Kvadratna funkcija

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Matematička funkcija y=f(x), pojednostavljeno, podrazumijeva ovisnost jedne veličine o drugoj. Pri tome razlikujemo slobodnu veličinu ili nezavisnu varijablu x koja poprima vrijednosti iz skupa domene funkcije (skupa elemenata vrijednosti varijable za koje je funkcija definirana) i zavisnu varijablu y koja poprima vrijednosti iz skupa kodomene funkcije. O kodomeni funkcije govorimo često kao i o skupu vrijednosti funkcije, a o funkciji kao o procesu pridruživanja gdje se svakom elementu iz domene funkcije pridružuje jedan i samo jedan odgovarajući element iz kodomene funkcije. Uobičajeno je govoriti i o preslikavanju elemenata iz domene funkcije u kodomenu funkcije. Postoje brojne vrste funkcija, gdje su jedne od njih polinomne funkcije gdje je funkcija y=f(x) izražena u obliku polinoma određenog stupnja

 f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0, \,

a kvadratna funkcija je polinomna funkcija gdje je najveća potencija n=2.

Karakteristične vrijednosti kvadratne funkcije[uredi - уреди | uredi izvor]

f(x) = x^2 - x - 2\,\!

Kvadratna funkcija se najčešće zapisuje u obliku

 y=f(x) = ax^2 + bx + c \,

te u nekom konkretnom slučaju može imati na primjer oblik

 y=f(x) = x^2 - x - 2 \,

gdje je grafički prikaz takve funkcije u koordinatnom sustavu prikazan na priloženoj slici (gore desno).

Nulišta funkcije[uredi - уреди | uredi izvor]

U analizi osobina neke funkcije uobičajeno je najprije naći nulišta funkcije, odn. nultočke grafa funkcije za koje funkcija poprima vrijednost nula. U prikazanom slučaju to vodi rješavanju kvadratne jednadžbe

 x^2 - x - 2= 0\,

rješenja koje su :

 x_1=2, x_2=-1. \,

Točke (2, 0) i (-1, 0) predstavljaju zato nultočke grafa funkcije

 y= x^2 - x - 2 \, .

U jednostavnijim slučajevima nulišta funkcije, odn. nultočke grafa funkcije možemo naći neposredno iz same funkcije. Naime, razmatrajući funkciju

 y= x^2 - x - 2 \,

na prvi pogled je vidljivo da se ona može prikazati u obliku umnoška dva binomna člana kao

 y= (x+1)(x-2) \,

gdje će očito vrijednost funkcije biti jednaka nuli za x= -1 i x= 2 .

Ukoliko graf funkcije zaista siječe apscisu, odn. x-os koordinatnog sustava, tada će nulišta funkcije biti realni brojevi jer su i rješenja kvadratne jednadžbe realna. No, međutim, ukoliko graf funkcije ne siječe x-os tada niti odgovarajuća kvadratna jednadžba neće imati realna rješenja, već će se rješenja nalaziti u domeni kompleksnih brojeva.

Tjeme grafa funkcije[uredi - уреди | uredi izvor]

U primjeru datu kvadratnu funkciju možemo razmatrati i kao parabolu osnovnog oblika

 x^2 = 2py \,

no pomaknutu iz središta koordinatnog sustava, gdje je p poluparametar parabole. Iz funkcije zadane sa

 y = x^2 - x - 2 \,

može se naći redom


\begin{align}
y &= x^2 - x - 2 \\

y +2&=x^2 - x \\

y +2&=x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \\

y +2+ \frac{1}{4}&=  (x - \frac{1}{2})^2 \\

y +2,25 &=  (x - \frac{1}{2})^2 
\end{align}

odakle slijedi da su koordinate tjemena T grafa funkcije određene koordinatama x=0,5 i y=-2,25 te govorimo o grafu funkcije čije je tjeme "pomaknuto" izvan središta koordinatnog sustava.

Ekstremi kvadratne funkcije[uredi - уреди | uredi izvor]

Kvadratna funkcija ima jedan ekstrem, minimum ili maksimum funkcije, a ovisno o predznaku vodećeg člana funkcije. Za funkciju

 y= x^2 - x - 2 \,

to će biti minimum funkcije (a>0) koji se na grafu funkcije nalazi u točki gdje je smješteno tjeme funkcije T. Ekstrem funkcije može se naći i na drugi način. Diferencirajući funkciju nalazimo da je

 dy=2xdx-dx \, odakle slijedi da je
 dy=(2x-1)dx \,
 y' = \frac{dy}{dx}= 2x-1. \,

Ekstrem funkcije postoji za dy/dx=0 što vrijedi za x=1/2, a to je upravo x koordinata tjemena parabole u grafu. Kako je, nadalje, druga derivacija za svaki x veća od nule, očito se zaista radi o minimumu funkcije što se evidentno vidi i iz grafa funkcije.

Parabola i kvadratna funkcija[uredi - уреди | uredi izvor]

Parabola je kao krivulja de facto graf kvadratne funkcije. Valja samo ustanoviti vezu između odgovarajućih članova polinoma kvadratne funkcije te poluparametra p parabole.

Paraboli s tjemenom u ishodištu koordinatnog sustava i osnosimetričnoj u odnosu na y-os koordinatnog sustava odgovara tjemena jednadžba oblika

 x^2 = 2py \,

odakle slijedi da je

 y = \frac{1}{2p}x^2. \,

Uspoređujući parabolu s tjemenom u ishodištu koordinatnog sustava kao grafa odgovarajuće kvadratne funkcije nalazimo da je

 y = \frac{1}{2p}x^2 = ax^2  \,

gdje je evidentno

 \frac{1}{2p} = a  \, , odnosno  \frac{1}{2a} = p  \,

što predstavlja neposrednu vezu poluparametra parabole p i vodećeg člana a polinoma kvadratne funkcije. Do odgovarajuće sličnih odnosa može se doći i razmatranjem parabole, odn. odgovarajućeg grafa kvadratne funkcije s pomaknutim tjemenom izvan središta koordinatnog sustava.

Konačno, valja napomenuti da paraboli definiranoj tjemenom jednadžbom

 y^2 = 2px \,

odgovara inverzna kvadratna funkcija oblika

 x=f(y) = ay^2 + by + c= 0\,

gdje će sada, naravno, članovi a, b i c poprimiti neke druge vrijednosti, a uz zadržavanje svih odgovarajućih ekvivalentnih odnosa.

Značaj kvadratne funkcije[uredi - уреди | uredi izvor]

Razmatranje svojstava kvadratne funkcije često je na neki način uvod u analizu sve složenijih matematičkih funkcija i uvod u matematičku analizu općenito. Kvadratnu funkciju, međutim, vrlo često nalazimo u prirodi u različitim fizikalnim sustavima jer je, na primjer, u svakom ubrzanom gibanju prijeđeni put ovisan o kvadratu vremena, električna snaga na otporniku ovisna je o veličini otpora i kvadratu struje koja prolazi kroz njega, električna energija pohranjena u kondenzatoru ovisi o njegovu kapacitetu i kvadratu napona koji postoji na njegovim oblogama i td.

Literatura[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Gusić J., Mladinić P., Pavković B, "Matematika 2", Školska knjiga, Zagreb, 2006.
 • Antoliš S., Copić A., "Matematika 4", Školska knjiga, Zagreb, 2006.