Operacija Blitz

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Operacija Blic)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Operacija Munja (njem. Blitz) je bila vojna operacija Vermahta protiv partizana u Slavoniji. Vođena je u dve etape, od 26. juna do 5. jula 1944. godine.

Operaciju »Blitz« (»Munja«) izvodila je 1. kozačka divizija sa 3. i 5. konjičkim pukom 2. kozačke (kavkaske) brigade, u dve etape: »Blic I« i »Blic II«. U prvoj etapi cilj je bio da se razbiju partizanske jedinice (12. divizija NOVJ) u širem rejonu Đakova. Operacija je počela 26. a završila se 29. juna. Potom je izvršeno pregrupisavanje snaga radi nastavka operacije na prostoru Našice — Pleternica (druga etapa), od 2. do 5. jula 1944, kada je operacija »Blic II« okončana radi učešća jedinica 1. kozačke divizije u operaciji »Dinkirhen II«. [1]

Pozadina[uredi - уреди | uredi izvor]

Poslije borbi za uporišta u s. Bizovcu, Podgoraču i Krndiji, jedinice 12. slavonske divizije 28. juna 1944. zaposjele su položaje južno od Našica: 18. brigada na liniji Gradac — Tromeđa (k. 263), a jedinice Osječke brigade na liniji Drmovac (sjeveroistočno od s. Paučja) — Mandićevac.

Tok operacije[uredi - уреди | uredi izvor]

28. juna dijelovi 1. kozačke divizije nastupali iz s. Vlatkovca i s. Rozmajerovca u pravcu Tromeđe, a njemačke policijske snage iz Našica (jačine oko 250 vojnika) takođe u pravcu Tromeđe. Jedinice 18. slavonske brigade sačekale su neprijateljeve snage u 07.30 časova, a jedinice Osječke brigade u 11.00 časova. Poslije dvočasovne borbe jedinice 18. brigade, koje su bile na lijevom krilu povukle su se preko s. Borovika u Vuka šumu (k. 236 i k. 260). Bataljon Osječke brigade, koji se nalazio u s. Mandićevac, štitio je povlačenje 18. brigade, a poslije toga i on se povukao u istom pravcu. Kada su probile položaje 18. i Osječke brigade, njemačke snage su produžile nadiranje prema s. Boroviku i s. Drenjskom Slatniku.[2]

30. juna 1944. brigada se nalazila u rejonu s. Levanjska Varoš, Slobodna Vlast, Musić. Tada je jedan vod 1. čete njemačkog 804. bataljona, ojačan sa dva tenka, nastupao od s. Majara prema s. Levanjskoj Varoši, gdje se na položaju nalazio 3. bataljon brigade. Njemačke snage imale su zadatak da upadnu u s. Đakovačku Breznicu i popale pozadinske dijelove 6. korpusa, koji su se tamo nalazili. Čete 3. bataljona su prihvatile borbu istoga dana u 07.30 časova, na istočnoj ivici s. Levanjske Varoši. Borba je bila teška, ali su jedinice 3. bataljona uspjele da oštete jedan neprijateljev tenk, a drugom je onemogućen prolaz.[2]

Okupator je bio prisiljen na odstupanje. U toj situaciji Jurišna četa 18. brigade upućena je da presiječe odstupnicu i da ga dijelom snaga napadne u bok. U borbi neprijatelj je imao 12 mrtvih i 14 ranjenih. Zaplijenjena su 3 puškomitraljeza, 7 pušaka, 2 automata i zarobljena 2 neprijateljeva vojnika. Jedinice 18. brigade imale su 1 ranjenog i 5 mrtvih boraca.[2]

Izvori[uredi - уреди | uredi izvor]

Vidi još[uredi - уреди | uredi izvor]

Literatura[uredi - уреди | uredi izvor]

Vanjske veze[uredi - уреди | uredi izvor]