Kompleksan broj

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Kompleksni brojevi su u prvobitnoj predstavi izrazi oblika a + bi, gde su a i b realni brojevi, i jedan simbol.

Complex number illustration.svg

Sabiranje, množenje i deljenje kompleksnih brojeva definiše se formulama:

malo
(a+ib)+(x+iy)=(a+x)+(b+y)i\,,
(a+ib)(x+iy)=(ax-by)+(ay+bx)i\,,
 \frac{a+bi}{x+yi} = \frac{ax+by}{x^2 +y^2} + \frac{bx-ay}{x^2+y^2} \cdot i

U kompleksnom broju z=a+bi broj a se naziva realni deo, piše se a = Re(z), a broj b je imaginarni deo, piše se b = Im(z).

Kompleksan broj čiji je realni deo jednak nuli naziva se čisto imaginarni broj.

Realni brojevi predstavljaju poseban slučaj kompleksnih brojeva (kad je koeficijent uz i jednak nuli). Iako se kompleksnim brojevima ne izražavaju količine, kao što je to slučaj s realnim brojevima, njihovo uvođenje koristi u rešavanju problema sastavljenih u terminima realnih brojeva, na primer, problema o prolazu struje kroz provodnik, o profilu krila aviona (koristeći funkcije Žukovskog), itd.

Nije manje važna ni primena kompleksnih brojeva na čisto matematičke probleme. Tako na primer, za nalaženje korena kubne jednačine potrebne su operacije s kompleksnim brojevima. Istorijski, kompleksni brojevi su uvedeni radi rešavanja kvadratne jednačine. Činjenica da kompleksni brojevi ne izražavaju veličine dala je povod za idealističko tumačenje kompleksnih brojeva (G. Lajbnic). velika zasluga u smislu materijalističkog tumačenja kompleksnih brojeva pripada L. Ojleru. Kompleksni broj se aksiomatski definiše kao uređen par realnih brojeva (a,b). Formule sabiranja, množenja, deljenja se postuliraju ovako:

(a,b)+(x,y)=(a+x,b+y)\,,
(a,b) \cdot (x,y)=(ax-by,ay+bx),
 \frac{(a,b)}{(x,y)} = ( \frac{ax+by}{x^2+y^2}, \frac{bx-ay}{x^2+y^2}).

Par (0;1) se naziva imaginarna jedinica i označava simbolom i.[1] Iz poslednjih formula proizilazi da je i^2=-1. Operacije sa kompleksnim brojevima zadovoljavaju obične zakone komutativnosti, distributivnosti i asocijativnosti (kao i u slučaju realnih brojeva). Međutim, operacije s kompleksnim brojevima pod radikalima (korenima) donekle se razlikuju od analognih operacija s realnim brojevima. Tako je

-1=i^2= \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} \not= \sqrt{(-1)(-1)}=1.

Definicija[uredi - уреди | uredi izvor]

Definiciju kompleksnih brojeva kao uređenih parova dao je William R. Hamilton , irski matematičar (1805– 1865.) Ta se definicija temelji samo na osobini realnih brojeva, čime se izbjegava donekle nerazjašnjeni pojam broja \sqrt{-1} .

S druge strane, zapis oblika z = x + yi pogodniji je za računanje.

Oba oblika kompleksnog broja

z = x + yi i

z = (x, y) potpuno su ekvivalentna.

Skup kompleksnih brojeva \mathbb{C} je skup svih brojeva oblika z=x+iy, gdje su x,y\in \mathbb{R}.

Posebno je 0=0+i0.

x=\mathrm{Re}( z) je realni dio kompleksnog broja z,

y=\mathrm{Im} z je imaginarni dio kompleksnog broja z.

Algebarski oblik kompleksnog broja je

z = x + iy za x, y \in \mathbb{R}

Trigonometrijski oblik kompleksnog broja je

z = r(cos \theta + isin\theta), r \ge 0,\theta \in \mathbb{R}

pri čemu je

r=\mid z\mid modul

\theta = ARg z argument

Eksponencijalni oblik kompleksnog broja je

z=r^{i\theta} za r \ge 0,\theta \in \mathbb{R}

pri čemu je

r=\mid z\mid modul

\theta = ARg z argument

Dva kompleksna broja su jednaka ako su im jednaki realni i imaginarni dijelovi.

z_{1} = z_{2} \, \, \leftrightarrow \, \, ( \operatorname{Re}(z_{1}) = \operatorname{Re}(z_{2}) \, \and \, \operatorname{Im} (z_{1}) = \operatorname{Im} (z_{2})).

