Morfologija (lingvistika)

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Morfologija je nauka koja se bavi tvorbom riječi,vrstama riječi i njihovim oblicima. Morfem (grč. morfe-oblik) je najmanja jezička jedinica ili najmanji dio riječi koji ima svoje značenje.

Morfeme se mogu podijeliti:

  • Prema značenju(leksičke i gramatičke)
  1. Leksički morfemi su vanjojezički nosioci značenja riječi(kuć-a=zgrada za stanovanje).U riječi kućica kuć i ic su leksički morfemi.
  2. Gramatički morfemi dobijaju značenje iz jezika,odnosno iz gramatike,pa se zato i zovu gramatički.Oni imaju gramatičko značenje Tako u riječi škola gramatički morfem je -a,jer je nosilac gramatičkih značenja:roda,broja i padeža(ženski rod singulara u nominativu)
  • Prema položaju
  1. Korijenski morfem nosi osnovno leksičko značenje,ono je nepromjenljivo(car,cara,caru,carstvo).To je zapravo korijen riječi koji upućuje na njeno prijeklo i na srodnost po značenju
  2. Prefiksalni morfemi stoje ispred korijenskog morfema(po-,za-,u-,pre-, i sl.)
  3. Sufiksalni morfemi stoje iza korijenskog morfema(-ić,-en)

Prefiksalne i sufiksalne morfeme nazivamo afiksi ili afiksalni morfemi.U afiksalne morfeme spadaju i tzv. infiksi kao što su (-et-,-en-,-es- i sl)

Interfiks je morfem koji povezuje dva korijenska morfema u jednu riječ. NPR. kućepazitelj