While petlja

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
dijagram protoka while petlje

Kod većine programskih jezika, while petlja je naredba kontrole toka koja omogućava kodu da se izvršava više puta na osnovu vraćenog logičkog tipa. While petlja se može posmatrati i kao ponavljajuća if naredba.

Pregled[uredi - уреди | uredi kôd]

While konstrukcija se sastoji od bloka naredbi i uslova.[1][2] Uslov se prvo procenjuje – ako je uslov tačan, naredbe unutar bloka se izvršavaju. Ovo se ponavlja sve dok uslov ne postane netačan. Zbog toga što while petlja proverava uslov pre nego što izvrši blok naredbi, upravljačka struktura je često poznata i kao pred-test petlja. Poredi se sa do while petljom, koja proverava uslov nakon što je petlja izvršena.

Na primer, u C programskom jeziku (kao i u Javi, C#,[3] Objective-C i C++u, koji koriste istu sintaksu u ovom slučaju), odsečak koda je:

int x = 0;
while (x < 5) 
{
  printf ("x = %d\n", x);
  x++;
}

prvo proverava da li je h manji od 5, i zato što jeste, funkcija printf je pokrenuta i nakon toga h se povećava za 1. Zatim se opet proverava da li je uslov zadovoljen i petlja se izvršava sve dok je uslov zadovoljen odnosno dok promenljiva h ne dobije vrednost 5.

Uočite da je moguće, u nekim slučajevima čak i poželjno, da za zadate uslove logički odgovor uvek bude tačan, i da se tako stvara beskonačna petlja. Kada se takva petlja namerno napravi, obično postoji druga kontrolna struktura (kao što je break naredba) koja upravlja završetkom petlje. Na primer:

while (true) 
{
  //radi komplikovane stvari
  if (Uslov) break;
  //više stvari
}

Ekvivalentne strukture[uredi - уреди | uredi kôd]

U S programskom jeziku,

while (Uslov) 
{
  Izjave;
}

je ekvivalentno sa

if (Uslov) 
{
  do 
  {
   Izjave;
  } while (Uslov);
}

ili

while (true) 
{
  if (!Uslov) break;
  Izjave;
}

ili

  goto TEST;
PETLJA:
  Izjave;
TEST:
  if (Uslov) goto PETLJA;

ili

TEST:
  if (!Uslov) goto KRAJPETLJE;
  Izjave
  goto TEST;
KRAJPETLJE:

Poslednje dve nisu preporučljive zato što korišćenje „goto“ izjava otežava programeru da razume tok kontrole, i generalno se koriste kao poslednje sredstvo.

Takođe u S-u i njegovim potomcima, while petlja je for petlja bez inicijalizacije ili brojanja izraza tj.

for ( ; Uslov; )
{
  Izjave;
}

Demonstriranje while petlji[uredi - уреди | uredi kôd]

Ove while petlje će računati faktorijel broja 5:

ActionScript 3[uredi - уреди | uredi kôd]

var broj:int = 5;
var faktorijel:int = 1;

while ( broj > 1 )
{
 faktorijel *= broj;
 broj--;
}
trace ("Faktorijel ", faktorijel);

Ada[uredi - уреди | uredi kôd]

Šablon:Wikibooks

with Ada.Integer_Text_IO;

procedure Faktorijel is
 Broj  : Integer := 5;
 Faktorijel : Integer := 1;
begin
 while Broj > 0 loop
  Faktorijel := Faktorijel * Broj;
  Broj  := Broj - 1;
 end loop;

 Ada.Integer_Text_IO.Put (Faktorijel);
end Faktorijel;

Basic - QBasic ili Visual Basic[uredi - уреди | uredi kôd]

Dim broj As Integer = 10 ' daje vrednost promenljivoj

Do While broj > 0
  broj = broj - 1
Loop ' program ide ovde, sve dok broj ne bude 0

