Množenje

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
3 · 4 = 12, pa 12 kuglica može biti složeno kao 3 vrste po 4 (ili 4 kolone po 3) kuglice

Množenje je binarna operacija u matematici. Zapisuje se kao a · b ili a × b. [[Operandlli a i b se nazivaju činioci (faktori), a rezultat množenja proizvod.

Ako je jedan operand prirodan broj, onda množenje predstavlja skraćeni zapis sabiranja. Npr, ako je n ∈ ℕ, onda je

U algebri se oznaka za množenje podrazumeva i može se preskočiti, pa se 3 · a · b može zapisati i kao 3 a b

Inverzna operacija množenju je deljenje.

Množenje brojeva[uredi | uredi kod]

Osobine[uredi | uredi kod]

Množenje ima prioritet nad sabiranjem. Množenje brojeva ima sledeće osobine (za množenje drugih objekata pogledati niže u tekstu):

1. (neutral)
2. (svaki broj pomnožen nulom jednak je nuli)
3. (asocijativnost)
4. komutativnost
5. distributivnost množenja prema sabiranju

5. Na skupu racionalnih, realnih i kompleksnih brojeva, svaki broj osim nule ima tačno jedan inverzan broj, takav da je njihov proizvod jedinica:

Inverzan broj broja se zapisuje kao . Inverzan broj inverznog broja je polazni broj:

Množenje celih brojeva[uredi | uredi kod]

Prilikom množenja celih brojeva, ako su oba istog znaka (oba pozitivna ili negativna), rezultat je pozitivan. Proizvod pozitivnog i negativnog broja je negativan.

Racionalni činioci[uredi | uredi kod]

Glavni članak: Racionalan broj

Proizvod racionalnih brojeva je racionalan broj kome je brojilac proizvod brojilaca činilaca, a imenilac proizvod imenilaca činilaca:

Iracionalni činioci[uredi | uredi kod]

Glavni članak: Realni brojevi

Neka je b ∈ ℝ \ ℚ iracionalan broj, tada je proizvod a · b granična vrednost

gde je racionalan broj i predstavlja približnu vrednost broja b.

Množenje kompleksnih brojeva[uredi | uredi kod]

Glavni članak: Kompleksni brojevi

Svaki kompleksan broj z možemo zapisati kao uređeni par ili u trigonometrijskom (polarnom) zapisu:

.

Kako je , formula za množenje u algebarskom zapisu glasi

.

Iz trigonometrijskih jednačina sledi formula za množenje kompleksnih brojeva u trigonometrijskom obliku:

Množenje vektora[uredi | uredi kod]

Glavni članak: Vektor

Postoji nekoliko vrsta množenja vektora: množenje vektora skalarom, skalarni, vektorski i mešoviti proizvod vektora. Skalarni proizvod vektora se obeležava sa „·“, a vektorski sa „ד.

Posmatrajmo vektor u trodimenzionalnom Euklidskom prostoru: .

Množenje vektora skalarom[uredi | uredi kod]

Vektor se množi skalarom tako što se svaka njegova koordinata pomnoži skalarom. Ova operacija je komutativna.

Skalarni proizvod[uredi | uredi kod]

Skalarni proizvod vektora je skalar jednak sumi proizvoda odgovarajućih koordinata:

Skalarni proizvod je komutativan.

Vektorski proizvod[uredi | uredi kod]

Vektorski proizvod.

Vektorski proizvod vektora je novi vektor, čiji je intenzitet jednak površini paralograma koji vektori-činioci zaklapaju, pravac mu je normalan na ravan koju vektori-činioci definišu, a smer se definiše pravilom leve ili desne ruke, zavisno od konvencije. Ovaj proizvod je specifičan za , i antikomutativan je. Vektorski proizvod se računa kao determinanta matrice:

gde su i ortovi duž x, y i z ose, respektivno.

Mešoviti proizvod[uredi | uredi kod]

Zapremina paralelepipeda koji definišu 3 vektora jednaka je njihovom mešovitom proizvodu.

Mešoviti proizvod tri vektora je skalar koji je jednak zapremini paralelopipeda koji ti vektori zaklapaju. Zapisuje se kao [a, b, c] i po definiciji je:

Množenje matrica[uredi | uredi kod]

Glavni članak: Matrica (matematika)

Neka su date matrice A i B veličine mA×nA i mB×nB, respektivno. Proizvod AB je definisan ako je nA = mB, a dobijena matrica ima dimenzije mA×nB. Elementi matrice-proizvoda su

Množenje matrica nije komutativno. Matrice 1×3 i 3×2 možemo pomnožiti samo na jedan način, a 5×4 i 4×5 sa obe strane, ali proizvodi neće imati istu veličinu (5×5 na jedan i 4×4 na drugi način). Ako se pomnože dve kvadratne matrice iste veličine, proizvodi su takođe iste veličine, i može se definisati komutator:

Vidi još[uredi | uredi kod]