

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice Opštine Republike Makedonije)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Republika Makedonija je teritorijalno podeljena na 84 opštine i grad Skoplje, kao posebnu jedinicu lokalne samouprave.

Poslednja teritorijalna organizacija lokalne samouprave je napravljena Zakonom za teritorijalnu organizaciju lokalne samouprave u Republici Makedoniji, donesenom 11. avgusta 2004 godine.

Po broju stanovnika, najveća opština u Makedoniji je opština Kumanovo sa 105.484 stanovnika, a najmanja opština Vraneštica sa 1.322 stanovnika.

Po površini, najveća opština je opština Prilep sa površinom od 1.194 km², a najmanja opština je opština Čair sa površinom od 3,5 km².

Grad Skoplje

[uredi | uredi kod]

U gradu Skoplje postoji 10 opština:

Po broju stanovnika, najveća opština u gradu Skoplje je Gazi Baba sa 72.617 stanovnika, a najmanja je Šuto Orizari sa 20.800 stanovnika.

Po površini, najveća opština u gradu Skoplje je Saraj sa 229 km², a najmanja je Čair sa 3,5 km².

Hronologija

[uredi | uredi kod]
  • Godine 1945. Makedonija je zakonom teritorijalno podeljena na 894 mesnih narodnih odbora.
  • Od 1949. do 1952. godine je doneseno šest zakona o teritorijalnoj organizaciji.
  • Godine 1952 broj opština je sa 223 smanjen na 86.
  • Godine 1957. postoji 73 opština.
  • Godine 1965. broj opština se smanjuje na 32.
  • Od 1976. do 1996. godine Republika Makedonija teritorijalno je podeljena na 34 opštine. Grad Skoplje je imao poseban status sa pet opština: Gazi Baba, Karpoš, Kisela Voda, Centar i Čair.
  • Od 1996. do 2004. godine, Republika Makedonija teritorijalno je podeljena na 123 opštine i grad Skoplje, kao posebnu jedinicu lokalne samouprave. U gradu Skoplje se nalazilo sedam opština: Gazi Baba, Đorče Petrov, Karpoš, Kisela Voda, Centar, Čair i Šuto Orizari.