Bourne (Unix) shell[uredi - уреди | uredi kôd]

broj=5
faktorijel=1
while [ $broj -gt 0 ]; do
  faktorijel=$((faktorijel * broj))
  broj=$((broj - 1))
done

echo $faktorijel

C ili C++[uredi - уреди | uredi kôd]

int main (void)
{
 int broj = 5;
 long faktorijel = 1;
 
 while (broj > 1)
 {
   faktorijel *= broj--;
 }
 printf("%d", faktorijel);
 return 0;
}

Skript sintaksa[uredi - уреди | uredi kôd]

broj = 5;
faktorijel = 1;
 
while ( broj > 1 ){
  faktorijel *= broj--;
}
writeOutput(faktorijel);

Tag sintaksa[uredi - уреди | uredi kôd]

<cfset broj = 5>
<cfset faktorijel = 1>
<cfloop uslov="broj GT 1">
  <cfset faktorijel *= broj-->
</cfloop>
<cfoutput>#faktorijel#</cfoutput>

Fortran[uredi - уреди | uredi kôd]

program FaktorijelProg
 integer :: broj = 5
 integer :: faktorijel = 1
 do while (broj > 0)
  faktorijel = faktorijel * broj
  broj = broj - 1
 end do
 print *, faktorijel
end program FaktorijelProg

Java, C#, D[uredi - уреди | uredi kôd]

Kod while petlje je isti za programe Java, C# i D:

int broj = 5;
long faktorijel = 1;

while (broj > 1)
{
  faktorijel *= broj--;
}

Za program Java rezultat se štampa kao sledeće:

System.out.println(faktorijel);

Ista stvar u S#:

System.Console.WriteLine(faktorijel);

I konačno u D:

writefln(faktorijel);

Javaskript[uredi - уреди | uredi kôd]

var broj = 5;
var faktorijel = 1;

while ( broj > 1 )
{
 faktorijel *= broj--;
}

document.write(faktorijel);

Lua[uredi - уреди | uredi kôd]

broj = 5
faktorijel = 1

while broj > 0 do
 faktorijel = faktorijel * broj
 broj = broj - 1
end

print(faktorijel)

MATLAB[uredi - уреди | uredi kôd]

broj = 5;
faktorijel = 1;

while (broj > 0)
 faktorijel = faktorijel * broj;   %Uvećava se višestruko
 broj = broj - 1;        %Opada
end

faktorijel

Mathematica[uredi - уреди | uredi kôd]

 Block[{broj=5,faktorijel=1},     (*Lokalizuje broj i faktorijel*)
     While[broj>0,        (*While petlja*)
        faktorijel*=broj;   (*Uvećava se višestruko*)
        broj--;        (*Opada*)
       ];
   faktorijel
   ]

Oberon, Oberon-2, Oberon-07, ili Component Pascal[uredi - уреди | uredi kôd]

MODULE Faktorijel;
IMPORT Out;
VAR
 Broj, Faktorijel: INTEGER;
BEGIN
 Broj := 5;
 Faktorijel := 1;
 WHILE Broj > 0 DO
  Faktorijel := Faktorijel * Broj;
  DEC(Broj)
 END;
 Out.Int(Faktorijel,0)
END Faktorijel.

Maya[uredi - уреди | uredi kôd]

int $broj = 5;
int $faktorijel = 1;

int $multiplication;

while ($broj > 0)
{
  $multiplication = ($faktorijel * $broj);
   
  $broj -= 1;
  
  print ("Broj is: " + $broj + ", multiplication is: " + $multiplication + "\n");
}

Paskal[uredi - уреди | uredi kôd]

program Faktorijel1;
var
 Broj, Faktorijel: integer;
begin
 Broj := 5;
 Faktorijel := 1;
 while Broj > 0 do
 begin
  Faktorijel := Faktorijel * Broj;
  Broj := Broj - 1
 end;
 WriteLn(Faktorijel)
end.

