Šablon:Pinjintabela

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Suglasnici a, e, o, i
IPA ɑ ɔ ɤ ɑʊ ɤʊ an ən ɑŋ ɤŋ ɑɻ ʊŋ i iɤʊ iɛn ɪn ɪŋ
Pinjin -{a o e ai ei ao ou an en ang eng er ong yi ye you yan yin ying}-
Tongjong pinjin -{a o e ai ei ao ou an en ang eng er ong yi ye you yan yin ying}-
Vejd-Džajls -{a o o/ê ai ei ao ou an ên ang êng êrh ung i yeh yu yen yin ying}-
Džujin ㄨㄥ ㄧㄝ ㄧㄡ ㄧㄢ ㄧㄣ ㄧㄥ
primer
Suglasnici -{u, y}-
IPA u ueɪ uan uən uʊn uɤŋ uʊŋ y yɛn yn iʊŋ
Pinjin -{wu wo wei wan wen weng yu yue yuan yun yong}-
Tongjong pinjin -{wu wo wei wan wun wong yu yue yuan yun yong}-
Vejd-Džajls -{wu wo wei wan wên wêng yüeh yüan yün yung}-
Džujin ㄨㄛ ㄨㄟ ㄨㄢ ㄨㄣ ㄨㄥ ㄩㄝ ㄩㄢ ㄩㄣ ㄩㄥ
primer
Ne-sibilantni suglasnici
IPA p m fəŋ fʊŋ tiou tuei ny ly kəɻ
Pinjin -{b p m feng diu dui t ger k he}-
Tongjong pinjin -{b p m fong diou duei t nyu lyu ger k he}-
Vejd-Džajls -{p p' m fêng tiu tui t' kêrh k' ho}-
Džujin ㄈㄥ ㄉㄧㄡ ㄉㄨㄟ ㄋㄩ ㄌㄩ ㄍㄜㄦ ㄏㄜ
primer 歌儿
Sibilantni suglasnici
IPA tɕiɛn tɕyʊŋ tɕʰɪn ɕyɛn ʈʂə ʈʂɚ ʈʂʰə ʈʂʰɚ ʂə ʂɚ ʐə ʐɚ tsə tsuɔ tsɨ tsʰə tsʰɨ
Pinjin -{jian jiong qin xuan zhe zhi che chi she shi re ri ze zuo zi ce ci se si}-
Tongjong pinjin -{jian jyong cin syuan jhe jhih che chih she shih re rih ze zuo zih ce cih se sih}-
Vejd-Džajls -{chien chiung ch'in hsüan chê chih ch'ê ch'ih shê shih jih tsê tso tzŭ ts'ê tz'ŭ szŭ}-
Džujin ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄥ ㄑㄧㄣ ㄒㄩㄢ ㄓㄜ ㄔㄜ ㄕㄜ ㄖㄜ ㄗㄜ ㄗㄨㄛ ㄘㄜ ㄙㄜ
primer
Tonovi
IPA ma˥˥ ma˧˥ ma˨˩˦ ma˥˩ ma
Pinjin -{mā ma}-
Tongjong pinjin -{ma må}-
Vejd-Džajls -{ma1 ma2 ma3 ma4 ma0}-
Džujin ㄇㄚ ㄇㄚˊ ㄇㄚˇ ㄇㄚˋ ㄇㄚ・
primer (trad./uprošć.) 媽/妈 麻/麻 馬/马 罵/骂 嗎/吗