Spisak opština

[uredi | uredi kod]
Opština Centar opštine Broj stanovnika Površina [ km² ] Gradonačelnik
Opština Aerodrom Grad Skoplje 72.009 21,85 Kiril Todorovski
Opština Aračinovo Selo Aračinovo 11.597 31,3 Muzafer Beleška
Opština Berovo Grad Berovo 13.941 598,07 Venko Pašaliski
Opština Bitolj Grad Bitolj 95.385 787,95 Vladimir Talevski
Opština Bogdanci Grad Bogdanci 8.707 114,54 Đorđi Petrušev
Opština Bogovinje Selo Bogovinje 28.997 141,65 Nevzat Elezi
Opština Bosilovo Selo Bosilovo 14.260 161,99 Đorđe Manušev
Opština Brvenica Selo Brvenica 15.855 164,3 Dželal Ramadani
Opština Butel Grad Skoplje 37.371 54,79 Реtre Latinovski
Opština Valandovo Grad Valandovo 11.890 331,4 Nikolče Čurlinovski
Opština Vasilevo Selo Vasilevo 12.122 230,4 Slave Hristov
Opština Vevčani Selo Vevčani 2.433 22,8 Vasil Radinoski
Opština Veles Grad Veles 55.108 427,45 Ace Kocevski
Opština Vinica Grad Vinica 19.938 432,67 Marjan Kostadinov
Opština Vraneštica Selo Vraneštica 1.322 109,13 Vančo Srbakovski
Opština Vrapčište Selo Vrapčište 25.399 157,98 Esat Salai
Opština Gazi Baba Grad Skoplje 72.617 110,86 Koce Trajanovski
Opština Gostivar Grad Gostivar 81.042 513,39 Nevzat Bejta
Opština Gradsko Selo Gradsko 3.760 236,19 Dragi Tričkovski
Opština Debar Grad Debar 19.542 145,67 Argetim Fida
Opština Debarca Selo Belčišta 5.507 425,39 Ljupčo Kojčinovski
Opština Delčevo Grad Delčevo 17.505 422,39 Kirčo Ivanov
Opština Demir Kapija Grad Demir Kapija 4.545 311,06 Todor Toševski
Opština Demir Hisar Grad Demir Hisar 9.497 480,13 Ljupčo Najdovski
Opština Dojran Selo Star Dojran 3.426 129,16 Zoran Arizanov
Opština Dolneni Selo Dolneni 13.568 412,43 Izudin Karišić
Opština Drugovo Selo Drugovo 3.249 383,24 Stojo Pavlovski
Opština Đevđelija Grad Đevđelija 22.988 483,43 Dragi Delev
Opština Đorče Petrov Grad Skoplje 41.634 66,93 Sokol Mitrovski
Opština Želino Selo Želino 24.390 201,04 Đenan Aliu
Opština Zajas Selo Zajas 11.605 161,08 Rufat Huseini
Opština Zelenikovo Selo Zelenikovo 4.077 176,95 Borče Gievski
Opština Zrnovci Selo Zrnovci 3.264 55,82 Blagoj Nikolov
Opština Ilinden Selo Ilinden 15.894 97,02 Žika Stojanovski
Opština Jegunovce Selo Jegunovce 10.790 176,93 Toni Koceski
Opština Kavadarci Grad Kavadarci 38.741 992,44 Pančo Minov
Opština Karbinci Selo Karbinci 4.012 229,7 Boris Gavrilov
Opština Karpoš Grad Skoplje 59.666 35,21 Andrej Petrov
Opština Kisela Voda Grad Skoplje 57.236 34,24 Džordže Arsov
Opština Kičevo Grad Kičevo 30.138 49,14 Vladimir Toleski
Opština Konče Selo Konče 3.536 233,05 Stojan Lazarov
Opština Kočani Grad Kočani 38.092 360,36 Ljubomir Janev
Opština Kratovo Grad Kratovo 10.441 375,44 Mite Andonovski
Opština Kriva Palanka Grad Kriva Palanka 20.820 480,81 Dragi Trajčevski
Opština Krivogaštani Selo Krivogaštani 6.150 93,57 Goran Karanfilovski
Opština Kruševo Grad Kruševo 9.684 190,68 Lefkija Gažoska
Opština Kumanovo Grad Kumanovo 105.484 509,48 Zoran Damjanovski
Opština Lipkovo Selo Lipkovo 27.058 267,82 Bećir Sakipi
Opština Lozovo Selo Lozovo 2.858 166,32 Jordan Pavlov
Opština Mavrovo i Rostuša Selo Rostuša 8.618 663,19 Fuat Durmiši
Opština Makedonska Kamenica Grad Makedonska Kamenica 8.110 190,37 Pero Mitrevski
Opština Makedonski Brod Grad Makedonski Brod 7.141 888,97 Milosim Vojneski
Opština Mogila Selo Mogila 6.710 255,62 Slavko Velevski
Opština Negotino Grad Negotino 19.212 426,46 Đorđi Kimov
Opština Novaci Selo Novaci 3.549 753,53 Lazar Kotevski
Opština Novo Selo Selo Novo Selo 11.567 237,83 Nikola Andonov
Opština Oslomej Selo Oslomej 10.420 121,09 Sanije Sadiku
Opština Ohrid Grad Ohrid 55.749 389,93 Aleksandar Petreski
Opština Petrovec Selo Petrovec 8.255 201,93 Zvonko Cvetkovski
Opština Pehčevo Grad Pehčevo 5.517 208,2 Jovančo Stanoevski
Opština Plasnica Selo Plasnica 4.545 54,44 Fidail Salifoski
Opština Prilep Grad Prilep 76.768 1.194,44 Marjan Ristevski
Opština Probištip Grad Probištip 16.193 325,57 Duško Jovanovski
Opština Radoviš Grad Radoviš 28.244 497,48 Strahil Gavritov
Opština Rankovce Selo Rankovce 4.144 240,71 Orce Todorovski
Opština Resen Grad Resen 16.825 550,77 Dimitar Buzlevski
Opština Rosoman Selo Rosoman 4.141 132,9 Goce Veličkovski
Opština Saraj Grad Skoplje 35.408 229,06 Imer Selmani
Opština Sveti Nikole Grad Sveti Nikole 18.497 482,89 Slobodan Danevski
Opština Sopište Selo Sopište 5.656 222,1 Ljupčo Mickovski
Opština Staro Nagoričane Selo Staro Nagoričane 4.840 433,41 Vlasta Dimković
Opština Struga Grad Struga 63.376 483 Ramiz Merko
Opština Strumica Grad Strumica 54.676 321,49 Zoran Zaev
Opština Studeničani Selo Studeničani 17.246 276,16 Ajaudin Zećiri
Opština Tearce Selo Tearce 22.454 136,54 Rami Ćerimi
Opština Tetovo Grad Tetovo 86.580 261,89 Hazbi Lika
Opština Centar Grad Skoplje 45.362 7,52 Violeta Alarova
Opština Centar Župa Selo Centar Župa 6.519 107,21 Nuzi Šahin
Opština Čair Grad Skoplje 64.823 3,52 Izet Medžiti
Opština Čaška Selo Čaška 7.673 819,45 Stojan Manevski
Opština Češinovo-Obleševo Selo Češinovo 7.490 132,2 Orce Mitrov
Opština Čučer-Sandevo Selo Čučer-Sandevo 8.493 240,78 Voislav Kirandžić
Opština Štip Grad Štip 47.796 583,24 Pande Sarev
Opština Šuto Orizari Grad Skoplje 20.800 7,48 Erduan Iseni

Napomena: Podaci iz tabele su preuzeti sa sajta ministarstva za lokalnu samoupravu Makedonije Arhivirano 2006-11-15 na Wayback Machine-u