Konjugirano kompleksni broj broja z=x+iy je broj \bar z=x-iy.

Modul ili apsolutna vrijednost kompleksnog broja z je nenegativni realni broj r=\vert z\vert=\sqrt{x^2+y^2}.

Osobine sabiranja kompleksnih brojeva[uredi - уреди | uredi izvor]

[2] (z_1+z_2=z_2+z_1 za \forall z_1,z_2 \in \mathbb{C} komutativnost sabiranja

z_1 + (z_2 + z_3)=(z_1 + z_2) + z_3, za \forall z_1,z_2, z_3 \in \mathbb{C} asocijativnost sabiranja

\exists 0\in \mathbb{C} z+0=z za \forall z \in \mathbb{C} neutralni element 0(nula) za sabiranje

Kompleksni broj 0=(0,0)=0+0i

(\forall z \in \mathbb{C}) (\exists (-z)\in \mathbb{C} z+(-z)=0 postojanje inverznog elemanta.

Kompleksni broj -z=(-x,-y)=-x-yi[3]

Osobine množenja kompleksnih brojeva[uredi - уреди | uredi izvor]

(z_1*z_2=z_2*z_1 za \forall z_1,z_2 \in \mathbb{C} komutativnost množenja

z_1 * (z_2 + z_3)=(z_1 + z_2) + z_3 za \forall z_1,z_2, z_3 \in \mathbb{C} asocijativnost množenja

\exists 1\in \mathbb{C} z*1=z za \forall z \in \mathbb{C} neutralni element 1 za množenje

\forall z \in \mathbb{C})(z \ne 0 )(\exists z'\in \mathbb{C} z*(-z)=1 postojanje reciproćnog elemanta

z_1 * (z_2 + z_3) = z_1 * z_2 + z_1 * z_3 za \forall z_1,z_2, z_3 \in \mathbb{C} distributivnost množenja u odnosu na sabiranje[4]

Realan proizvod dva kompleksna broja[uredi - уреди | uredi izvor]

U skupu kompleksnih brojeva skalarnom proizvodu vektora odgovara pojam realnog proizvoda kompleksnih brojeva koji je skalarni proizvod vektora koji su određeni kompleksnim brojevima koji se množe. Definicija

Realan proizvod kompleksnih brojeva a i b, u oznaci a \circ b,je realan broj određen kao

a \circ b =\frac{1}{2}( \overline{a}b+a\overline{b})

Neka su A i B tačke određene kompleksnim brojevima a = \mid a \mid(cos \varphi +
i sin \varphi) ib = \mid b \mid(cos \psi +
i sin \psi) Lako je proveriti da je

a \circ b = \mid a \mid \mid b \mid ( cos \varphi+i sin \psi)= \mid OA \mid \mid AB \mid cos \widehat{AOB}

Osobine realnog proizvoda dva kompleksna broja

 1. a \circ a = \mid a \mid ^2
 2. a \circ b = b \circ a
 3. \overline{a \circ b}=a \circ b
 4. (\alpha a )\circ b =\alpha(a \circ b )=a \circ ( \alpha b)
 5. (az))bz)= \mid z \mid ^2 (a\circ b)
 6. a\circ b = 0 <=> OA \perp OB (za tačke A i B kompleksne ravni određene kompleksnim brojevima a i b)

Realan proizvod kompleksnih brojeva a i b jednak je potenciji koordinantnog početka O kompleksne ravni u odnosu na krug čiji je prečnik AB, gdje su A i B tačke kompleksne ravni određene kompleksnim brojevima a i b.

