Kategorije motornih vozila

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

OSNOVNE KATEGORIJE: A, B, C, D, B+E, C+E, D+E

A – motocikl sa bočnom prikolicom ili bez nje, čija zapremina motora prelazi 125 cm3, a snaga prelazi 11 kW (18 godina i potkategorije C1 i C1E)

B – motorna vozila, osim vozila kategorije A, čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3500 kg i koja nemaju više od osam sjedišta, ne računajući sjedište za vozača. (18 godina i potkategorije C1 i C1E)

C – motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 7500 kg (uz uslov da je upravljalo vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu)

D – motorno vozilo za prevoz putnika, osim motocikla, koje ima više od osam sjedišta, ne računajući sjedište za vozača. (pod uslovom da je upravljao vozilom kategorije C ili C+E najmanje dvije godine)

B+E – skup motornih vozila čija se vučna vozila ubrajaju u B kategoriju, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu do 750 kg, koja nije veća od mase vučnog vozila bez tereta, a ukupna dozvoljena masa vučnog i priključnog vozila nije veća od 3600 kg (18 godina i potkategorije C1 i C1E)

C+E –skupovi vozila čija se vučna vozila ubrajaju u kategoriju C, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg (uz uslov da je upravljalo vozilom potkategorije C1 ili C1E najmanje jednu godinu)

D+E – vozilo D kategorije i prikolica najveće dozvoljene mase više od 750 kg i priključno vozilo se ne koristi za prevoz lica


POTKATEGORIJE: A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E

A1 – laki motocikl zapremine do 125 cm3 i snage motora do 11 KW (16 godina)

B1 – motorni tricikl i četvorocikl, koji se pokreće snagom sopstvenog motora (16 godina)

C1 – motorna vozila za prevoz tereta čija je najveća dozvoljena masa veća od 3500 kg, a manja od 7500 kg (18 godina)

D1 – motorna vozila koja služe za prevoz lica i koja, osim sjedišta vozača, imaju više od osam, a manje od šesnaest sjedišta

C1+E – vozilo potkategorije C1, a priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg s tim da najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12000 kg i da najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila (18 godina)

D1+E – vozilo potkategorije D1 i priključna vozila imaju najveću dozvoljenu masu ne veću od 750 kg s tim da najveća dozvoljena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12000 kg, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila ne prelazi masu neopterećenog vučnog vozila i da se priključno vozilo ne koristi za prevoz lica


STATUS DOZVOLE Vozači B, C, D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravljaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice.


Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije B i C i potkategorija B1, C1 i D1, a vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravlja i motornim vozilom kategorije B i potkategorije B1 i C1.


Vozač kojem je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorije BE, a vozač kojem je izdata vozačka dozvola kategorije DE ima pravo da upravlja motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E.


Pravo na upravljanje motornim vozilom kategorija BE, CE i DE vozač stiče samo ako je prethodno stekao pravo na upravljanje vozilim kategorija B, C i D.


Vozači motornih vozila kategorija B, C, D, BE, CE i DE i potkategorija B1, C1, D1, C1E i D1E imaju pravo da upravljaju traktorom i radnom mašinom.


Vozač motornog vozila kategorije A ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije A1, a vozač motornog vozila kategorije B ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije C1, a vozač motornog vozila kategorije D ima pravo da upravlja motornim vozilom potkategorije D1.