Kontinentalno pravo

Izvor: Wikipedia
Ne poistovećivati sa Građansko pravo.
Pravni sistemi u svijetu
  Civilno pravo
  Civilno i anglosaksonsko pravo

Kontinentalno pravo ili civilno pravo je zajednički naziv za pravne sisteme koji svoj temelj imaju na institucijama nekadašnjeg rimskog prava, a čija je glavna karakteristika da svoj izvor imaju u pisanim zakonima i kodifikacijama nauštrb sudske prakse i presedana. Njegovi glavni koncepti potiču od Corpus iuris civilis, odnosno Justinijanove kodifikacije tadašnjeg rimskog prava na koju su se u sljedećih 1500 godina nadovezale institucije crkvenog prava, lokalnih običaja i pravnih teorija u zapadnoj Evropi.

U materijalnom smislu kontinentalno pravo se temelji na apstraktnim institutima i općim načelima, od kojih se tek posredno izvode pojedinačna pravila i odluka. U procesnom smislu kontinentalno pravo inzistira na inkvizitornom postupku, odnosno odlučivanje daje u ruke profesionalnih sudija kojima je dano malo ili nimalo slobode da na svoj način tumače zakonski tekst; kontinentalno pravo također ograničava korištenje porote osim u rijetkim slučajevima ili kroz alternativni sistem sudaca prisjednika.

Eksterni linkovi[uredi - уреди]

Pravo
Scale of justice 2.svg
Pravni sistemi Anglosaksonsko pravo | Kontinentalno pravo | Običajno pravo | Vjersko pravo | Socijalističko pravo | Međunarodno pravo

Izvori prava Pravni propisi (Zakon | Zakonik | Tumačenje zakona)
Pravna praksa (Običaji | Precedentno pravo | Pravo pravičnosti)

Adjudikacija Javno pravo (Krivično/kazneno pravo | Ustavno pravo | Upravno pravo)
Privatno pravo (Građansko pravo | Obvezno pravo | Ugovori | Naknada štete | Nasljedno pravo i Trustovno pravo)
Sudovi (Akuzatorni sistem | Inkvizitorni sistem | Dokazi | Pravosuđe | Pravnici)

Jurisprudencija Filozofija prava | Prirodno pravo | Pravni pozitivizam | Pravni formalizam | Pravni realizam | Pravni interpretivizam | Feministička pravna teorija | Pravo i ekonomija | Kritičke pravne nauke | Komparativno pravo
V. također:Popis pravnih oblasti