Tačka M je sredina duži AB određena kompleksnim brojem \frac{a+b}{2}
, potencija tačke O u odnosu na krug sa središtem u tački M i poluprečnikom

r = \frac{a-b}{2}= \frac{\mid a-b \mid}{2} jednaka je

OM^2 - r^2 =\mid \frac{a+b}{2}  \mid -\mid \frac{a-b}{2}  \mid = \frac{(a+b)(\overline{a}+\overline{b}  }{4}-\frac{(a-b)(\overline{a}-\overline{b})  }{4}= a\circ b

Neka su tačke A,B,C,D taačke kompleksne ravni određene kompleksnim brojevima a, b, c, d. Tada su sledeća tvrđenja ekvivalentna:

 1. AB \perp CD
 2. (a+b)\circ (c+d)=0
 3. \frac{b-a}{d-c}\in i\mathbb{R} \ \begin{Bmatrix}
 0
\end{Bmatrix}
 4. Re(\frac{b-a}{d-c})=0

Središte kružnice opisane oko trougla ABC nalazi se u koordinantnom početku kompleksne ravni. Ako su tjemena A, B, C trougla ABC određena kompleksnim brojevima a, b, c respektivno, tada je ortocentar H tog trougla određen kompleksnim brojem h = a + b + c.

Kompleksan proizvod dva kompleksna broja[uredi - уреди | uredi izvor]

Kompleksan proizvod dva kompleksna broja je analogan vektorskom proizvodu vektora.

Definicija

Kompleksan broj

a \times b =\frac{\overline{a}b - a \overline{b}}{2} nazivamo kompleksnim proizvodom kompleksnih brojeva a i b.

Neka su A i B tačke određene kompleksnim brojevima 
a = \mid a \mid(cos\varphi +i sin \varphi) i a = \mid b \mid(cos\psi +i sin \psi) Lako je provjeriti da je

\mid a \times b \mid =\mid a \mid \mid b \mid sin(\varphi -\psi)=

\mid OA \mid \mid AB \mid sin\widehat{AOB}=2P_{AOB}

Neka su a, b, c kompleksni brojevi. Tada kompleksan proizvod dva kompleksna broja ima sledeće osobine

 1. \overline{a \times b}= -a \times b
 2. a \times b= 0 <=> a=0 \lor b=0 \lor a= \lambda b gdje je \lambda \in \mathbb{R} \ \begin{Bmatrix}
 0
\end{Bmatrix}
 3. 
a \times b =-b \times a
 4. \alpha (a \times b)=(\alpha a)\times b = a \times (\alpha b) ( \forall \alpha \in\mathbb{R} )

Ako su A(a) i B(b) dvije različite tačke različite od O(0), tada je a \times b = 0 onda i samo onda ako su O, A,B kolinearne tačke.

Neka su A(a) i B(b) dvije različite tačke u kompleksnoj ravni različite od koordinantnog početka. Kompleksan proizvod brojeva a i b ima sljedeći geometrijski smisao

a \times b = \begin{cases}
  2iP_{AOB} \ za \ trougao \ AOB \ pozitivno \ orijentisan \\
  -2iP_{AOB} \ za \ trougao \ AOB \ negativno \ orijentisan
\end{cases} Neka su A(a), B(b) i C(c) tri različite tačke u kompleksnoj ravni. Tada je

P_{ABC}=\begin{cases}
  \frac{1}{2}( a \times b + b \times c + c \times a )\ ako \ je \ ABC \ pozitivno \ orjentisan \\
  \frac{1}{2}( a \times b + b \times c + c \times a )\ ako \ je \ ABC \ negativno \ orjentisan 
 \end{cases}

Neka su A(a), B(b) i C(c) tri različite tačke u kompleksnoj ravni. Tada su sljedeća tvrđenja ekvivalentna

 1. Tačke A,B,C su kolinearne
 2. (b - a) \times (c - a) = 0
 3. a \times b + b \times c + c \times a = 0

Neka su A(a), B(b), C(c) i D(d) četiri tačke od kojih nikoje tri nisu kolinearne. Tada je AB\parallel CD onda i samo onda ako je (b-a)\times(d-c) = 0

Dijeljenje kompleksnih brojeva[uredi - уреди | uredi izvor]

\displaystyle \frac{z_1}{z_2} \displaystyle = \frac{x_1+iy_1}{x_2+iy_2}\cdot \frac{x_2-iy_2}{x_2-iy_2} \displaystyle = \frac{x_1x_2+y_1y_2}{x_2^2+y_2^2} + i \frac{y_1x_2-x_1y_2}{x_2^2+y_2^2}, \quad \textrm{za}\quad z_2\neq 0