Perl[uredi - уреди | uredi kôd]

my $broj = 5;
my $faktorijel = 1;

while ( $broj > 0 ) {
  $faktorijel *= $broj--; # Uvećava se višestruko, nakon toga opada
}

print $faktorijel;

While petlje se često koriste za čitanje podataka liniju po liniju (kao što je definisano sa $/ separatorom) iz otvorenog fajla:

open IN, "<test.txt";
while ( <IN> ) {
 print;
}
close IN;

PHP[uredi - уреди | uredi kôd]

$broj = 5;
$faktorijel = 1;
while($broj > 0) {
 $faktorijel *= $broj; // Prvo se uvećava višestruko.
 $broj--; // Nakon toga opada.
}
echo $faktorijel;

PL/I[uredi - уреди | uredi kôd]

declare broj fixed initial(5);
declare faktorijel fixed initial(1);

do while(broj > 0)
 faktorijel = faktorijel * broj;
 broj = broj - 1;
 end;

Python[uredi - уреди | uredi kôd]

broj = 5 # Vrednost promenljive je 5 
faktorijel = 1 # Vrednost promenljive je 1

while broj > 0: # Dok je broj(5) veći od 0 
  faktorijel *= broj       # Promeni vrednost faktorijela u 
                   # faktorijel h broj.
  
  broj -= 1           # Promeni vrednost broja u
                   # broj - 1.

print(faktorijel) # Štampa vrednost faktorijela.

While petlja koja se ne završava:

while True:
  print("Upomoć! Zaglavljen sam u petlji!")

Racket[uredi - уреди | uredi kôd]

U Racket, kao i u ostalim Scheme implementacijama, let je popularan način da se implementira petlja:

#lang racket
(define broj 5)
(define faktorijel 1)
(let loop ()
 (when (> broj 0)
  (set! faktorijel (* faktorijel broj))
  (set! broj (sub1 broj))
  (loop)))
(displayln faktorijel)

Koristeći makro sistem, implementacija while petlje je trivialna vežba:

#lang racket
(define-syntax-rule (while test body ...) ; ubacuje while petlju
 (let loop () (when test body ... (loop))))
(define broj 5)
(define faktorijel 1)
(while (> broj 0)
 (set! faktorijel (* faktorijel broj))
 (set! broj (sub1 broj)))
(displayln faktorijel)

Ruby[uredi - уреди | uredi kôd]

# Izračunava faktorijel od 5
i = 1
faktorijel = 1
while i < 5
 faktorijel *= i
 i += 1
end
puts faktorijel

Smalltalk[uredi - уреди | uredi kôd]

Za razliku od ostalih jezika, u Smalltalk-u while petlja nije jezička konstrukcija već je definisana u klasi BlockClosure kao metod sa jednim parametrom, telom kao zatvaranjem, koristeći sebe kao uslov.

| count faktorijel |
count := 5.
faktorijel := 1.
[ count > 0 ] whileTrue: 
  [ faktorijel := faktorijel * count.
  count := count - 1 ].
Transcript show: faktorijel

Smalltalk takođe ima odgovarajući whileFalse: metod.

Tcl (Tool command language)[uredi - уреди | uredi kôd]

set broj 5
set faktorijel 1

while {$broj > 0} {
 set faktorijel [expr $faktorijel * $broj] 
 incr broj -1 
}

puts $faktorijel

Windows PowerShell[uredi - уреди | uredi kôd]

$broj = 5
$faktorijel = 1
while ($broj) {
  $faktorijel *= $broj--
}
$faktorijel

While jezik[uredi - уреди | uredi kôd]

While programski jezik[4] je prost programski jezik napravljen od zadataka, uslova i while izjava, korišćenih u teoretskoj analizi imperativne semantike programskog jezika. [5][6]

C := 5;
F := 1;
while (C > 1) do
  F := F * C;
  C := C - 1;

Vidi još[uredi - уреди | uredi kôd]

Reference[uredi - уреди | uredi kôd]

Literatura[uredi - уреди | uredi kôd]