Hello World

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Hello world (u prevodu „Zdravo svete“) je ustaljena rečenica koja se prikazuje na izlaznom medijumu prilikom pokretanja demonstrativnih programa nekog programskog jezika. Otuda i ime ovakvih programa. Uobičajeno je da se prilikom prikaza nekog novog programskog jezika na početku priručnika prikaže kako izgleda na tom jeziku štampa jednostavne poruke. Ovo često služi za međusobno poređenje jezika, odnosno njihove kompleksnosti.

Ovaj primer se prvi put pojavio u knjizi The C Programming Language, autora Brajana Kernigana i Denisa Ričija, izdatoj 1978. godine. Na srpski jezik ova knjiga je prevedena pod naslovom „Programski jezik C“. Na početku knjige se, u želji da se prikaže odmah kako izgleda taj novi jezik, nalazi kratak primer koji nešto ispisuje na ekran. Primer iz knjige ispisuje "hello, world" (bez velikih slova i znaka uzvika). Kasnije se ovaj primer malo prilagodio, a za naše potrebe je i preveden.

Ovaj primer se često koristi da bi se testirao novo instalirani programski jezik, odnosno njegov prevodilac, razvojno ili radno okruženje. Smatra se dovoljno jednostavnim, ali reprezentativnim test-primerom za ovu svrhu.

U nastavku slede primeri programa Hello World na raznim programskim jezicima.

Programski jezici[uredi | uredi kod]

Ada[uredi | uredi kod]

with TEXT_IO;
 
 procedure HELLO is
 begin
  TEXT_IO.PUT_LINE ("Zdravo svete!");
 end HELLO;

APL[uredi | uredi kod]

'Zdravo svete!'

ASP[uredi | uredi kod]

ASP je skraćenica od Active Server Pages.

<%
Response.Write("Zdravo svete!")
%>

AWK[uredi | uredi kod]

BEGIN { print "Zdravo svete!" }

Bash (Bourne Again SHell)[uredi | uredi kod]

Prvi red koda označava lokaciju izvršne datoteke interpretera, pa može biti različit od sistema do sistema.

#!/usr/bin/bash
echo "Zdravo svete!"

BASIC[uredi | uredi kod]

Sve ANSI/ISO implementacije bejsik prevodioca prepoznaju sledeće instrukcije

10 PRINT "Zdravo svete!"
20 END

Od kada se i bejsik prilagodio tendencijama strukturnog programiranja nije neophodno navesti brojne oznake za naredbe, pa prethodni primer na većini modernih prevodilaca može izgledati ovako

PRINT "Zdravo svete!"
END

Ovde valja naglasiti da END naredba nije neophodna kod svih prevodilaca.

BeanShell[uredi | uredi kod]

print("Zdravo svete!");

C[uredi | uredi kod]

#include <stdio.h>

int main(void)
{
	printf("Zdravo svete!");

	return 0;
}

C++[uredi | uredi kod]

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	cout << "Zdravo svete!";

	return 0;
}

U principu nije neophodno naznačiti korišćenje nejmspejsa (namespace) std:

#include <iostream>

int main()
{
	std::cout << "Zdravo svete!";
	return 0;
}

Premda se korišćenje članica istog može i selektivno naznačiti:

#include <iostream>
using std::cout;

int main()
{
	cout << "Zdravo svete!";
	return 0;
}

C++/CLI[uredi | uredi kod]

int main()
{
  System::Console::WriteLine("Zdravo svete!");
}

C#[uredi | uredi kod]

namespace Hi
{
  class Hi
  {
   static void Main(string[] args)
   {
     System.Console.Write("Zdravo svete!");
   }
  }
}

COBOL[uredi | uredi kod]

 identification division.
 program-id. hello-world.
 procedure division.
   display "Zdravo svete!"
   stop run.

ColdFusion[uredi | uredi kod]

<cfoutput>Zdravo svete!</cfoutput>

FORTRAN[uredi | uredi kod]

PROGRAM HI
PRINT *, "Zdravo svete!"
END PROGRAM

Haskell[uredi | uredi kod]

main :: IO ()
main = putStr "Zdravo svete!"

Java[uredi | uredi kod]

Napomena: fajl treba da bude snimljen pod imenom hi.java da bi mogao biti kompajliran.

public class hi {
  
  public static void main(String args[])
  {
   System.out.print("Zdravo svete!");
  }
}

JavaScript[uredi | uredi kod]

Napomena: Tagovi <script>...</script> su prisutni u ovim primerima iako nisu obavezni delovi JavaScript programa, tj. ne pišu se u istom fajlu kao i program prilikom pisanja programa u jednom eksternom JavaScript fajlu (ekstenzija *.js).

