Spisak EC brojeva (EC 1)

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Ovaj spisak sadrži EC brojeve prve grupe, EC 1, oksidoreduktaze, uređene u numeričkom redosledu po preporuci odbora za nomenklaturu Međunarodne unije za biohemiju i molekularnu biologiju.[1]

EC 1.1 CH-OH grupa donora

EC 1.1.1 NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.1.2 Citohrom kao akceptor

EC 1.1.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.1.4 Disulfid kao akceptor

EC 1.1.5 Hinon ili slična jedinjenja kao akceptor

EC 1.1.9 Sa bakarnim proteinom kao akeptorom

EC 1.1.98 Sa drugim, poznatim, akceptorima

EC 1.1.99 Drugi akceptori

EC 1.2 Aldehid ili okso grupa kao donora

EC 1.2.1 NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.2.2 Citohrom kao akceptor

EC 1.2.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.2.4 Disulfid kao akceptor

EC 1.2.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor

EC 1.2.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor

EC 1.2.99 Drugi akceptori

EC 1.3 CH-CH grupa donora

EC 1.3.1 NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.3.2 Citohrom kao akceptor

EC 1.3.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.3.5 Hinon ili srodna jedinjenja kao akceptor

EC 1.3.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor

EC 1.3.8 Flavin kao akceptor

EC 1.3.98 Drugi poznati akceptori

EC 1.3.99 Drugi akceptori

EC 1.4 CH-NH2 grupa donora

EC 1.4.1 NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.4.2 Citohrom kao akceptor

EC 1.4.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.4.4 Disulfid kao akceptor

EC 1.4.5 Hinon ili drugo jedinjenje kao akceptor

EC 1.4.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor

EC 1.4.9 Bakarni protein kao akceptor

EC 1.4.99 Drugi akceptori

EC 1.5 CH-NH grupa donora

EC 1.5.1 With NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.5.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.5.4 Disulfid kao akceptor

EC 1.5.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor

EC 1.5.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor

EC 1.5.8 Flavin kao akceptor

EC 1.5.99 Drugi akceptori

EC 1.6 NADH ili NADPH

EC 1.6.1 NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.6.2 Hem protein kao akceptor

EC 1.6.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.6.4 Disulfid kao akceptor

EC 1.6.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor

EC 1.6.6 Azotna grupa kao akceptor

EC 1.6.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor

EC 1.6.8 Flavin kao akceptor

EC 1.6.99 Drugi akceptori

EC 1.7 Druga azotna jedinjenja kao donori

EC 1.7.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptor

EC 1.7.2 Citohrom kao akceptor

EC 1.7.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.7.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor

EC 1.7.6 Azotno jedinjenje kao akceptor

EC 1.7.7 Gvožđe-sumporni protein akceptor

EC 1.7.99 Drugi akceptori

EC 1.8 Sumporna grupa donora

EC 1.8.1 NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.8.2 Citohrom kao akceptor

EC 1.8.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.8.4 Disulfid kao akceptor

EC 1.8.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor

EC 1.8.6 Azotna grupa kao akceptor

EC 1.8.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor

EC 1.8.98 Drugi nepoznati akceptori

EC 1.8.99 Drugi akceptori

EC 1.9 Hem grupa donora

EC 1.9.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.9.6 Azotna grupa kao akceptor

EC 1.9.99 Drugi akceptori

EC 1.10 Difenoli i srodne supstance kao donori

EC 1.10.1 NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.10.2 Citohrom kao akceptor

EC 1.10.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.10.9 Bakarni protein kao akceptor

EC 1.10.99 Drugi akceptori

EC 1.11 Peroksid kao akceptor

EC 1.11.1 Peroksidaze

EC 1.11.2 Peroksigenaze

EC 1.12 Vodonik kao donor

EC 1.12.1 NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.12.2 Citohrom kao akceptor

EC 1.12.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor

EC 1.12.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor

EC 1.12.98 Drugi nepoznati akceptori

EC 1.12.99 Drugi akceptori

EC 1.13 Pojedinačni donori sa inkorporacijom molekulskog kiseonika (oksigenaze)