U svakom skupu brojeva dijeljenje se definiše kao množenje inverznim elementom. Uvjerimo se da za


\forall z \in \mathbb{C})(z \ne 0 )\exists z'\in \mathbb{C}

Neka je z = x + yi \ne 0 bilo koji. Onda je x^2 + y^2 \ne 0 pa je dobro definisan broj

z'=	\frac{x}{x^2+y^2}+\frac{-y}{x^2+y^2}i

\frac{1}{z}=\frac{\bar{z}}{z \bar{z}}=\frac{\bar{z}}{x^2+y^2}=\frac{x}{x^2+y^2} -\frac{y}{x^2+y^2}i.

imamo

z'*z=z*z'=1

z'=z^{-1}=\frac{1}{z}

Konjugovano kompleksni brojevi[uredi - уреди | uredi izvor]

Complex conjugate picture.svg

Kompleksan broj \overline{z} \ = x - yi=r^{-i\theta} nazivamo konjugovanim broju z = x + yi = r^{i\theta}.[5]

Brojevi z i \overline{z} čine par konjugovanik brojeva. Njihovim sabiranjem i oduzimanjem dobijamo

Re z = \frac{1}{2}(z+\overline{z})

Im z = \frac{1}{2i}(z-\overline{z})

Lako se provjerava da vrijedi

 1. 
\overline{z_1+z_2} =\overline{z_1} +\overline{z_2}
 2. 
\overline{z_1-z_2} =\overline{z_1} -\overline{z_2}
 3. 
\overline{z_1*z_2} =\overline{z_1} *\overline{z_2}
 4. 
\overline{(\frac{z_1}{z_2})} =\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_1}}[6]

Neka je z=r(cos \theta+ isin \theta)= r\ cis \theta trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Tada je

z^2=z*z

z^2=r\ cis \theta * r\ cis \theta =r^2 \ cis (\theta + \theta)= r^2 \ cis 2\theta

z^3=r^2\ cis 2\theta * r\ cis \theta =r^3 \ cis (2\theta + \theta)= r^3 \ cis 3\theta

z^4=r^3\ cis 3\theta * r\ cis \theta =r^4 \ cis (3\theta + \theta)= r^4 \ cis 4\theta [7]

Na ovaj način dobijamo opšti oblik De Moavrova teorema koji ima važnu ulogu u elektrotehnici

z^n= r^n \ cis n\theta ili

(cos \theta+ isin \theta)^n= cos n\theta + isin n\theta (n \in Z)[8]

Stepenovanje kompleksnog broja[uredi - уреди | uredi izvor]

z^n = r^n(cosn \theta + isin n \theta) = r^ne^{in\theta} za n \in N.

z^mz^n=z^{m+n}

(z_1z_2)^n=(z_1z_2)^n

(z^m)^n=z^{mn}

Korjenovanje kompleksnog broja[uredi - уреди | uredi izvor]

\sqrt[n]{z}=\begin{Bmatrix}
 u_0,u_1...u_n
\end{Bmatrix}
za n \in N

gdje je


u_k=\sqrt[n]{r}(cos\frac{\sqrt[n]{r}}{n}+i sin \frac{\theta+2k\pi }{n}) za k=0,1,...(n-1)

u_k= \sqrt[n]{r}e^{i(\theta+2k\pi )/2} za k=0,1,...(n-1)

Kvadratni korjen imaginarnog broja[uredi - уреди | uredi izvor]

\sqrt{i} = \frac{1}{2}\sqrt{2} + i\frac{1}{2}\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i).

Ovaj rezultat možemo dobiti na sljedeći način

i = (a+bi)^2\!

i = a^2 + 2abi - b^2.\!

Dobijamo dvije jednačine

\begin{cases}
2ab = 1\! \\
a^2 - b^2 = 0\!
\end{cases}

čija su rješenja

a = b = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.

Izbor glavnog korjena daje

a = b = \frac{1}{\sqrt{2}}.

