Prirodne jedinice

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

U fizici, prirodne jedinice su fizičke jedinice za merenje definisane pomoću univerzalnih fizičkih konstanti, tako da neke izabrane fizičke konstante imaju numeričku vrijednost 1, kada su izražene u nekom skupu prirodnih jedinica.

Prirodne jedinice su namenjene da elegantno pojednostave određene algebarske izraze koji se pojavljuju u fizičkim zakonima ili normalizuju neke izabrane fizičke količine koje su univerzalna svojstva elementarnih čestica i mogu se opravdano smatrati konstantnim. Međutim, ono što ima jednu vrednost u jednom sistemu jedinica može imati potpuno drugu vrednost u drugom prirodnom sistemu jedinica. Prirodne jedinice su prirodne jer poreklo njihovih definicija dolazi od samih karakteristika prirode, a ne od bilo kakve ljudske konstrukcije. Plankove jedinice se često, bez kvalifikacija, nazivaju „prirodne jedinice“, ali to je samo jedan od sistema prirodnih jedinica među ostalim sistemima. Plankove jedinice može se smatrati jedinstvenim u tom skupu jedinica jer se ne temelji na svojstvima bilo kojeg prototipa, predmeta, ili čestica, već samo na osobinama vakuuma.

Kao sa bilo kojim sistemom osnovnih jedinica tako i sistem prirodnih jedinica ima definicije za dužinu, masu, vreme, temperaturu i električno naelektrisanje. Neki fizičari nisu priznavali temperaturu kao osnovnu fizičku veličinu jer jednostavno izražava energiju po stepenu slobode čestica koja može biti izražena i u smislu energije (ili mase, dužine i vremena). Praktično svaki sistem prirodnih jedinica normalizuje Bolcmanovu konstantu k=1, što može biti smatrano još jednim izrazom definicije jedinice temperature. Osim toga, neki fizičari prepoznaju električno naelektrisanje kao zasebnu osnovnu fizičku veličinu, čak i ako je izražena preko mase, dužine i vremena u sistemima jedinica kao što su elektrostatski cgs sistem. Praktično svaki sistem prirodnih jedinica normalizuje permitivnost vakuuma za ε0=(4π)-1, što se može uzeti kao definicija jedinica napona.

Kandidati fizičkih konstanti korišćeni u prirodnim sistemima

[uredi | uredi kod]

Kandidati fizičkih konstanti koje bi bile normalizovane su izabrane od onih u sljedećoj tabeli. Postoji ograničenje da ne može svaki podskup od sljedećih biti izabran u bilo kojem sistemu jedinica bez suprotstavljanja definicija (npr. me i mp ne mogu oboje biti definisani kao jedinica mase u jednom sistemu).

Konstanta Simbol Dimenzija
Brzina svetlosti u vakuumu L T-1
Gravitaciona konstanta M-1L3T-2
Dirakova konstanta ili redukovana Plankova konstanta gde je Plankova konstanta ML2T-1
Konstanta Kulonove sile gde je permitivnost vakuuma Q-2 M L3 T-2
Elementarno naelektrisanje Q
Masa elektrona M
Masa protona M
Bolcmanova konstanta ML2T-2Θ-1

Bezdimenziona fizička konstanta poput konstante fine strukture

ne može preuzeti različite numeričke vrednosti bez obzira koji sistem jedinica se koristi. Promišljeno izabiranje jedinica može normalizovati samo fizičke konstante koje imaju dimenziju. Jer α je fiksni bezdimenzioni broj koji nije 1, nije moguće definisati sistem jedinica koji će normalizovati sve fizičke konstante koje obuhvataju α. Svaka 3 od 4 konstante: c, , e, ili 4πε0, može biti normalizovan (ostavljajući preostale fizičke konstante da uzmu vrednost koja je jednostavna funkcija od α, svedoči da je konstanta fine strukture osnova prirode), ali ne sve 4.