Prvi primer ispisuje tekst direktno na mestu gde se ovaj fragment koda nalazi.

<script type="text/javascript">
document.write("Zdravo svete!");
</script>

Drugi primer stvara jednu kutijicu za poruke (Message Box) u kojoj ispisuje dati tekst.

<script type="text/javascript">
alert("Zdravo svete!");
</script>

LaTeX[uredi | uredi kod]

\documentclass{article}
\begin{document}
Zdravo, svete!
\end{document}

MATLAB[uredi | uredi kod]

fprintf('Zdravo svete!');

Natural[uredi | uredi kod]

WRITE 'Zdravo svete!'
*
END

Objective C[uredi | uredi kod]

#import <stdio.h>
 
int main()
{
  puts("Zdravo svete!");
  return 0;
}

Pascal[uredi | uredi kod]

program Zdravo ( output );
begin
  writeln('Zdravo svete!')
end.

Perl[uredi | uredi kod]

print "Zdravo svete!";

PHP[uredi | uredi kod]

<?php
echo "Zdravo svete!";
?>

Ovaj program na PHP ima i ekvivalenata (upoređeno prema izlazu):

<?php
print("Zdravo svete!");
?>
<?="Zdravo svete!"?>

Pike[uredi | uredi kod]

int main() {
  write("Zdravo svete!");
  return 0;
}

Python[uredi | uredi kod]

print "Zdravo svete!"

Ruby[uredi | uredi kod]

puts "Zdravo svete!"

Seed7[uredi | uredi kod]

$ include "seed7_05.s7i";

const proc: main is func
 begin
  writeln("Zdravo svete!");
 end func;

SmallTalk[uredi | uredi kod]

Transcript show: 'Zdravo svete!'

Visual Basic[uredi | uredi kod]

 Sub Main()
  Print "Zdravo svete!"
 End Sub

Specifikacije[uredi | uredi kod]

Win32[uredi | uredi kod]

Sledeći program otvara kutijicu za poruke (engl. message box).

#include <windows.h>
  
int WINAPI WinMain(
		HINSTANCE hInst,
		HINSTANCE hPrevInstance,
		LPSTR lpCmdLine,
		int nCmdShow
	)
{
	MessageBox(HWND_DESKTOP, "Zdravo svete!", "Zdravo-svete program", MB_OK);
	return 0;
}

Sledeći program pravi mali prozor u kome se ispisuje tekst „Zdravo svete!“.

#include <windows.h>

// Deklaracija procadure
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

const char *szClassName = "GlavniProzor";
HINSTANCE hInstance;

// Glavna funkcija programa
int WINAPI WinMain(
		HINSTANCE hInst,
		HINSTANCE hPrevInstance,
		LPSTR lpCmdLine,
		int nCmdShow
	)
{
	HWND hwnd;
	MSG msg;
	WNDCLASSEX wincl;
   
	hInstance = hInst;
   
   	// --- Definisanje klase prozora ------------------
	
	wincl.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
	wincl.cbClsExtra = 0;
	wincl.cbWndExtra = 0;
	wincl.style = 0;
	wincl.hInstance = hInstance;
	wincl.lpszClassName = szClassName;
	wincl.lpszMenuName = NULL;
	wincl.lpfnWndProc = WndProc; // dodeljivanje procedure klasi prozora
	wincl.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1);
	wincl.hIcon = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
	wincl.hIconSm = LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);
	wincl.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);

	// --- Registracija klase prozora -----------------

	if(!RegisterClassEx(&wincl)) return 0;
	
	// --- Stvaranje prozora --------------------------
   
	hwnd = CreateWindowEx(
		0,szClassName,"Zdravo svete",
		WS_OVERLAPPEDWINDOW,
		CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
		200, 80,
		NULL, NULL, hInstance, NULL
	);

	// --- Prikazivanje prozora -----------------------
	ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
   
	// --- Glavna petlja programa ---------------------
	
	while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
	{
		TranslateMessage(&msg);
		DispatchMessage(&msg);
	}

	return msg.wParam;
}

// Procedura
LRESULT CALLBACK WndProc(
		HWND hwnd,
		UINT message,
		WPARAM wParam,
		LPARAM lParam
	)
{
	PAINTSTRUCT ps;
	HDC hdc;
	
	switch(message)
	{
		case WM_PAINT:
			// ispisivanje poruke
			hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);
			TextOut(hdc, 50, 18, "Zdravo svete!", 13);
			EndPaint(hwnd, &ps);
			break;
		
		case WM_DESTROY:
      		PostQuitMessage(0);
      		break;
      		
   		default:
			return DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam);
	}
	
	return 0;
}