Diplomat

Izvor: Wikipedia

Diplomat je naziv za osobu koju je neka država ovlastila, odnosno povjerila joj obavljanje diplomatskih poslova bilo u odnosu na neku drugu državu, bilo u odnosu na međunarodnu organizaciju. Glavni zadatak diplomat je zastupanje interesa, odnosno državljana i podanika vlastite države pred stranim entitetima, odnosno promocija informacija i prijateljskih odnosa.

Status diplomata u današnjem međunarodno pravo|međunarodnom pravu regulira Bečka konvencija o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.