Plankove jedinice

[uredi | uredi kod]
Glavni članak: Plankove jedinice
Kvantitet Izraz SI vrednost
Dužina (L) 1,61609735×10-35 m
Masa (M) 21,7664598 μg
Vreme (T) 5,3907205×10-44 s
Naelektrisanje (Q) 1,87554573×10-18 C
Temperatura (Θ) 1,4169206×1032 K

Fizičke konstante koje Plankove jedinice normalizuju su osobine vakuuma, a ne osobine (kao što su naelektrisanje, masa, dužina ili poluprečnik) bilo kojeg tela ili elementarne čestice. Tako, Plankove jedinice su definisane nezavisno od elementarnog naelektrisanja koji, ako je meren u smislu Plankovih jedinica, jednak kvadratnom korijenu konstante fine strukture, √α. U Plankovim jedinicama bi promena u vrijednosti bezdimenzionog α izazvala promenu osnovnog naelektrisanja elektrona.

Stonijeve jedinice

[uredi | uredi kod]
Kvantitet Izraz
Dužina (L)
Masa (M)
Vreme (T)
Naelektrisanje (Q)
Temperatura (Θ)

Predložen od strane Džordž Stonija 1881. godine. Stonijeve jedinice koriste elementarni napon i dozvoljavaju Plankovoj konstanti da pliva. Ove jedinice se mogu dobiti iz Plankovih jedinica sa zamenom:

.

Ovo uklanja Plankovu konstantu iz definicija a vrednost koju uzima u Stonijevim jedinicima je recipročna konstanti fine struktura, 1/α. U Stonijevim jedinicama u slučaju varijacija u vrednosti bezdimenzionog α bi se preslikalo u varijacije u Plankovoj konstanti.

Šredingerove jedinice

[uredi | uredi kod]
Kvantitet Izraz
Dužina (L)
Masa (M)
Vreme (T)
Naelektrisanje (Q)
Temperatura (Θ)

Naziv je predložio Mihael Duf[1]. Mogu se dobiti iz Plankovih jedinica uz zamenu:

.

Ovo uklanja brzinu svetlosti iz osnovnih definicija a vrijednost koju dobija u Šredingerovim jedinicama je recipročna od konstante fine strukture, 1/α. U Šredingerovim jedinicama moguća promena u vrijednosti bezdimenzionog α bi se ogledala u varijaciji brzine svetlosti.

Atomske jedinice

[uredi | uredi kod]
Glavni članak: Atomske jedinice
Kvantitet Izraz
Dužina (L)
Masa (M)
Vreme (T)
Naelektrisanje (Q)
Temperatura (Θ)

Prvo predložen od strane Daglasa Hartrija da pojednostavi fiziku atoma vodonika. Mihael Daf[1] zove ovo „borove jedinice“. Jedinica energije u ovom sistemu je ukupna energija elektrona u prvom kružnom orbitu borovog atoma i zvan hartri energija, Eh. Jedinica brzine je brzina tog elektrona, jedinica mase je masa elektrona, me, i jedinica dužine je borov poluprečnik, . Ove jedinice se mogu dobiti iz Plankovih jedinica sa zamenom:

.

Ovo uklanja brzinu svetlosti (i gravitacionu konstantu) iz definicija i vrednosti koje uzima u atomskim jedinicima je recipročna konstante fine strukture, 1/α. U atomskim jedinicama moguća promena u vrednosti bezdimenzionog α bi se ogledala u varijaciji brzine svetlosti.

Elektronski sistem jedinica

[uredi | uredi kod]
Kvantitet Izraz
Dužina (L)
Masa (M)
Vreme (T)
Naelektrisanje (Q)
Temperatura (Θ)

Mihael Daf[1] zove ovo „Dirakove jedinice“. Ove jedinice se mogu dobiti iz Stonijevih jedinica sa zamenom:

.

Oni se takođe mogu dobiti iz atomskih jedinica sa zamenom:

.

Slično stonijevim jedinicama u slučaju varijacija u vrednosti bezdimenzionog α bi se preslikalo u varijacije u Plankovoj konstanti.

