Kazneno pravo

Izvor: Wikipedia

Krivično ili kazneno pravo je je izraz koji se u širem smislu koristi za pravnu granu koja se bavi zaštitom najvećih vrijednosti određenog društva, odnosno čija je zaštita u domenu države kao entiteta koji ima isključivo pravo kažnjavanja (ius puniendi).

Krivično pravo u širem smislu se dijeli na:

Krivično pravo u užem smislu jest ono koje propisuje određena ponašanja kao krivično djelo, odnosno za njih predviđa krivičnopravne sankcije.

Nastalo je kao posebna grana prava, kada su se javila mnogobrojna ponasanja ljudi koja su ometala, sprecavala druge ljude da koriste svoja prava.

Veoma je podlezno promenama zbog promene shvatanja: Sta je protiv-pravno a sta ne?

Krivicnopravne sankcije su se najvise promenile, imale su represivan karakter, sada su preventivne, cilj izricanja nije osuda vec uticaj na pocinioca ali i druge ljude da se to vise ne ponovi.

Pravo
Scale of justice 2.svg
Pravni sistemi Anglosaksonsko pravo | Kontinentalno pravo | Običajno pravo | Vjersko pravo | Socijalističko pravo | Međunarodno pravo

Izvori prava Pravni propisi (Zakon | Zakonik | Tumačenje zakona)
Pravna praksa (Običaji | Precedentno pravo | Pravo pravičnosti)

Adjudikacija Javno pravo (Krivično/kazneno pravo | Ustavno pravo | Upravno pravo)
Privatno pravo (Građansko pravo | Obvezno pravo | Ugovori | Naknada štete | Nasljedno pravo i Trustovno pravo)
Sudovi (Akuzatorni sistem | Inkvizitorni sistem | Dokazi | Pravosuđe | Pravnici)

Jurisprudencija Filozofija prava | Prirodno pravo | Pravni pozitivizam | Pravni formalizam | Pravni realizam | Pravni interpretivizam | Feministička pravna teorija | Pravo i ekonomija | Kritičke pravne nauke | Komparativno pravo
V. također:Popis pravnih oblasti