Krasan

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

KRAS-, KRAŠ- (<antr. Krasimir, Krašimir)

Osnove u naslovu su vrlo frekventne u našem onomastikonu i poznate su i drugim slovenskim jezicima sa vrlo starim potvrdama. Semantika je vezana za pridev krasan u značenju lep, pa u tom duhu Toma Maretić i prevodi naše ime Krasimir kao «pulchram pacem habens». Lično ime Krasimir povrđeno je u Hrvatskoj već u XII veku (u Srbiji jedan vek kasnije), a za Krašimira sam pronašao samo jednu savremenu potvrdu u Prizrenu. Na osnovu postojećih prezimena mogu se rekonstruisati sledeća lična imena od ovih osnova, pa ih donosim zajedno sa imenima koja nisu poslužila kao osnove za patronime: *Krasav, *Krasavac, Krasac (u Hrvatskoj 1419), Krasivoj (Riječka nahija u Crnoj Gori 1521, godine), Krasil (oblast Brankovića u Srbiji 1455), Krasnelin (Hrvatska 1375), Krasnobaj, *Krasnopisac, *Krasomir, Krasota (ostrvo Vis, 1322), Krasoč (od Kraso-oč, Srbija, 1572), *Kraš, *Krašica, *Kraško, *Krašo, *Krašac.

