Steradijan

Izvor: Wikipedia

Steradijan (ste od grčkog stereos, prostoran; simbol: sr) je SI izvedena jedinica za prostorni ugao i trodimenzionalni ekvivalent radijana.

Steradijan se definiše kao "prostorni ugao kod centra kugle poluprečnika r zatvoren delom površine kugle sa površinom r2." Pošto je površina ove sfere 4πr2, onda definicija implicira da kugla ima 4π steradijana. Steradijan se takođe može nazvati kvadriranim radijanom.

Steradijan je takođe jednak sfernoj površini poligona koji ima dodatak ugla od jednog radijana, do 1/4π cele kugle, ili do (180/π)2 odnosno 3282,80635 kvadratnih stepeni.

Steradijan je prvobitno bio SI dopunska jedinica, ali je ova kategorija ukinuta iz SI sistema 1995. godine.