Gaj (pravnik)

Izvor: Wikipedia

Gaj, (lat: Gaius), je poznati rimski pravnik iz II veka, pisac prvog udžbenika rimskog prava i član takozvanog Senata mrtvih (pored Papinijana, Paula, Modestina i Ulpijana).

O njegovom životu se malo toga zna (ne zna mu se čak puno ime ni poreklo). Autor je dela Institucije (lat: Instuticiones) zavljujući kojem se danas najviše i najpotpunije uči kako je izgledalo Rimsko pravo.

Verovatno je bio profesor prava, ali nije imao ius publice respondendi (pravo da javno daje odgovore). Prvi je uveo tzv. princip triparticije (lat: personae-res-actiones)) koji i dan-danas predstavlja osnovu izlaganja materije u građanskim zakonicima i udžbenicima.

On je to izrazio rečenicom: „Sve pravo kojim se služimo odnosi se ili na lica ili a stvari ili na tužbe“. Još jedno njegovo značajno delo zove se pravo svakodnevnog života (lat: Res cottidianae).

Delovi Gajevih Institucija sadržani su kasnije u zborniku varvarskog prava poznatom po imenu Alarikov brevijar, a prva tri komentara Institucija prepričana su u takozvanim Gajevim epitomama (lat: Epitome Gai).

Dugogodišnji profesor rimskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu Obrad Stanojević, napisao je knjigu naslovljenu Naš Gaj (lat: Gaius noster), aludirajući na moguće poreklo njegovog imena (latinski gaudere- obradovati).