Sinusna teorema

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Sinusna teorema je formula koja se koristi za rešavanje trougla u trigonometriji ravni:

gde su A, B, C uglovi naspram stranica a, b, c trougla ABC, odnosno, to je sledeća formula koja se koristi u sfernoj trigonometriji za rešavanje sfernog trougla:

Trigonometrija u ravni[uredi | uredi kod]

Sinusna teorema
gde su stranice naspram uglova trougla a poluprečnik opisanog kruga.
Dokaz
Oko trougla ABC opisana je kružnica poluprečnika R, na slici desno. je prečnik. Znamo da su periferni uglovi nad istom tetivom jednaki, tj. te da je periferni ugao nad prečnikom CA' prav. U pravouglom trouglu A'BC imamo a otuda Slično dobijamo za uglove Kraj dokaza.
Teorema 2
Simetrala unutrašnjeg ugla trougla deli suprotnu stanicu na delove proporcionalne naleglim stranama.
Dokaz
Na slici (2) levo, dati su trougao ABC i simetrala CD ugla C. Simetrala deli ugao C na dva jednaka dela Označimo ugao pa je Sinusi suplementnih uglova (koji se dopunjavaju do 180°) su jednaki i prema sinusnoj teoremi za trouglove ACD i DBC dobijamo: Otuda je što je i trebalo dokazati. Kraj dokaza.

Primeri[uredi | uredi kod]

Sinusna teorema se često upotrebljava za rešavanje trougla, tj. nalaženje ostalih elemenata trougla (stranica, uglova), kada su dati neki od njih. Teorema se sastoji od tri formule (jednačine), od kojih su samo dve mogu upotrebiti u datom zadatku. Mi biramo dve jednačine koje sadrže tri od poznatih veličina, a samo jednu nepoznatu. To znači, da bismo upotrebili sinusnu teoremu za rešavanje trougla, moramo poznavati vrednosti ili

  • dva ugla trougla i jednu stranicu (USU), ili
  • dve strane trougla i suprotni ugao (SSU).
1. Primer (USU)
U Naći dužinu stranice AC.
Rešenje
Prema tome, sa tačnošću do 3 značajne cifre.
2. Primer (USU)
U trouglu Naći AB.
Rešenje
Dve stranice su aktuelne b i c, pa pre korištenja sinusne teoreme moramo pronaći ugao S. Iz (v. zbir uglova u trouglu) sledi Zatim, iz sinusne teoreme tj. dobijamo
Prema tome, stranica AB = 18,57 je tačna na 3 značajne cifre.

Razmotrimo slučajeve trougla određenog sa dve stranice i jednim uglom.

  • Ako je dat ugao između dve strane, onda je moguće samo jedno rešenje, slika (5) desno.
  • Ako dati ugao nije između dve strane, tada je ponekad moguće konstruisati dva trougla sa datim podacima.
  • Razmotrimo, na primer, trougao gde je
Dva trougla sa ovim podacima su data na slici (5) desno, sa oštrim uglom i sa tupim uglom, oba označena sa B.
Međutim, nisu uvek moguća dva rešenja, na primer, ako je onda postoji samo jedan trougao sa datim podacima.
  • Opšte pravilo je, pri upotrebi sinusne teoreme za izračunavanje ugla trougla, veoma je važno proveriti da li je moguć tupi ugao kao jedno od rešenja.
3. Primer (SSU)
U trouglu ABC naći ugao S kada je dato


Rešenje
Tražimo ugao iz Otuda je Ugao čiji sinus je 0,86... je približno 59° (do najbližeg stepena), ali postoji još jedan, tupi ugao, sa istim sinusom, tj. 121° (do najbližeg stepena). Takav tupi ugao C1 i oštri ugao C2, na slici (6) levo, definišu dva različita trougla AC1B i AC2B sa istim početnim podacima. U prvom od navedenih trouglova ugao B je 23°, a u drugom 85°, jer je (v. zbir uglova u trouglu).
4. Primer (SSU)
U trouglu Naći ugao H.
Rešenje
Iz sinusne teoreme
Otuda
Postoje dva ugla čiji je sinus 0,46839..., to su približno 28° i 152° (do najbližeg stepena). Proveravamo da li je ugao od 152° moguća vrednost za ugao H. Dakle To je više od 180°, što je inače zbir uglova u trouglu, pa ovaj ugao ne dolazi u obzir. Prema tome, jedini mogući ugao temena H ovog ovog trougla je 28°.

O čemu se zapravo radilo u poslednjem primeru (4)? Na slici (7) desno vidimo da kružnica poluprečnika 10 sa centrom u Z seče stranicu XY u samo jednoj tački (H). To uporedimo sa prethodnim primerom (3) i slikom (6) gde je slična kružnica, sa poluprečnikom 4 i sa centrom u B presekla stranicu AS na dva mesta, u tačkama C1 i C2. U tom prethodnom primeru (3), dati ugao 36° nalazi se naspram manje (4) od datih stranica, pa podaci SSU daju dva rešenja. Međutim, u poslednjem primeru (4), dati ugao 42° nalazi se naspram veće (10) od datih stranica, i podaci SSU daju samo jedno rešenje. Saglasno tome, stav SSU podudarnosti trouglova glasi: dva trougla su podudarna kada su im date dve stranice i ugao naspram veće.

Vidi još[uredi | uredi kod]