Rezultat možemo dobiti pomoću Moavrova formule

i = \cos\left (\frac{\pi}{2}\right ) + i\sin\left (\frac{\pi}{2}\right )

\begin{align}
 \sqrt{i} & = \left ( \cos\left ( \frac{\pi}{2} \right ) + i\sin \left (\frac{\pi}{2} \right ) \right )^{\frac{1}{2}} \\
       & = \cos\left (\frac{\pi}{4} \right ) + i\sin\left ( \frac{\pi}{4} \right ) \\
       & = \frac{1}{\sqrt{2}} + i\left ( \frac{1}{\sqrt{2}} \right ) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i) . \\
\end{align}

Apsolutna vrijednost argumenta[uredi - уреди | uredi izvor]

Apsolutna vrijednost (ili modul ili veličine) kompleksnog broja z = x + yi je

\textstyle r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}.\, [9]

Kvadrat apsolutne vrijednosti je

\textstyle |z|^2=z\bar{z}=x^2+y^2.\,

\varphi = \arg(z) =
\begin{cases}
\arctan(\frac{y}{x}) & \mbox{if } x > 0 \\
\arctan(\frac{y}{x}) + \pi & \mbox{if } x < 0 \mbox{ and } y \ge 0\\
\arctan(\frac{y}{x}) - \pi & \mbox{if } x < 0 \mbox{ and } y < 0\\
\frac{\pi}{2} & \mbox{if } x = 0 \mbox{ and } y > 0\\
-\frac{\pi}{2} & \mbox{if } x = 0 \mbox{ and } y < 0\\
\mbox{indeterminate } & \mbox{if } x = 0 \mbox{ and } y = 0.
\end{cases}

Množenje i dijeljenje u polarnom obliku[uredi - уреди | uredi izvor]

Iz trigonometrijskih identiteta

 \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) = \cos(a + b)

 \cos(a)\sin(b) + \sin(a)\cos(b) = \sin(a + b)

imamo

z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).\,

Primjer

(2+i)(3+i)=5+5i. \,

\frac{\pi}{4} = \arctan\frac{1}{2} + \arctan\frac{1}{3}

Dijeljenje

\frac{z_1}{ z_2} = \frac{r_1}{ r_2} \left(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)\right).

Trigonometrijski oblik[uredi - уреди | uredi izvor]

Ponekad je kompleksne brojeve pogodno pisati u trigonometrijskom obliku:

a+bi= \rho (\cos \phi +i \sin \phi )\,,

 \rho = \sqrt{a^2+b^2}, \ \phi = \arctan \frac{b}{a}, za a>0 i \phi = \pi + \arctan \frac{b}{a} za a<0; kada je a=0 onda je \phi = \frac{ \pi}{2}, ako je b>0 i \phi =- \frac{ \pi}{2}, ako je b<0. Broj \rho se naziva moduo kompleksnog broja, a \phi je argument kompleksnog broja. Množiti kompleksne brojeve je veoma pogodno baš u ovom obliku: u množenju kompleksnih brojeva množe se njihovi moduli, a argumenti se sabiraju. Iz ovog pravila proizilazi Moavrova formula:

( \cos \phi +i \sin \phi )^n= \cos n \phi +i \sin n \phi\, .

Kompleksni brojevi se često predstavljaju vektorima u kompleksnoj ravni (slika dole). Geometrijski smisao brojeva a,b, \rho,\phi vidi se na crtežu. U sabiranju kompleksnih brojeva njihovi vektori se sabiraju po pravilu paralelograma.

Dužina vektora \rho je moduo, ili modul kompleksnog broja, a kao što se vidi na gornjoj slici, može se dobiti pomoću Pitagorine teoreme. Modul, intenzitet kompleksnog broja često označavamo kao apsolutnu vrednost, tj. udaljenost broja od ishodišta koordinatnog sistema: |z|=\rho = \sqrt{a^2+b^2}.

Kompleksni brojevi u trigonometrijskom obliku su usko povezani s eksponencijalnom funkcijom imaginarnog argumenta. Važi sledeća Ojlerova formula:

e^{i\phi}=\cos\phi+i\sin\phi \,;

tj.

e^{in\phi}=(\cos\phi+i\sin\phi)^{n} \,;

pomoću nje se definiše stepenovanje kompleksnih brojeva, logaritam kompleksnog broja i dr.

