Reentrant

Izvor: Wikipedia

Za računarski program ili metodu kažemo da je reentrant ako je dizajnirana na takav način da jedna programska instrukcija u memoriji može biti zajednička za više korisnika, objekata raznih klasa ili procesa.

Reentrant je okosnica za mnoge višezadatne (eng. multitasking) sisteme, u kojima se izvršava više zadataka istovremeno (npr. moderni operativni sistemi mogu izvršavati više zadataka istovremeno).