Kvantnum elektrodinamički sistem jedinica

[uredi | uredi kod]
Kvantitet Izraz
Dužina (L)
Masa (M)
Vreme (T)
Naelektrisanje (Q)
Temperatura (Θ)

Slično elektronskim sistem jedinica osim da je masa protona normalizovana umjesto mase elektrona. Takođe u slučaju varijacija u vrednosti bezdimenzionog α bi se preslikalo u varijacije u plankovoj konstanti.

Geometrizovane jedinice

[uredi | uredi kod]

Geometrizovan sistem jedinica nije u potpunosti definisan ili jedinstven sistem. U ovom sistemu, osnovne fizičke jedinice su izabrane tako da su brzina svetlosti i gravitaciona konstanta postavljeni da odgovaraju jedinici ostavljajući slobodu da neke druge konstante kao što su Bolcmanova konstanta i Konstanta Kulonove sile odgovaraju jedinici:

Ako Dirakova konstanta (ili „redukovana Plankova konstanta“) je postavljena da bude jednaka jedinici,

onda geometrizane jedinice su identične plankovim jedinicama.

Jedinice N-tela

[uredi | uredi kod]
Kvantitet Izraz
Dužina (L)
Masa (M)

Jedinice N-tela je potpuno zaseban sistem jedinica korišćenih za simulacije N-tela samogravitirajućih sistema u astrofizici. U ovom sistemu, osnovne fizičke jedinice su izabrane tako da ukupna masa (M), gravitaciona konstanta (G) i virialni poluprečnik (R) budu jednake jedinici. Osnovna pretpostavka je da sistem N predmeta (zvezde) zadovolji virialnu teoremu. Posledica standardnih jedinica N-tela je da brzina disperzija u sistemu je i da se dinamički -prelaz- vremenske skale je . Prvi je standardne jedinice N-tela pomenuo Mičel Henon (1971) [2]. Oni su upotrebivani od strane Haldan Kona (1979) [3] i kasnije široko reklamirano i generalizovano od Daglas Hegija i Robert Matieua (1986). [4]

SI jedinice

[uredi | uredi kod]

Metrički sistem, ili međunarodni sistem jedinica (SI) kao što je trenutno poznat, nije prirodni sistem jedinica. Istorijski, metričke jedinice nisu bile definisane u smislu univerzalnih fizičkih konstanti, niti su oni definisani na takav način da neki izabrani skup fizičkih konstanti bi svaki imao numeričku vrednost tačnu 1.

Došao je trend u posljednjih nekoliko desetleća, međutim, da se redefinisa jedinice SI u smislu univerzalnih fizičkih konstanti. U 1983. godini, sedamnaesti CGPM redefinisao je na metar u smislu vremena i brzine svetlosti, tako pričvršćivajući brzinu svetlosti na tačno 299792458 m/s. I u 1990. godini, osamnaesti CGPM usvojio je konvencionalne vrednosti za Đosefson konstantu i von klitzing konstantu, pričvršćivajući konvencionalni Đosefson konstantu na tačno 483597,9 ×109 Hz/V, i konvencionalnu von klitzing konstantnu na tačno 25 812,807 Ω.

Kada konvencionalna vrednost Đosefson i von klitzing konstante su poduzeti u vezi sa definicijom metra, jedan dobije jedan metrički sistem sa jedinicama koje nisu prirodne, ali koje su izvedene iz jedinice prirodnim putem multiplikativnih faktora. Odnos je prikazana u sledećoj tabeli:

Kvantitet / Simbol Plankova Stonijeva Šredingerova Atomska Elektronska Metrična
Brzina svetlosti u vakuumu
Plankova konstanta
Dirakova konstanta
Elementarno naelektrisanje
Đosefson konstanta
von klitzing konstanta
karakteristika otpora vakuuma
električna konstanta (permibilnost vakuuma)
magnetska konstanta (permibilnost vakuuma)
Gravitaciona konstanta
masa elektrona
cezijum osnovno stanje hiperfina nivoa
frekvencija tranzicije

Reference

[uredi | uredi kod]

Vidi još

[uredi | uredi kod]

Vanjski linkovi

[uredi | uredi kod]