Kompleksni brojevi obrazuju algebarsko zatvoreno polje. Polje kompleksnih brojeva je proširenje polja realnih brojeva pridruživanjem ovom polju elementa i, takvog da je i^2=-1.

Množenje

Množenje kompleksnih brojeva u trigonometrijskom obliku je slično množenju kompleksnih brojeva u standardnom obliku.

Neka su zadani kompleksni brojevi

z_1=r_1(cos\varphi_1+isin\varphi_1) i z_2=r_2(cos\varphi_2+isin\varphi_2)

onda je [10]

z_1z_2=r_1(cos\varphi_1+isin\varphi_1)r_2(cos\varphi_2+isin\varphi_2)=

r_1r_2(cos\varphi_1cos\varphi_2+icos\varphi_1sin\varphi_2+icos\varphi_2sin\varphi_1+i^2sin\varphi_1sin\varphi_2)=


r_1r_2(( cos\varphi_1cos\varphi_2 - sin\varphi_1 sin\varphi_2)+ i(cos\varphi_1sin\varphi_2 cos\varphi_2sin\varphi_1)=

r_1r_2(cos(\varphi_1+\varphi_2)+i sin(\varphi_1+\varphi_2)

Dijeljenje

Neka su zadani kompleksni brojevi

z_1=r_1(cos\varphi_1+isin\varphi_1) i z_2=r_2(cos\varphi_2+isin\varphi_2)

\frac{z_1}{z_2}= 	\frac{r_1(cos\varphi_1+isin\varphi_1)}{r_2(cos\varphi_2+isin\varphi_2)}= \frac{r_1(cos\varphi_1+isin\varphi_1)}{r_2(cos\varphi_2+isin\varphi_2)}*
\frac{r_1(cos\varphi_2-isin\varphi_2)}{r_2(cos\varphi_2-isin\varphi_2)}
[11]

	 \frac{r_1}{r_2}*\frac{cos\varphi_1cos\varphi_2-icos\varphi_1sin\varphi_2+icos\varphi_2sin\varphi_1-i^2sin\varphi_1sin\varphi_2}{cos^2\varphi_2+sin^2\varphi_2}

\frac{r_1}{r_2}(cos(\varphi_1-\varphi_2)+isin (\varphi_1-\varphi_2))=\frac{r_1}{r_2}(cis(\varphi_1-\varphi_2)

De Moavrova formula =[uredi - уреди | uredi izvor]

Neka je z=r(cos \theta+ isin \theta)= r\ cis \theta trigonometrijski oblik kompleksnog broja. Tada je

z^2=z*z

z^2=r\ cis \theta * r\ cis \theta =r^2 \ cis (\theta + \theta)= r^2 \ cis 2\theta

z^3=r^2\ cis 2\theta * r\ cis \theta =r^3 \ cis (2\theta + \theta)= r^3 \ cis 3\theta

z^4=r^3\ cis 3\theta * r\ cis \theta =r^4 \ cis (3\theta + \theta)= r^4 \ cis 4\theta

Na ovaj način dobijamo opšti oblik De Moavrova teorema koji ima važnu ulogu u elektrotehnici

( \cos \phi +i \sin \phi )^n= \cos n \phi +i \sin n \phi\, [12]

Izvori[uredi - уреди | uredi izvor]

 1. Kompleksni brojevi
 2. Kompleksni brojevi
 3. KOMPLEKSNI - BROJEVI
 4. Skup kompleksnih brojeva

Reference[uredi - уреди | uredi izvor]

 1. imaginarna jedinica
 2. Računske operacije su definirane
 3. Aksiomi polja kompleksnih brojeva
 4. Aksiomi polja kompleksnih brojeva
 5. Konjugovano komleksni broj kompleksnog broja
 6. Kompleksno-konjugirani brojevi
 7. stepenovanje/19.februar 2014.
 8. Moavrova formula:
 9. Modul kompleksnog broja
 10. Sada, kada smo odredili brojeve, možemo ih pomnožiti:19. februar 2014
 11. u opštem slučaju važi 19. februar 2014.
 12. De Moavrova formula 21.februar 2014.