 • Krasavac: prezime zabeleženo u Mačvi 1829. godine; u Lipinci i Runjanima u Rađevini . Up. toponim Krasavac u Mačvi, kao i istoimeni mikrotoponim u Srbiji 1866. godine.
 • Krasavić: očinstvo u Srbiji 1348. godine. Od nepotvrđenog ličnog imena *Krasav. Up. toponim Krasava u Podrinju, kao i mikrotoponim Krasavica u istom kraju.
 • Krasavčević: u selu Cikote u Rađevini (iz sela Kracave u prvoj polovini XIX veka).
 • Krasavčić: u selu Korenita u Srbiji (poreklom iz Hercegovine u prvoj polovini XVIII veka).
 • Krasanić: Crassanig u Šibeniku 1322. godine. Od ličnog imena Krasan koje je potcrđeno u Bačkoj 1560. godine. Up. toponim Krasanović kod Tuzle u Bosni.
 • Krasilović: očinstvo u dečanskim hrisovuljama 1330. godine. Osnova: lično ime Krasilo koje je zapaženo u selu Studena u Niškom kadiluku 1498. godine.
 • Krasimirić: očinstvo u dečanskim hrisovuljama 1330. godine. Osnova: lično ime Krasilo koje je zapaženo u selu Studena u Niškom kadiluku 1498. godine.
 • Krasimirić: očinstvo u dečanskim hrisovuljama 1330; u Crnoj Gori 1396. godine. Od ličnog imena Krasimir koje je posvedočeno Hrvatskoj 1184. godine. Up. bugarsko prezime Krasimirov, kao i toponim Krasimirovci u Srbiji.
 • Krasni: u Mošorinu (Bačka) 1757. i u Kikindi (Banat) 1749. godine. Jednako je sa nepotvrđenim ličnim imenom *Krasin. Up. bugarsko muško lično ime Krasin i žensko Krasina. Up. i toponim Krasinac u Bosni.
 • Krasinović: prezime koje je u XVIII veku pominje Andrija Kačić-Miošić. Up. Krasina, mikrotoponim na ostrvu Krku iz XV veka, Krasino Brdo, zaselak u Srbiji kod Čačka, kao i poljsko prezime Krasinski.
 • Krasić: u Šibeniku Crassig 1589; u Mošorinu (Bačka) 1778; kod katolika u Bosni (Crasich) 1743; u Čačku 1836; pravoslavne porodice u selima Kokori i Martinac kod Prnjavora u Bosni 1882. godine; u selu Kravarici («prije 300 godina od Sjenice») i Đelijama u Donjem Dragačevu u Srbiji; savremeno prezime u Pančevu i Ražnju u Srbiji; u Hrvatskoj 1948: okolina Drniša, Vinkovaca i u Zagrebu. Od ličnog imena Krasa (1330. u Srbiji) ili je identično sa ličnim imenom Krasić koje je potvrđeno u spisku Tihomira Ostojića iz 1895. godine.
 • Krasko: prezime zabeleženo kod Slavonske Požege i u Slavonskom Brodu (šestnaest osoba 1948. godine). Identično je sa ličnim imenom Krasko koje ima samo savremene potvrde.
 • Krasković: samo jedna osoba u selu Botinec kod Zagreba 1948. godine. Up. toponim Krasković u Hrvatskoj.
 • Krasni: samo jedna osoba u selu Lužan kod Zeline 1948. Up. porodični nadimak Krasni u Mokroj Gori (poreklom iz Bosne).
 • Krasnić: Krasnitty u Pivnicama u Bačkoj 1728. godine; u plemenu Pipera u Crnoj Gori; u Hrvatskoj kod Vallova i Belog Manastira. Od nepotvrdenog ličnog imena *Krasno.
 • Krasićev: prezime zapaženo u iščeznom selu Štrbac u Bačkoj 1720. godine.
 • Krasnobajev: samo dve osobe u Dubrovniku 1948. godine. Složeno prezime od nadimka *Krasnobaj koji se po svoj prilici odnosio na nekog mesnog bajača.
 • Krasnov: samo deset osoba u Zagrebu i Osijeku 1948. godine. Od nepotvrđenog ličnog imena *Krasno. Up. bugarsko prezime Krasnov.
 • Krasnovski: četiri osobe u Vinkovcima 1948. godine. Up. bugarsko prezime Krasnovski.
 • Krasnopiscev: samo dve osobe u selu Dubravi kod Zagreba 1948. Od složenog apelativa krasnopisac.
 • Krasovac: Krassovesz u Somboru (Bačka) 1796. godine; u selu Runjani tridesetih godina XX veka; u Hrvatskoj 1948. samo devet osoba u Dubrovniku. Up. prezime Krasovec u Rijeci.
 • Krasović: Krassovich u selu Cerić kod Dalja u Baranji 1736; u Hrvatskoj 1871. godine. Up. toponim Krasovo u Srbiji sa istorijskom potvrdom iz 1533. godine.
 • Krasovski: samo jedna osoba u Zagrebu 1948. godine.
 • Krasojević: prezime vladike Cavatija, užičkog vladike, rođenog u Gornjem Crnuću 1824. godine; bratstvo u Rudini u Crnoj Gori; u oblasti Gruža u Srbiji, poreklom iz Pive. Od ličnog imena Krasoje (Srbija, 1418. godine). Up. toponim Krasojevci u Srbiji.
 • Krasomirić: prezime zapaženo kod Paštrovića u Crnoj Gori 1420. godine; u Hercegovini u XIV veku. Od nepotvrđenog ličnog imena *Krasomir.
 • Krasonja: devet osoba u okolini Koprivnice i u Zagrebu 1948. godine. Identično je sa ličnim imenom Krasonja koje je potvrđeno u Hrvatskoj 1375. godine. Up. i ime vola Krasonja koje je u XIX veku pribeležio Fran Kurelac.
 • Krasulja: Krassulia, prezime koje je 1751. godine nosio neki Mitar, srpski krajišnik u Baniji; u Glinskim Poljanama i u selu Pješčanici kod Vrginmosta početkom XX veka; savremeno prezime u Kizminu (Srem) i u Beogradu; u Hrvatskoj 1948, kod Vrginmosta i Petrinje. Up. Krasulje, toponim u Bosni, Krasuljino, toponim u Bosni, Krasuljino, toponim u istoj oblasti sa istorijskom potvrdom iz 1446. godine, kao i apelativ krasulja, ime krave u okolini Daruvara u Hrvatskoj.
 • Krasuljac: prezime zabeleženo u Srbiji 1877. godine.
 • Kraš: okolina Ivanca i Varaždina u Hrvatskoj 1948. godine.
 • Krašan: okolina Ivanca, Varaždina i Virovitice 1948. godine. Identično je sa ličnim imenom Krašan koje je potvrđeno u Supetarskom kartuljaru 1080. godine.
 • Kraševac: prezime zapaženo kod Donje Stubice, Zagreba i Belog Manastira. Up. prezime Kraševec u Osijeku.
 • Krašević: savremeno prezime u Beogradu; u Hrvatskoj 1948. samo jedanaest osoba u Rijeci i Zagrebu.
 • Krašek: okolina Ivanca i Varaždina.
 • Krašina: samo devetnaest osoba u pet kuća u Karlovcu 1948. godine.
 • Krašić: prezime zabeleženo u okolini Karlovca, Vrbovca, Vukovara i Bjelovara u Hrvatskoj. Up. toponim Krašiči u Boki Kotorskoj.
 • Krašičić: u Bihaču u Bosni 1493. godine. Od nepotvrđenog ličnog imena *Krašica.
 • Krašković: u Kovilju (Bačka) 1785. godine; u Rijeci, Vinkovcima i Zagrebu (deset osoba 1948. godine). Osnova: neposvedočeni antroponim *Kraško.
 • Krašovac: okolina Delnica, Grubišnog Polja i Zagreba. Up. prezime Krašovec kod Belog Manastira, Vinkovaca i Đurđevca.
 • Krašović: jedan od hrvatskih đaka u Gracu (Austrija) 1659. godine; u Hrvatskoj 1948. samo sedam osoba u okolini Čazme, u Karlovcu i Zagrebu.
 • Kraščić: Krashcich u Hrvatskoj u XVI veku; godine 1948. u okolini Karlovca i u Zagrebu. Od nepotvrđenog ličnog imena *Krašac.

Vir: SRPSKI PREZIMENIK,Dr Velimir Mihajlović,

CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad

808.61-313.2(038)

MIHAJLOVIĆ, Velimir Crpski prezimenik / Velimir Mihajlović. – Novi Sad Aurora, 2002 (Inđija : «Podunavski»). – 799 str. ; 24 cm