EC 1.13.1 (transferred to EC 1.13.11)

EC 1.13.11 Inkorporacija dva atoma kiseonika

EC 1.13.12 Inkorporacija jednog atoma kiseonika

EC 1.13.99 Razno

EC 1.14 Parovi donora, sa inkorporacijom ili redukcijom molekulskog kiseonika

EC 1.14.1 NADH ili NADPH kao donor (obrisano)

EC 1.14.2 Askorbat kao donor (obrisano)

EC 1.14.3 Redukovani pteridin kao donor (obrisano)

EC 1.14.11 2-oksoglutarat kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika u oba donora

EC 1.14.12 NADH ili NADPH kao donor, inkorporacija dva atoma kiseonika u jedan donor

EC 1.14.13 NADH ili NADPH kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika

EC 1.14.14 Redukovani flavin ili flavoprotein kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika

EC 1.14.15 Redukovani gvožđe-sumporni protein kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika

EC 1.14.16 Redukovani pteridin kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika

EC 1.14.17 Redukovani askorbat kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika

EC 1.14.18 Drugo jedinjenje kao donor, i inkorporacija atoma kiseonika

EC 1.14.19 Oksidacija para donora koja rezultira u redukciji molekulskog kiseonika do dva molekula vode

EC 1.14.20 2-oksoglutarat kao donor

EC 1.14.21 NADH ili NADPH kao donor

EC 1.14.99 Razno

EC 1.15 Superoksid kao akceptor

EC 1.15.1

EC 1.16 Oksidacija metalnih jona

EC 1.16.1 NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.16.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.16.5 Hinon i slična jedinjenja kao akceptor

EC 1.16.8 Flavin kao akceptor

EC 1.16.9 Bakarni protein kao akceptor

EC 1.16.98 Drugi poznati akceptori

EC 1.17 CH ili CH2 grupe

EC 1.17.1 NAD ili NADP kao akceptor

EC 1.17.3 Citohrom kao akceptor

EC 1.17.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.17.4 Disulfid kao akceptor

EC 1.17.5 Hinon ili slično jedinjenje kao akceptor

EC 1.17.7 Gvožđe-sumporni protein kao akceptor

EC 1.17.99 Drugi akceptori

EC 1.18 Gvožđe-sumporni proteini kao donori

EC 1.18.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptor

EC 1.18.2 Diazot kao akceptor (sad EC 1.18.6)

EC 1.18.3 H+ kao akceptor

EC 1.18.6 Diazot kao akceptor

EC 1.18.96 Drugi nepoznati akceptori

EC 1.18.99 H+ kao akceptor

EC 1.19 Redukovani flavodoksin kao donor

EC 1.19.6 Diazot kao akceptor

EC 1.20 Fosfor ili arsen kao donori

EC 1.20.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptori

EC 1.20.2 Citohrom kao akceptor

EC 1.20.4 Disulfid kao akceptor

EC 1.20.9 Bakarni protein kao akceptor

EC 1.20.98 Drugi poznati akceptori

EC 1.20.99 Drugi akceptori

EC 1.21 X-H i Y-H formiraju X-Y vezu

EC 1.21.3 Kiseonik kao akceptor

EC 1.21.4 Disulfid kao akceptor

EC 1.21.99 Drugi akceptori

EC 1.22 Halogen u donorima

EC 1.22.1 NAD+ ili NADP+ kao akceptor

EC 1.97 Druge oksidoreduktaze

EC 1.97.1 Oksidoreduktaze koje ne pripadaju drugim klasama

EC 1.98 Enzimi koji koriste H2 kao reduktant

EC 1.98.1

EC 1.99 Drugi enzimi koji koriste O2 kao oksidans

EC 1.99.1 hidroksilazas (sad EC 1.14)

EC 1.99.2 ksigenaze (sad EC 1.13)

Reference[uredi | uredi kod]

Literatura[uredi | uredi kod]