Talište

Izvor: Wikipedia

Talište tvari u krutom agregatnom stanju je temperatura na kojoj dotična tvar prelazi u tekućinu. Temperatura na kojoj tekućina prelazi u krutinu naziva se ledište, i jednaka je talištu za sve čiste tvari.

Organski polimer agar se tali iznad 85 °C, a ledi se već od 40 °C, taj fenomen zovemo histereza.