Zagrebačke gradske četvrti

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Gradska četvrt, uz mjesne odbore, oblik je mjesne samouprave u Gradu Zagrebu putem kojeg građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada i lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad. Gradska četvrt osniva se za područje koje predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano zajedničkim interesima građana. Sadašnja podjela na sedamnaest gradski četvrti ustanovljena je Statutom Grada Zagreba 14. prosinca 1999. godine. Gradska četvrt je pravna osoba koja ima svoja tijela.

Popis gradskih četvrti[uredi | uredi kod]

Gradska četvrt Površina
(km²)
Stanovništvo
(2001.)
Gustoća
stanovnika
1. Donji grad 3 45.108 14956,2
2. Gornji grad - Medveščak 10 36.384 3593,5
3. Trnje 7 45.267 6146,2
4. Maksimir 14 49.750 3467,1
5. Peščenica - Žitnjak 35 58.283 1651,3
6. Novi Zagreb - istok 17 65.301 3947,1
7. Novi Zagreb - zapad 63 48.981 782,5
8. Trešnjevka - sjever 6 55.358 9498,6
9. Trešnjevka - jug 10 67.162 6828,1
10. Črnomerec 24 38.762 1593,4
11. Gornja Dubrava 40 61.388 1524,1
12. Donja Dubrava 11 35,944 3321,1
13. Stenjevec 12 41.257 3387,3
14. Podsused - Vrapče 36 42.360 1175,1
15. Podsljeme 60 17.744 295,2
16. Sesvete 165 59.212 358,3
17. Brezovica 127 10.884 85,4
Ukupno 641 779.145 1214,9
Podjela na četvrti iz 1999.SesveteDonja DubravaGornja DubravaPeščenica - ŽitnjakMaksimirPodsljemeBrezovicaNovi Zagreb - zapadNovi Zagreb - istokTrnjeStenjevecTrešnjevka - jugTrešnjevka - sjeverPodsused - VrapčeČrnomerecGornji grad - MedveščakDonji grad
Podjela na četvrti iz 1999.

Podjela na četvrti iz 1999.

Tijela gradskih četvrti[uredi | uredi kod]

Tijela gradske četvrti su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća.

Vijeće gradskih četvrti[uredi | uredi kod]

Vijeća gradskih četvrti imaju od 11 do 19 članova, ovisno o broju stanovnika gradske četvrti, odnosno:

  • 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30 000 stanovnika (Brezovica, Podsljeme)
  • 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30 000 do 50 000 stanovnika (Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornji grad - Medveščak, Maksimir, Novi Zagreb - zapad, Podsused - Vrapče, Stenjevec, Trnje)
  • 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50 000 stanovnika (Gornja Dubrava, Novi Zagreb - istok, Peščenica - Žitnjak, Sesvete, Trešnjevka - sjever, Trešnjevka - jug)

Članove vijeća gradske četvrti biraju građani s područja gradske četvrti na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Mandat članova vijeća gradske četvrti traje četiri godine.

Vijeće gradske četvrti samostalno donosi pravila gradske četvrti, donosi financijski plan i završni račun, odlučuje o raspolaganju imovinom gradske četvrti, donosi plan malih komunalnih akcija (gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana) i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, bira predsjednika i potpredsjednika vijeća, saziva mjesne zborove građana, organizira i provodi civilnu zaštitu na svom području, usklađuje rad mjesnih odbora, donosi program rada i izvješće o radu, donosi poslovnik o svom radu, surađuje s drugim gradskim četvrtima na području Grada Zagreba osobito sa susjednim, surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane gradske četvrti, i ostalo. Također, vijeće gradske četvrti predlaže koncept razvoja svoga područja u okviru razvojnog plana Grada Zagreba, predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova ostvarenja, prati stanje u komunalnoj infrastrukturi na svom području i predlaže programe razvoja komunalne infrastrukture,brine se o uređivanju naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima, infrastrukturi te obavljanju komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti od značenja za gradsku četvrt, brine se o zadovoljavanju potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa od značenja za gradsku četvrt, predlaže i prati mjere i akcije za zaštitu i unapređivanje okoliša te za poboljšanje uvjeta života, predlaže mjere nakon razmatranja stanja sigurnosti i zaštite osoba, imovine i dobara na svome području, predlaže mjere za učinkovitiji rad komunalnih službi, predlaže osnivanje ustanova u djelatnostima brige o djeci predškolske dobi, obrazovanja, javnog zdravstva, socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture i športa, prati rad ustanova u tim djelatnostima osnovanim radi zadovoljavanja potreba stanovnika na svome području te predlaže mjere za unapređivanje njihova rada, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, športskih terena, škola, vrtića, ustanova u kulturi i svih drugih objekata na svojem području, može predložiti područja mjesnih odbora na svojem području, predlaže promjenu područja gradske četvrti, odnosno mjesnih odbora na svojem području, predlaže kandidate za suce porotnike.

Vijeće gradske četvrti obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba povjeri Gradska skupština koji su od značenja za gradsku četvrt.

Vijeće gradske četvrti može održati sjednicu ako je nazočna većina članova vijeća, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova. Pravila gradske četvrti, financijski plan i završni račun, odluke o raspolaganju imovinom, plan malih komunalnih akcija, poslovnik o radu vijeća gradske četvrti i odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika vijeća, vijeće gradske četvrti donosi većinom glasova svih članova.

Predsjednik vijeća[uredi | uredi kod]

Vijeće gradske četvrti tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika vijeća iz reda svojih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća gradske četvrti predstavlja gradsku četvrt i vijeće gradske četvrti, saziva sjednice vijeća' predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća, provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća, surađuje s gradonačelnikom, predsjednikom Gradske skupštine i Gradskim poglavarstvom, brine se o provedbi akata što se odnose na rad gradske četvrti, sudjeluje u provođenju mjera civilne zaštite, informira građane o pitanjima važnim za gradsku četvrt, koordinira rad predsjednika mjesnih odbora na području gradske četvrti.

Predsjednik vijeća gradske četvrti odgovara za svoj rad vijeću gradske četvrti, dok za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba koji su povjereni vijeću gradske četvrti, predsjednik vijeća odgovara gradonačelniku.

Poveznice[uredi | uredi kod]

Vanjske veze[uredi | uredi kod]