Operacija Tuzla

From Wikipedia
(Redirected from Operacija Tuzla II)
Jump to navigation Jump to search

Operacija Tuzla je bila osovinska operacija protiv partizana u oblasti Tuzle, preduzeta krajem 1942. godine. Pod rukovodstvom komande nemačke 718. divizije u operaciji su korišćene snage NDH (delovi 3. pješačke divizije) i četnika (Trebavski i Majevički odredi).

Tok operacije[edit | edit source]

Prva etapa, operacija "Tuzla" je preduzeta 24. novembra 1942.[1]. Vojna komanda NDH u Tuzli u dokumentu "Opća bojna relacija 3. pješačke divizije za mjesec studeni 1942" navodi[2]:

Wikiquote „— Dne 22.XI. o. g. u toku dana vršeno je razviđanje, pokreti partizana nisu uočeni.
Grupa od 750 četnika Trebavaca stigla je na prenočište u s. Vražići (6 3 Čelića) pod zapovjedničtvom kapetana Jove Prnjatovića i popa Dimitrija Stefanovića, a koja treba da sudjeluje u akciji protiv partizana. Ovi četnici stavljeni su pod zapovjedničtvo zapovjednika 6. p.p. pukovnika Bojića.
— Dne 23.XI. o. g. u toku dana vršeno je razviđanje i prikupljanje podataka.
— U večer izdata je zapovjed ove divizije Op. br. 2174/ taj za podhvat protiv partizana zapovjedniku 6. p.p. kao zapovjedniku sjeverne grupe i zapovjedniku 8. p.p. kao zapovjedniku južne grupe. (Prilog br. 1).
U toku noći 23./24.XI. o. g. od strane partizana izvršen je napad na grupu od 200 četnika, koji su bez odobrenja prenoćili u s. Lukavici (5 km južno od Velinog Sela (7 Z Čelića). U ovom sukobu četnici imaju jednog mrtvog i jednog ranjenog i 49 zarobljenih. Partizani imali 3 mrtva.
— Dne 24.XI. o. g. u 0800 sati počinje napad protiv partizana na prostoru Sj. Rudnik uglja — Međednik — s. Vukosavci — s. Jablanica i to sjeverna grupa:
a — Desna kolona jačine 700 četnika, sa ishodnog položaja Debelo Brdo — s. Obor, sa pridodatim 2 častnika i 20 domobrana.
b — Srednja kolona jačine 9., 10. sat (bez jednog voda), 12. i 13. sat III. bojne, svega 313 ljudi, 4 strojnice i 3 bacača, sa ishodnog položaja Straža — Bjeli Kamen.
c — Lieva kolona sastavljena iz kombiniranog sata iz Ugljevika sa 2 strojnice, 1 vod 15. sata 6. p.p. i 1 vod 11. sata 6. p.p. Svega 249 ljudi sa 2 strojnice, sa ishodnog položaja Međednik — Brdo.“
()

Operacija je imala za neposredan cilj zauzimanje Lopara i okolnih položaja koje su partizani osvojili napadom 15. novembra. Pošto su partizani evakuisali ta mesta, nakon operacije ponovo su ih posele osovinske snage[3].

Tuzla II[edit | edit source]

Pošto su se partizanske aktivnosti u narednom periodu intenzivirale, pokrenuta je druga etapa, operacija "Tuzla II", koja je vođena od 17. do 20. decembra 1942. godine[4].

Izvori[edit | edit source]

Literatura[edit | edit source]

Vidi još[edit | edit source]

Vanjske veze[edit | edit source]