Elektrolit

Izvor: Wikipedia

Elektrolit - je termin koji poseduje dva pomalo različita značenja:

Elektroliti u ovom drugom smislu se često dele na tečne i čvrste.

Elektroliti u prvom smislu se uvek mogu ubrojiti u elektrolite u drugom, dok elektroliti u drugom značenju nisu uvek i u prvom.

Primeri elektrolita u prvom smislu su npr: vodeni rastvori soli, kiselina i baza, kao i njihovi rastopi. Ovi elektroliti se dele na slabe i jake, u zavisnosti od stepena disocijacije:

  • jaki elektroliti, potpuno disosuju na jone: hidroksidi litijuma i natrijuma, kiseline, npr. HCl, HI, HBr, H2SO4, HNO3, HClO4, kao i većina neorganskih soli koje se rastvaraju u vodi (u izuzetke spadaju npr. neke soli žive- Hg(CN)2, Hg2Cl2).
  • slabi elektroliti: samo delimično disosuju na jone - H2S, H2SO3, HNO2, CH3COOH.