Pravni sistemi u svijetu

Izvor: Wikipedia
Vodeće pravne tradicije u svijetu; plavo - kontinentalno pravo; crveno - anglosaksonsko pravo; crno - običajno pravo; žuto - vjersko pravo; smeđe - kombinacija anglosaksonskog i običajnog prava

Pravni sistemi u današnjem svijetu se u najširem smislu grupiraju u pravne sisteme temeljene na kontinentalnom (civilnom) pravu, običajnom pravu i vjerskom pravu. Svaka država pak, ima vlastiti pravni sistem koji ima svoje specifičnosti, odnosno kombinira jedan ili sve gore navedene sisteme.

Karakteristika kontinentalnih pravnih sistema je kodifikacija u obliku pisanih zakona i zakonika, a najkarakterističniji su evropski pravni sistemi temeljeni na Corpus Juris Civilis.

Karakteristika običajnih pravnih sistema jest temeljene prava na običajima, odnosno presudama sudovima kao presedanima, pa se ti sistemi također temelje na precedentnom pravu. Najkarakterističniji i najrašireniji takav sistem je Common Law ili anglosaksonski pravni sistem.

Vjerski pravni sistemi se temelje na vjerskim doktrinama, a od njih je najpoznatije šerijatsko pravo.

Neki teoretičari kao poseban pravni sistem navode socijalističko pravo, dok ga drugi smještaju u kontinentalne pravne sisteme.

Pravo
Scale of justice 2.svg
Pravni sistemi Anglosaksonsko pravo | Kontinentalno pravo | Običajno pravo | Vjersko pravo | Socijalističko pravo | Međunarodno pravo

Izvori prava Pravni propisi (Zakon | Zakonik | Tumačenje zakona)
Pravna praksa (Običaji | Precedentno pravo | Pravo pravičnosti)

Adjudikacija Javno pravo (Krivično/kazneno pravo | Ustavno pravo | Upravno pravo)
Privatno pravo (Građansko pravo | Obvezno pravo | Ugovori | Naknada štete | Nasljedno pravo i Trustovno pravo)
Sudovi (Akuzatorni sistem | Inkvizitorni sistem | Dokazi | Pravosuđe | Pravnici)

Jurisprudencija Filozofija prava | Prirodno pravo | Pravni pozitivizam | Pravni formalizam | Pravni realizam | Pravni interpretivizam | Feministička pravna teorija | Pravo i ekonomija | Kritičke pravne nauke | Komparativno pravo
V. također:Popis pravnih oblasti